Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Poznamka uvodem:


Poznamka uvodem:

Tento soubor obsahuje volne spojeni podkladovych materialu
pro vyuku v predmetu "Pocitace v podnikatelske praxi. Nebyla
provadena zadna jazykova kontrola ani kontrola na duplicitu
kapitol nebo odstavcu.Rovnez razeni temat nemusi odpovidat

poslopnosti vyuky. Dekuji za pochopeni.

RNDR. Jindrich Vanek

PROBLEMY PRI ZPRACOVANI DAT

Viry
Technické problémy
- vadné diskety
- kolísání a výpadky proudu
- defektní hardware
- chybná funkce software
Chyby obsluhy
- smazání dat
- chybné záznamy
Živelné pohromy
- požáry
- poškození vodou
- mechanická poškození
Kriminalita
- krádeže
- technických prostředků
- dat
- strojového času
- fiktivní transakce
- pozměňování dat
- sabotáž, vandalismus, úmyslné poškození
43892xbu62zmc8lZpůsoby ochrany dat

Ochrana heslem
- přístup do programu ke chráněn bezpečnostními kódy
- možno rozluštit programově (např. "password cracker")

Smysluplný předpis pro bezpečnostní kódy

- hesla by měla být minimálně šesti až sedmimístné kombinace
čísel a zvláštních znaků
- hesla často měnit
- kombinace identifikace uživatele s automatickými protokoly
o užívání
bm892x3462zmmc

Organizovaná archivace nosičů dat

- číslování podnikových disket
- pro každý počítač jsou předepsány katalogy nosičů dat,
diskety skladovat uzamčených prostorách
- zákaz používání jiných disket

Mechanické zabezpečení

- zabezpečení místností
- uzamykací zařízení na počítače, klávesnice, přepínače na
centrální jednotce
- signalizační zařízeni na hardware

Elektronické klíčové moduly

- počítač se uvede do chodu pouze po zasunutí elektronického
klíče do konektoru

Kódování

- hlavně při přenosu dat ve spojích
- kódovací čipy a programy (BRAIN ON, DES)

Odstínění terminálu

- omezení kovovou fólií nebo krytem
- odstíněná místnost

Optimální odstraňování odpadu

- důvěrné materiály skartovat

Kombinace klasického a počítačového záznamu dat

- při případném podvodu by bylo nutné falšovat data v "papí
rové podobě"

Princip "čtyř očí"

- cenná data chránit s vysokým stupněm jistoty
- pracují s nimi vždy dva pracovníci zároveň při použití

svých identifikací

Výběr personálu

- kvalifikace, spolehlivost
- motivace proti střetu zájmů

Bezpečnostní strategie

- údržba s kontrolou funkcí a záznamem chyb
- investice do hardware (až po instalaci dvou paralelních
systémů)
- napájení (zamezení výpadku elektrického proudu)
- bezpečnostní smlouvy (opravy chyb nezpůsobených uživate
lem)
- zkoušení nových programů (nepracovat s "horkými daty")
- obnova smazaných programů speciálními utilitami (při zjiš
tění závady před přepsáním jinými daty)
- zálohování obsahu disků
- dodržování zásad zacházení s nosiči dat
- zabezpečení software (úschova, zabezpečení proti přepsání,
virům atd.)
- sociální kontrola (získání personálu pro bezpečnostní
opatření)

Pravidla ochrany dat

Analýza rizika

- podrobná analýza elektronického zpracování dat s určením
rizikových míst
- určit, ve kterých místech zlepšit ochranu
- určit, s jakou pravděpodobností by rizika vedla ke škodám
a jaké náklady by to způsobilo

Bezpečnostní koncepce

- definuje cíle obrany, stanovuje kompetence a omezení pří
stupu
- osobní přidělení funkcí a seznam adres pracovníků, zabez
pečujících řešení krizových situací
- materiál nutno zpracovat písemně

Systematická a stálá dokumentace systému

- v případě poškození nebo jiné závady umožňuje rekonstrukci
zařízení a nouzovou organizaci zpracování.

Stupně bezpečnosti a hiearchie uživatelů

- data se klasifikují podle významu pro podnik (tajná, dů
věrná, interní atd.)
- osvědčil se čtyřstupňový systém ochrany:

1/ nutná pouze minimální ochrana
2/ ochrana určitelná uživatelem
3/ předepsaná ochrana
4/ verifikovaná, hiearchicky kontrolovaná

- oprávnění přístupu mohou být stanovena ve služebních in
strukcích, pracovní smlouvě apod.

