Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Diskrétní perceptronová síť

Diskrétní perceptronová síť

Zadání:

Vytvořte a natrénujte diskrétní perceptronovou síť pro rozpoznávání dodaných obrazů znaků anglické abecedy (A..Z). Síť bude vracet rozpoznané znaky v kódu 1 z 26. Písmena jsou kódována jako bitová mapa 5x7, jednička je černá barva, nula bílá.

Obecná část:

Výstup sítě je dán rovnicí , kde:

 • W je váhová matice vazeb (26x35), kde každý prvek wij je ohodnocení vazby z j-tého zdroje do i-tého perceptronu; • x je sloupcový vektor (35x1) s bitovou mapou obrazu písmene (řádky uloženy za sebou od prvního do sedmého)

 • b je sloupcový vektor (26x1) prahových hodnot 43572xpr97hzd1d

 • y je sloupcový vektor (26x1) obsahující výstupy jednotlivých perceptronů (0 nebo 1)

 • sgn je funkce, která nabývá 1, pokud je její parametr kladné číslo, 0 pokud je parametr záporné číslo nebo nulový

Učení perceptronové sítě

K učení sítě je využívána trénovací množina – v tomto případě identická matice U (26x26), která obsahuje požadovaný výstup sítě odpovídající danému znaku (určen řádkou matice). Pro vstup sítě při učení je použita matice X (26x35) obsahující po řádkách vzorové bitové mapy jednotlivých znaků. pz572x3497hzzd

Princip učení:

Matice W(1) a b(1) jsou vhodně inicializovány. Na vstup sítě je v k-tém kroku přiveden sloupcový vektor xp p-tého písmene. Sloupcový vektor yp tedy obsahuje výstup sítě při použití matic W(k) a b(k). Tento výstup je porovnán s požadovaným výstupem up pro i-té písmeno a matice W a b jsou upraveny podle následujících formulí:

Tato úprava je provedena pro každý z 26 znaků a celý cyklus je opakován tak dlouho, až bude splněna podmínka nulové chyby učení (tj. každý trénovací znak je rozpoznán správně):

Programové řešení v Matlabu

Program obsahuje čtyři makra: poznej_znak.m, trenuj_sit.m, sign2.m, loadx.m, loadu.m

function trenuj_sit;

global W b;

disp('Probiha trenovani perceptronove site. Moment...');

% inicializace

W = eye(26,35); % jednotkova matice

b = rand(26, 1); % nahodny vektor

loadx; % nacteni trenovaci a vstupni matice

loadu;

celk_odchylka = -1;

pocitadlo = 0;

% opakovani celeho trenovaciho cyklu, dokud není chyba uceni nulova

while celk_odchylka ~= 0,

celk_odchylka = 0; % vynulovani chybi uceni pro tento cyklus uceni

% pro kazde pismeno abecedy

for vzorek = 1:26,

x = transpose(X(vzorek,:)); % vektory jsou radkove, musime je transponovat

u = transpose(U(vzorek,:));

y = sign2(W * x + b); % vystup sit

odchylka = u - y; % odchylka od pozadovaneho vystupu

W = W + odchylka * transpose(x); % uprava vahove a prahove matice

b = b + odchylka;

% vypocet celkove odchylky k danemu kroku

celk_odchylka = celk_odchylka + sum(odchylka.*odchylka);

end % for

pocitadlo = pocitadlo + 1; % zvyseni pocitadla pruchodu cyklem

end % while

disp('Sit je natrenovana. Pocet prubehu:');

disp(pocitadlo);

 • makro sign2 realizuje upravenou funkci sgn

 • loadx a loadu jsou makra, která vytvoří matice U a X

Před vlastním rozpoznáváním znaků je třeba natrénovat síť voláním „trenuj_sit“. Makro vytvoří váhovou matici W a prahový vektor b. Tyto matice jsou deklarovány jako globální, je tedy možné je mimo makro zpřístupnit voláním „global W“ (resp. „global b“). V programu je W inicializována jako jednotková matice, b jako vektor náhodných čísel. Při takovéto inicializaci byla síť vždy natrénována v 18 cyklech (pokud je W taktéž matice náhodných čísel, cyklů je 19, pokud jsou W i b náhodné, počet cyklů je náhodně rozložen od cca 14 do cca 26).