Archivní kopie

- kopírování dat na separátně archivované media

Kontrola dodržování bezpečnostních pravidel

- pomocnými programy protokolovat čas, jméno operátora
a druh činnosti
- stanovení sankcí za přestupky

Permanetní aktualizace

- úpravy systému obrany v návaznosti na změny organizace
- školení a zvyšování kvalifikace

Hlediska pro členění technických prostředků:
- cena
- kvalita
- původ
- kapacitní možnosti (velikost)
- možnosti rozvoje systému
- záruky poskytované prodejcem
- zabezpečení servisu
- kvalita dokumentace
- oblast využívání

Programovací jazyky

Ada Fortran 77
Algol 60 HEX - strojový kód
Algol 68 Lisp
APL Logo
Assembler Modula
Basic Mumps
C Pascal

C++ PL/1
Cobol PL/M
Databázové systémy Prolog
Forth Simula
Fortran Smalltalk

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄs
³HARDWARE ³
ÀÄÄÄÂÂÄÄÄÄÙ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄááÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs
ÚÄÄÄÄáÄÄÄÄs ÚÄÄÄÄáÄÄÄÄs
³SYSTÉMOVݳ ³APLIKAČNí³
³SOFTWARE ³ ³SOFTWARE ³
ÀÄÄÄÄÂÄÄÄÄÙ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs ³
ÚÄÄÄÄáÄÄÄÄs ÚÄÄÄÄáÄÄÄÄs ÚÄÄÄÄáÄÄÄÄs ÃÄ VŠEOBECNÉ
³SYSTÉMOVɳ ³SYSTÉMOVɳ ³SYSTÉMOVɳ ³ ÚČELOVÉ
³ ŘíDICí ³ ³PODPŮRNÉ ³ ³VÝVOJOVÉ ³ ³ APLIKAČNí
³PROGRAMY ³ ³PROGRAMY ³ ³PROGRAMY ³ ³ PROGRAMY
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ 10
³ ³ ³ ³
ÃÄ OPERAČNí ÃÄ SERVISNí ÃÄ JAZYKOVÉ ÃÄ PODNIKATELSKÉ
³ SYSTÉM ³ PROGRAMY ³ PŘEKLADAČE ³ APLIKAČNí
³ ³ ³ ³ PROGRAMY
³ 1 ³ 4 ³ 7 ³ 11
³ ³ ³ ³
³ ³ ³ ³
ÃÄ DATABáZOVÝ ÃÄ SYSTÉMOVÉ ÃÄ VÝVOJOVÉ ÃÄ VĚDECKÉ
³ ŘíDíCí ³ PROVáDĚCí ³ SYSTÉMY ³ APLIKAČNí
³ SYSTÉM ³ SLEDOVáNí ³ APLIKACí ³ PROGRAMY
³ ³ ³ ³
³ 2 ³ 5 ³ 8 ³ 12
³ ³ ³ ³
ÀÄ SLEDOVáNí ÀÄ SYSTÉMOVÉ ÀÄ JINÉ ÀÄ OSTATNí
DATOVá BEZPEČNOSTNí VÝVOJOVÉ APLIKAČNí
KOMUNIKACE SLEDOVáNí SYSTÉMY PROGRAMY

3 6 9 13

1/ - řízení práce
- řízení prostředků
- řízení dat

2/ - vytváření databází
- údržba databází
- dotazování

3/ - komunikační přístup

- komunikační kontrola
- síťová kontrola

4/ - utility
- knihovny
- editory
- ostatní

5/ - pracovní zprávy
- statistika využívání
- prostředky obsluhy

6/ - systém uživatelské kontroly
- systém kontroly prostředků
- statistika uživatelské kontroly

7/ - assembler
- kompilátory
- interprety

8/ - aplikační definice
- generace programů
- testování a dokumentace programů

9/ - generátory zpráv a obrazovek
- systémové vývojové generátory
- ostatní

10/ - textové procesory

- tabulkové procesory
- databáze
- grafika
- integrované prostředky

11/ - ekonomické programy
- marketing
- materiálové hospodářství
- výroba
- finance
- ostatní

12/ - vědecká analýza
- technický design
- sledování experimentů
- ostatní

13/ - výukové programy
- demonstrační programy

- hry a programy pro volný čas
- hudba a umění
- ostatní

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs
³ UŽIVATELÉ ³
³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs ³
³ ³ APLIKAČNí SOFTWARE ³ ³
³ ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs ³ ³
³ ³ ³ SYSTÉMOVÝ SOFTWARE ³ ³ ³
³ ³ ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs ³ ³ ³
³ ³ ³ ³ HARDWARE ³ ³ ³ ³
³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³ ³
³ ³ ³SYSTÉMOVÉ ŘíZENí * PODPORA * VÝVOJ³ ³ ³
³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³
³ ³ VŠEOBECNÉ APLIKACE * PODNIKáNí * VĚDA * OSTATNí³ ³
³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³
³ UŽIVATELÉ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Kriteria pro výkonnost počítačů:

- kapacita paměti
- rychlost přenosu údajů
- rychlost zpracování
- možnost připojení periferních zařízení
- délka slova

Rozdělení počítačů dle velikosti:

Mikropočítače Minipočítače Velké počítače
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
rychlost
zpracování 10 - 100 t. 1 mil. 1 -10 mld.
(oper./s)

Kapacita 1 - 10 MB 100 MB 1 - 10 t. MB
paměti

Délka 4 - 16 16 - 32 32 - 64
slova

Dělení počítačů dle typu:

- číslicové
- analogové
- hybridní

- speciální systémy
- řízení technologických procesů
- paralelní počítače

Software:

- obecné programy
- nízká cena
- omezená přizpůsobivost na konkrétní podmínky uživa
tele
- programy tvořené na zakázku
- vysoká cena
- tvořeno na konkrétní podmínky uživatele

Způsob pořízení hardware, popř. software:

- koupě
- leasing
- pronájem

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄs ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs
³Sběr datÃÄs ÚÄ´Výstup dat ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs
ÃÄ´Zpracování dat ÃÄÄÅÄ´Zapamatování dat³
³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄs³ ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs
³Vstup datÃÙ ÀÄ´Přenos dat ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Hardware:

- (sběrový)
- vstupní
- papírová media
- magnetická media
- paměťový
- diskety a mechaniky
- pevné disky
- magmetické pásky a magnetopáskové jednotky
- ostatní
- zpracovatelský
- centrální jednotka
- výstupní
- tvrdá media (hardcopy)
- měkká media (softcopy)

Generace jazyků:
1. generace strojové jazyky

2. generace assemblery
3. generace FORTRAN, COBOL, PL/1, BASIC
Pascal, C, Ada, RPG, Modula-2
kompilátory, interprety
4. generace neprocedurované jazyky
generátory zpráv
generátory aplikací
5. generace přirozený jazyk

Hlediska pro členění technických prostředků:
- cena
- kvalita
- původ
- možnosti rozvoje systému
- záruky poskytované prodejcem
- zabezpečení servisu
- kvalita dokumentace
- oblast využívání

CPU
určuje, jak velkou paměť může systém adresovat, jaký
typ software a jak rychle může na počítači běžet.
Rychlost CPU (kmitočet) se udává v MHz.

Bus
určuje, jaký typ řídavných desek bude fungovat na
počítači. Busy mohou a nemusí být vzájemně
kompatibilní

BIOS
Basic Input/Output System = základní systém
vstupu/výstupu je systémový software spodní úrovně,
který určuje kompatibilitu počítače

Videokarta (videodeska)
Typ videokarty má vliv na to, jaký software můžeme
používat a jakou rychlostí se data budou přenášet na
obrazovku. Je tím lepší, čím více barev poskytuje, čím
více bodů zobrazuje a čím je rychlejší.

Paralelní port
slouží pro přenos dat na tiskárnu, někdy slouží jako
obousměrný interface pro vysokou rychlost přenosu dat.

Sériový port UART
UART je hlavní čip, kolem něhož je postaven seriový

port nebo vnitřní modem.

Paměť
Rozlišujeme základní, rozšířenou (extendet) a
překryvnou (expandet). Složí k řešení různých úkolů.
Programy vyžadují určité množství a nebo určitý druh
paměti.

Systémové hodiny, kalendář
Počítače se zabudovanými hodinami a kalendářem mají
systémovou podporu pro čtení a modifikaci času a data.

Interface pevného disku
Metoda, jak řadič pevného disku komunikuje s pevným
diskem, což ovlivňuje jeho rychlost.

Typ kódování pevného disku
Metoda používaná pro umístěnívetšího množství dat na
stopu.

Klávesnice
Dříve umísťován řídící čip klávesnice do klávesnice,
nyní na matiční desku. Většina klávesnic má přepínač.