Jsou-li tyto matice vytvořeny, můžeme síť již použít voláním „poznej_znak(znak)“, kde znak je řádkový vektor (1x35) obsahující bitovou mapu poznávaného znaku. Makro vrací rozpoznaný znak, případně řetězec „Nerozpoznano.“, pokud znak nebyl rozpoznán.


Automatické rozpoznávání izolovaných slov

Zadání:

Vytvořte program, který rozpozná izolované slovo (z množiny „jedna“, „dva“, „tři“, „čtyři“, „pět“) závislé na řečníkovi. Program má pracovat na základě množiny referenčních slov, výběru příznaků pomocí krátkodobé funkce středního počtu průchodů signálu nulou a funkce DTW (Dynamic Time Warping).

Obecná část:

Příznaky daného signálu jsou určeny pomocí krátkodobé funkce středního počtu průchodů signálu nulou:

Promluvu rozdělíme na mikrosegmenty o délce 20 ms a příznak Zi pro i-tý mikrosegment promluvy se vypočte podle vztahu:

kde

k je aktuální vzorek, N je počet vzorků mikrosegmentu a wi je rámec, kterému přiřazujeme příznak (rámec překrývá vždy polovinu dvou sousedních mikrosegmentů). Použijeme N=160 (což při vzorkovací frekvenci 8 kHz odpovídá délce mikrosegmentu 20 ms). Pokud je poslední segment promluvy předčasně ukončen, doplníme jej nulami na délku 20 ms.

Algoritmus DTW

Soubor příznaků testovaného slova (počet příznaků I) je porovnáván se souborem příznaků referenčního slova (počet příznaků J) pomocí DTW funkce, která rekurentně vytvoří prvky g(i, j) matice G (IxJ) podle předpisu:

 • kde je vzdálenost mezi i-tým příznakem testovaného slova A a j-tým příznakem referenčního slova B, kterou definujeme vztahem

 • pro nebo

Konečná normalizovaná vzdálenost pro testované slovo A a referenční slovo B:

Funkci DTW provedeme pro dané testované slovo A s každým referenčním slovem Br a jako výsledné rozpoznané slovo r* vybereme takové, pro které platí:

 

Programové řešení v Matlabu

Program se skládá z následujících souborů:

 • priznaky.mat – pracovní prostor, v němž jsou uloženy vektory příznaků pěti referenčních slov (ref1 až ref5) – vytvořeny funkcí pruchody_0.m

 • pruchody_0.m – makro, které realizuje krátkodobou funkci středního počtu průchodů signálu nulou

 • dtw.m – makro, které realizuje DTW funkci a vypočítá konečnou normalizovanou vzdálenost

 • poznej_slovo.m – makro, které porovná testované slovo (zadané jako jméno wav souboru) se všemi pěti referenčními a vybere takové, pro něž je konečná normalizovaná vzdálenost nejmenší

function x = pruchody_0(data);

delka = length(data);

doplnit = 160 - mod(delka, 160); % kolik nul doplnit

%pokud je treba nuly doplnit, doplnime je

if doplnit ~= 0

data(delka + 1 : delka + doplnit) = zeros(1, doplnit);

delka = length(data);

end

ramec = 0; % aktualni ramec

ramcu = delka / 80 - 1; % pocet ramcu

x = zeros(1, ramcu); % inicializace vektoru priznaku

% opakujeme cyklus pro kazdy ramec

while ramec < ramcu,

z = 0;