* MOTHERBOARD - systémová (základní, matiční) deska

CPU (Central Processing Unit) - centrální jednotka
Bus - sběrnice
Přídavné sloty (pozice)
Planární paměť (hlavní paměť na systémové desce)
Systémové hodiny
Numerický koprocesor
Adaptér (interface) klávesnice

* Napájecí zdroj

* Klávesnice

* Displej a displejový adaptér

* Řadič disketové jednotky a disketová jednotka

* Řadič pevného disku a pevný disk

* Víceúčelová deska

Port tiskárny
Systémové hodiny-kalendář (někdy)

Sériový port

Faktory ohrožení technického stavu počítače:

- teplo
- prach
- magnetismus
- nestabilita elektrické sítě a atmosférická elektřina
- voda a korozní činidla

Teplo

Každé elektrické zařízení čás spotřebovávané energie mění
na teplo, které způsobuje nežádoucí zahřívání součástek a tím je
postupně znehodnocuje. Toto teplo je nutné nějakým způsobem
odvádět, aby nedocházelo k jeho hromadění.
Bezpečný rozsah teplot pro elektronické součástky se
pohybuje v rozsahu do 51,5ºC, u pevného disku do 43,5ºC. Musíme
však vzít do úvahy to, že teplota uvnitř počítače je vždy o něco
vyšší než vně. Uvádí se, že bez chlazení tento teplotní gradien
může dosáhnout až 22ºC. Chlazením se sníží rozdíl teplot až na
8ºC.
Teplo má však i druhotné účinky, jako je urychlení procesu
koroze (u zvýšení tepoty o 10ºC zrychlení chemických procesů na
dvojnásobek).

Tepelné šoky

Jedná se rychlé změny teplot uvnitř počítače, např. u
přenosných počítačů při přechodu ze zimy venku do teplé místnosti
nebo při zapnutí počítače po delší době nečinnosti v místnosti,
která byla temperována v době pracovního volna na nižžší teplotu.
Dojde tak ke zvýšení teploty během krátké doby o 30 až 40ºC, což
vyvolá tepelný šok. Podobný tepelný efekt může způsobit přímé
sluneční záření.

Prach

Prach se skládá z drobných částeček anorganických i
organických látek a dokonce i z drobných živých organizmů a svým
působením je příčinou mnoha potíží. Usazuje se na elektronických
deskách, čímž vlastně vytváří jakousi izolační vrstvu, která
snižuje možnosti vyzařování tepla. Dále se prach může dostat do
prostor, kde působí další potíže (ucpání ventilačních otvorů,
prostory mezi záznamovými hlavami a disky atd.).
Velkým zdrojem prachu jsou částečky papíru uvolňované z
tiskáren. Proto je nutné tiskárny pravidelně čistit a mít je v
dostatečné vzdálenosti od průduchů počítače.
Opomíjeným nebezpečím patřícím do této kapitoly je

cigaretový kouř. Je zdrojem mikroskopických prachových částic
(popel), které jsou schopny proniknout i prachotěsnými obaly
pevných disků. Studie amerického vládního úřadu pro bezpečnost a
zdraví při práci uvádí, že životnost počítače "kuřáka" se
zkracuje o 40%.

Magnety a magnetická pole

Mnohdy jsme skálopevně přesvědčeni, že v blízkosti počítače
nebo používaných médií nemáme žádné magnety. Není to však
většinou pravda, např. v místnosti jsou magnetické úchytky na
plechových tabulích, magnetické držáky sponek, magnetické uzávěry
skříní, magnetické šroubováky atd.
Zdrojem magnetického pole je i obrazovka, zvonky telefonů,
motory, tedy i motor tiskárny nebo motor ventilátoru.
Radiační elektromagnetické rušení

K narušení dat mohou vést rušivá elektromagnetická pole
např. z rozvodné sítě nebo přeslechy, což je vzájemné ovlivňování
dvou blízkých vodičů.

Vysokofrekvenční rušení

Zdrojem tohoto rušení jsou číslicové obvody v blízkosti,
blízké vysílače, bezdrátové telefony a motory. Rovněž počítač
může být zdrojem rušení, které zase pro změnu ovlivní např.
televizní nebo rozhlasový příjem nebo i činnost jiných počítačů.