% vnitrni cyklus probiha pro 159 vzorku ramce

for i = (ramec * 80 + 2) : (ramec * 80 + 160),

s_prev = data(i - 1); % hodnota predchozicho vzorku

s = data(i); % hodnota aktualniho

% pripocteme 0, pokud signal neprosel nulou, nebo 2, pokud prosel

z = z + abs(my_sign(s) - my_sign(s_prev));

end % for

x(ramec + 1) = z; % do vektoru priznaku ulozime priznak pro dany ramec

ramec = ramec + 1; % dalsi ramec

end

% upravene signum - pro nulu vraci 1

function zn = my_sign(number);

if number < 0

zn = -1;

else

zn = 1;

end

function [D, G] = DTW(tested, ref);

delka_ref = length(ref);

delka_test = length(tested);

% inic. matice a vektoru moznosti

G = zeros(delka_test, delka_ref);

moznosti = zeros(1,3);

% inic. 1. prvku matice

G(1,1) = abs(tested(1) - ref(1));

% plnime matici

for j = 1 : delka_ref,

for i = 1 : delka_test,

% pokud se nenachazime na 1. prvku matice, uzijeme rekurzi

if or((i > 1), (j > 1))

% prvni moznost

if j > 1

moznosti(1) = G(i, j - 1) + abs(tested(i) - ref(j));

else % pokud nelze, dame nekonecno

moznosti(1) = Inf;

end

% druha moznost

if and((j > 1), (i > 1))

moznosti(2) = G(i - 1, j - 1) + 2 * abs(tested(i) - ref(j));

else

moznosti(2) = Inf; % pokud nelze, dame nekonecno

end

% treti moznost

if i > 1

moznosti(3) = G(i - 1, j) + abs(tested(i) - ref(j));

else

moznosti(3) = Inf; % pokud nelze, dame nekonecno

end

% dany prvek matice je minimalni ze tri moznosti

G(i, j) = min(moznosti);

end

end

end

% vypocet konecne normalizovane vzdalenosti

D = G(delka_test, delka_ref) / (delka_test + delka_ref);

function poznej_slovo(soubor);

disp('Nacitam soubor...');

load 'priznaky.mat'; % nacteni priznaku

slovo = wavread(soubor); % nacteni testov. wavu

disp('Hledam priznaky...');

tested = pruchody_0(slovo); % urceni pruchodu nulou test. wavu

D = zeros(1, 5); % inicializace vektoru moznych norm. vzdalenosti

disp('Porovnavam...');

% do vektoru zapsany vysledky DTW pro kazde ref. slovo

[D(1), G] = DTW(tested, ref1);

disp('.');

[D(2), G] = DTW(tested, ref2);

disp('.');

[D(3), G] = DTW(tested, ref3);

disp('.');

[D(4), G] = DTW(tested, ref4);

disp('.');

[D(5), G] = DTW(tested, ref5);

% vybereme minimalni vzdalenost na i-te pozici

[d, i] = min(D);

% hledani druheho nejmensiho prvku a urceni jeho

% vzdalenosti od prvniho nejmensiho

foo = D;

foo(i) = Inf;

[kontrola, i2]=min(abs(foo - d));

% i-ta pozice je i rozpoznane cislo - vypiseme

disp(' ');

disp(i);

% pokud je rozdil 1. a 2. nejmensiho maly, rozpoznani neni

% prilis jiste

if kontrola < 0.3

disp('Nejsem si jisty, mozna to je');

disp(i2);

end

sound(slovo, 8000);

Výsledky klasifikace testovaných promluv

soubor
úspěšnost
obsahuje
rozpoznáno
je si jist (další možnost)
TEST1
N
5
2
N (5)
TEST2
A
4
4
A
TEST3
A
3
3
A
TEST4
A
2
2
A
TEST5
N
1
2
N (1)
TEST6
A
1
1
A
TEST7
A
2
2
N (5)
TEST8
A
3
3
A
TEST9
A
4
4
A
TEST10
A
5
5
A
TEST11
A
1
1
N (2)
TEST12
A
3
3
A

Pozn.: další možnost znamená, které číslo program navrhne jako jiné možné rozpoznané v případě, že si není rozpoznáním jist
Test1 – Ref2 (d = 3,8592)

Test1– Ref4 (d = 26,0283)