Rušení rozvodné sítě

K rozvodné síti jsme napojeni jako ke zdroji energie.
Elektrická zásuvka může být zdrojem mnoha potíží, jako jsou
přepětí, podpětí, pžechodné jevy a napěťové rázy při zapínání
počítače.
Přepětí nastává, jestli po dobu alespoň 2,5s je napětí
větší než požadované. V důsledku trvalého přepětí může dojít
kpoškození čipu.
Podpětí je opačný jev než přepětí. Je to však jev stejně
nebezpečný. Počítačové zdroje jsou totiž konstruovány tak, že se
snaží dodávat stejný výkon. Při poklesu napětí tedy nutně musí
vzrůst proud. Vyšší proud však představuje větší zahřívání a tím
i možnost poškození.
Přechodné jevy jsou krátkodobé změny napětí. Poklesy a rázy
mohou mít dostatečně velkou frekvenci, aby je ochranné
kondenzátory propustily a umožnily tak poškodit čip.

Elektrostatické výboje


Statická elektřina je velice nepříjený jev. Při nízké
vlhkosti vzduchu dochází je kumulaci elektrického náboje a tím
k vytvoření elektrického potenciálu několik tisíc volt. Při
vybití vznikají sice velice nízké proudy, ale vysoké napětí může
poškodit čipy.

Zaplavení, prosakování vody

Nejčastější případ ohrožení je polití zařízení vodou nebo
jinou tekutinou. Někdy může dojít ke skutečnému zaplavení. Ne
vždy však musí dojít k úplnému zničení zařízení. Po vysušení a
očištění se mohou některé části počítače ještě zachránit.

Soli, kyseliny

Různé tekutiny mohou způsobovat korozi součástek. Páry v
okolí počítače neobsahují pouze čistou vodu, ale i pot s obsahem
solí, kyselinu sýrovou, kyselinu uhličitou, výpary kávy obsahují
kyselinu tříslovou. Dalším nebezpečím je např. dotýkání se
součástek přímo rukama, na kterých jsou zbytky různých nečistot,
především tuků. Cukernaté roztoky, které způsobují potíže samy o
sobě jsou navíc živným prostředím pro různé bakterie, jejichž
výměšky jsou vodivé a tím mohou vytvořit nežádoucí spoje na
deskách. Velmi korozivní jsou výpary čistících prostředků.

MOTHERBOARD - systémová (základní, matiční) deska

Jedná se o desku plošných spojů, do které je zahrnuta
většina základní elektroniky počítače, která má podle výrobců
různý tvar a obsah. Dále jsou na ni obsaženy sloty pro připojení
dalších součástí.

Centrální jednotka - CPU

Mikroprocesor (čip), jehož parametry ovlivňují výkonnost
počítače. Určuje, jak velkou paměť může systém adresovat, jaký
typ software a jak rychle může na počítači běžet.

Vybrané parametry:
Rychlost CPU (kmitočet)
Udává se v MHz. Počítače běží podle taktu hodin,
nastaví-li se velká rychlost, dochází k chybám.
Šířka slova
Slovo (byte) má šířku 8, 16 nebo 32 bitů. Toto
šířkou je limitováno největší číslo zpracovávané
v rámci jedné operace a tím je ovlivňována
rychlost počítače.

Šířka přenosu dat
Bez ohledu na šířku slova může být přenos dat 8,
16 nebo 32 bitů. Větší šířka umožňuje rychlejší
přesun.
Adresový prostor paměti
Jedná se množství paměti, které je daný čip
schopen adresovat.

Sběrnice

Systém sběrnic je pro počítač velmi důležitý. Jeho
prostřednictvím komunikuje procesor s pamětí, koprocesorem,
disky, grafickou kartou a ostatními vnějšími zařízeními.
Nejdůležitějšími charakteristikami pro sběrnice je jejich šířka
a rychlost.

Sběrnice PC

Má rovněž označení S-100 nebo Altair bus (podle počítače,
kde byla využívána). Přenosová rychlost je do 2MB/s.

Sběrnice ISA

Pro počítače AT byla vyvinuta sběrnice ISA (Industry
Standard Architecture). ISA má šířku datových vodičů 16bit
a adresových 24bit. Při frekvenci 8 MHz přenáší 2B za jeden
takt procesoru, což představuje rychlost přemosu 5MB/s. Pro
MS-DOS je to dostačující, pro víceuživatelský systém však
nedostačuje.

Sběrnice MCA

MCA (Micro Channel Architecture) - architektura mikrokanálu
byla vivinuta pro počítače PS/2 Model 50 až 80. Je nekompatibilní
se starou sběrnicí. Je to 32-bitová sběrnice s 32-bitovými
adresovými vodiči s taktem 10 MHz. Umožňuje pracovat s přenosovou
rychlostí až 32 MB/s. Je málo rozšířená.

Sběrnice EISA

EISA (Extended ISA) je rovněž 32-bitovou sběrnicí. Je stejně
rychlá jako MCA, dosahuje rychlosti přenosu až 33MHz, taktována|br> je na 8,33MHz. Je kompatibilní s ISA.

Local bus

Jedná se o nový standard. Zachovává sběrnici ISA a používá
rychlou 32-bitovou lokální sběrnici pro spojení procesoru
s pamětí. Někdy je do tohoto systému pojmuto i zařízení s

konektorem VESA (název standardu Video Electonics Standards
Association) a 32-bitovou sběrnicí.

Mikroprocesory:

Intel 8088 a 8086

Jedná se vlastně o historickou záležitost. Dnes se již
nevyrábí. Používaly se u většiny počítačů třídy XT. Jsou umístěny
v pouzdře DIP (Dual IN-line Package), někdy se označuje DIL), se
40 vývody (40-pin DIP package). Oba mají 16-bitové registry,
8088 má datovou sběrnici 8bit a 8086 má 16bit sběrnici. Jedná
se o ekvivalenty cca 29000 tranzistorů. Jejich maximální výkon
byl 0,75 MIPS. Vyráběl se v modifikacích 4,77, 8 a 10 MHz.

Intel 80186

Byl stejný jako předchozí typy, obsahoval navíc
naintegrovaný řadič přerušení, časovače a DMA. Používal se pouze
u laserových tiskáren.

Intel 80286 (obdoby Am286ZX a Am286LX)

Původně byl vyráběn v pouzdře DIP s 68 vývody. Nyní je
umísťován v pouzdře PGA (Pin Grid Array - mřížkové uspořádání
vývodů) nebo PLCC (Plastic Leadless Chip Carrier - plastový
bezvývodový nosič čipu). Je ekvivalentem cca 134000 tranzistorů.
Maximální výkon má 2,66 MIPS. Má 16-bitovou datovou sběrnici
a 24-bitovou adresovou sběrnici. Zahřívá se více než 8088, proto
vyžaduje chlazení, např. tepelné jímky (heat sings), kovové
čepičky nebo kovová žebra umístěná na čipu, odvádějící teplo.
Vyráběl se v modifikacích do 20 až 25 MHz.

Intel 80386DX a 80386SX

Jedná se 32-bitový procesor. Je ekvivalentem 275000
tranzistorů. Maximální výkon je 11,4 MIPS. Je dodáván v pouzdře
PGA se 132 vývody.. Obsahuje velké množství programových
možností, včetně souběžného zpracování úloh (multitasting) pomocí
"nadzírajícího" programu ("hypervisor") jako je DesqView/386 nebo
VM/386. Varianta DX má šířku přenosu dat 32 bit (vnější i vnitřní
sběrnice 32bit), což urychluje přístup k datům. 80386SX je
stejný jako 80386DX, pouze šířka přenosu dat je 16 bit (datová
sběrnice 16bit a adresová sběrnice 24bit). Vyrábí se především
v modifikacích 16, 20, 25, 33 a 40MHz.

Intel 80486DX a 80486SX

Zmodernizovaný xx386xx, je kombinaci vyladěného 386, řadiče
vyrovnávací paměti 385 a numerického koprocesoru 387. Adresová
a datová sběrnice mají stejnou šířku jako 386DX. Varianta SX na
rozdíl od DX nemá naintegrován koprocesor. Je ekvivalentem
1250000 tranzistorů. Maximální výkon je 54 MIPS. Varianta
procesoru 486DX/2 pomocí zvláštní logiky dosahuje dvojnásobné
vnitřní frekvence. Vyrábí se především v modifikacích 20, 33
a 50MHz.

Pentium

Novinka, která byla prezentována na veletrhu CeBIT'93
vHannoveru. Pentium se vyrábí ve dvou modifikacích 60 a 66 MHz.
Předpokládá se zvýšení frekvence na 100 MHz. Oproti 486 pracující
na stejné frekvenci je dvakrát až 3,5krát rychlejší, podle druhu
operace.Je ekvivalentem 3,1 mil. tranzistorů. Maximální výkon je
112 MIPS. Konstrukce čipu je založena na nové struktuře, která se
skládá z několika oblastí: BIU (Bus Interface Unit) - jednotka
ovládání sběrnice, která je schopna číst najednou dvě instrukce,
Instruction a Data Caches - oddělené cache pro data a instrukce,
Instruction Fetch a Instruction Decoder - oblasti pro zpracování
instrukcí, Branch Predikcion a FPU (Floating Point Unit),
superskalární RISC Instruction Unit a CISC Instruction Unit,
která zabezpečuje kompatibilitu s předchozími typy procesorů.

Předností pentia je možnost paralelního zpracování dvou
instrukcí.

Overdrive

Jedná se o zvýšení výkonu počítače pomocí výměny součástek.
K tomu, abychom mohli změnu provést musíme mít k dispozici
patřičnou matiční desku s příslušnými konektory. Např. u matiční
desky 486SX můžeme do patice pro matematický koprocesor zasunout
speciální čip 486DX/2.

Hlavní paměť - RAM (Random Access Memory)

Je to rychlá paměť (čas pro čtení a zápis je menší než
1ms). Paměť je tvořena buď jako blok (bank) 8 nebo 9 čipů nebo
minideskou SIMM (Single Inline Module Memory - jednořadový
paměťový modul)

Konvenční paměť

Počítače pod operačním systémem DOS mohou používat 640kB

paměti, které se nazývají konvenční paměť.

Rezervovaná oblast paměti

- videopaměť
- buffery nebo rámy (frames)
- ROM (Read Only Memory - permanentní paměť)

Videopaměť

Je využívaná videodeskami pro zapamatování obrazu
zobrazeného na obrazovce. Je umístěna v rezervované oblasti
paměti (mezi 640kB až 1MB).

Buffery a rámy

Některé desky potřebují část paměti vyhradit pro plnění
jejich funkce (např. LAN, LIM atd.). Je umístěna v rezervované
oblasti paměti.

ROM (Read Only Memory - permanentní paměť)

Z této paměti lze jenom číst (nemůže být změněna). Informace
se při vypnutí počítače z této paměti neztrácí. ROM je na
systémové desce, ale i na deskách přídavných. Na systémové desce
obsahuje tzv. BIOS (Basic Input/Output Systém - základní systém
vstupu a výstupu). DOS nekomunikuje přímo s hardwarem a vydává
příkazy prostřednictvím BIOSu.

Rozšířená paměť (extendet memory)

Operační systém umí adresovat 640 kB. Moderní čipy však
umožňují adresovat mnohem více (až 4 GB). RAM nad úrovní 1 MB se
nazývá rozšířená paměť (extended memory).
Využívání této rozšířené paměti je však možné po přepnutí do
tzv. chráněného režimu (protected mode). Čip v tomto módu není
kompatibilní s čipy 8088 a 8086. Chráněný režim vlastně znamená
to, že pro každou aplikaci je v paměti vymezen určitý prostor
a při pokusu o jeho překročení je aplikace pozastavena. To
vlastně přibližuje mikropočítače úrovni velkých počítačů, jelikož
tento režim umožňuje tzv. multitasting (zpracování několika
programů zároveň). DOS však multitasting nepředpokládá. Proto
i u nových čipů se operační systém zavádí stejně, jako u 8088. Do
chráněného režimu se posunou dalšími instrukcemi a mohou pak
komunikovat s pamětí nad 1024 kB.
Pro chráněný režim je napsán operační systém OS/2. Ze
známých programů může rozšířenou paměť využívat
LOTUS1-2-3v.3.0., WINDOWS3.0 a výše apod. Proto např. na
počítačích XT nemohou běžet některé programy.

EMS, LIM, stránkovaná, překryvná (přídavná) paměť

Extended memory je pro DOS téměř nevyužitelná. Je vyvinut
standard LIM umožňující překročit omezení DOS pomocí stránkování
paměti (memory paging). Nazývá se podle počátečních písmen firem
podílejících se na vývoji: Lotus, Intel a Microsoft. Více je znám
pod označením EMS (Expanded Memory Standard - standad rozšířené
paměti).
V PC tak může být nainstalováno až 32 MB stránkované paměti.
Jednotlivé stránky mají 16 kB a těchto stránek může být až 2000.
Desky LIM alokují (přiřadí si) w rezervované oblasti paměti 64
kB, což je prostor pro 4 stránky. Tato oblast se nazývá rám
stránky. Do ní se jednotlivé stránky přetahují, modifikují
a zpátky ukládají do paměti LIM. Práce s expanded memory je
pomalejší než s konvenční pamětí. Rovněž vyžaduje speciální
software, např. Lotus.

Převedení rozšířené paměti na na překryvnou paměť

Většina paměťových desek umožňuje konvergovat rozšířenou
paměť na překryvnou. Vyžaduje to emulovat paměť LIM, takovým
programům se říká limulátor. U operačního systému DOS 5.0 danou
činnost provede program EMM386.

Příklad mapy paměti:

dekadicky hex
kB kB

1408 ÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ 15FFF
³ Rozšířená ³ ³
³ (extended) ³ ³
³ paměť ³ ³
1024 ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ FFFFF
³ Rezervovaná ³ ROM ³
³ oblast ³ buffery ³
³ ³ buffery stránek LIM³
³ ³ ³
768 ÄÄÄÄ´ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ BFFFF
³ ³ Videopaměť ³
³ ³ ³
640 ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ 9FFFF
³ Uživatelská ³ pracovní ³
³ oblast ³ oblast ³
³ ³ aplikace ³
247 ÄÄÄÄ´ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ 3B400
³ ³ vlastní ³

³ ³ aplikace ³
³ ³ ³
69 ÄÄÄÄ´ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ 11400
³ ³ TSR programy ³
³ ³ ³
54 ÄÄÄÄ´ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ 0D800
³ ³ DOS ³
1 ÄÄÄÄ´ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ 00400
³ ³ BIOS ³
0 ÄÄÄÄáÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄáÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄáÄÄÄÄ 00000

TSR - Terminate and Stay Resident programs

Matematický koprocesor

Centrální procesor je schopen zastat většinu operací.
Matematický koprocesor NPU (Numeric Procesor Unit) ho někdy
vhodně doplňuje. Aktuální je to v případě, potřebujeme-li
zpracovávat velký počet numerických údajů zapsaných ve formátu
s plovoucí (pohyblivou) desetinnou čárkou nebo větší množství
matematických operací se složitějšími funkcemi. Koprocesor však
musí být podporován i programovým prostředkem. Centrální jednotka
identifikuje jeho přítomnost, ale sama o sobě ho nevyužívá. O to
se musí postarat příslušný program, který koprocesor musí
iniciovat.
Koprocesor je samostatná součástka mající schopnost plnit
část úkolů centrálního procesoru. Kopíruje činnost hlavního
procesoru, tj. načítá data a instrukce. V případě že obdrží jemu
známou instrukci, převezme řízení (zablokuje centrální jednotku),
provede žádanou operaci a po jejím ukončení předá řízení znovu
centrální jednotce. Jestliže není přítomen koprocesor, je
vyvolána rutina neznámé instrukce CPU. Prostředky, které emulují
činnost koprocesoru pak žádané operace provedou pomocí prostředků
dostupných v centrálním procesoru. Svou činností nahrazuje
aritmetickou jednotku CPU a doplňuje její činnost o další funkce.
Uplatní se především při výpočtech s velkou přesností,
goniometrických funkcích, u programů, které pracují na bázi
vektorové grafiky (např. Matematica, Corel Draw1, AutoCAD) apod.
Neuplatňuje se při práci s celými čísly.

Charakteristiky pevného disku a řadiče

- počet hlav, válců a sektorů
- mechanismus pohybu hlav
- prekompenzace zápisu a redukovaný záznamový proud
- rychlost krokování diskové mechaniky
- rozhraní mezi diskem a řadičem
- datové kódovací schéma řadiče
- schéma překladu sektorů

- maximální délka shluku chyb řadiče
- faktor prokládání
- identifikace disku řadičem

Mechanika pevného disku:
- vytvořena z tuhých kovových disků potažených zpravidla
oxidem železa nazývaných propojovací desky, uzavřených do
vzduchově filtrovaného obalu
- na každé straně disku je elektromagnetická čtecí
a zapisovací hlava
- rychlost otáčení 3600 otáček/min
- všechny hlavy se pohybují stejně

Geometrie disku

- každá propojovací deska má dva povrchy
- mechanika musí mít ke každé desce dvě hlavy
-stopy
- sektory
- sektor obsahuje 0.5 KB (512 B)
- u pevných disků jsou stopy rozděleny na 17, 26, 37 nebo
52 sektorů
- disky s 26 a více sektory se nazývají RLL (Run Lenght
Limited) - disky s omezenou délkou chodu
- disky se 17 sektory nazýváme MFM (Modifiet Frequency
Modulation) - disky s modifikovatelnou frekvenční
modulací
- stejné stopy na všech deskách a površích tvoří válec.

Výpočet kapacity disku:

Počet hlav (povrchů)
*
počet stop na jedn. povrchu
*
počet sektorů ve stopě
*
0.5 KB

Rychlost disku:
- přístupová
- vyhledávací
- čekací

platí:

přístupová doba = doba vyhledávání + rotační čekací doba

způsob pohybu hlavy disku:

- krokovací motorky
- vychylovací cívka

identifikace polohy: