Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Odpovědnost obchodníka za kvalitu prodávaného zboží.


Odpovědnost obchodníka za kvalitu prodávaného zboží.

I přes nejpřísnější kontrolu prodávaných věcí nelze vyloučit
vadu. Tím pro obchodníka vzniká povinnost nahradit zákazníkovi škodu
vzniklou používáním nekvalitních výrobků. Vzhledem k tomu je důležité
rozlišení právních vztahů v němž je zboží prodáváno. Každý obchodník
by si měl uvědomit právní postavení toho,s kým uzavírá kupní smlouvu
tj. komu zboží prodává.
Příslušné ustanovení obsahuje § 261 obchodního zákoníku. Podle
principu obsaženého v odst.1 platí,že obchodní zákoník se bude
vztahovat na ty právní podmínky, v nichž bude obchodník prodávat své
zboží jinému podnikateli (s přihlédnutím ke všem podmínkám) za účelem
další podnikatelské činnosti tj. velkoobchod. V tomto případě se
odpovědnost za vady řídí § 422 ob.zákoníku. Pokud obchodník prodává
zboží někomu jinému tj. spotřebiteli pak se tento vztah řídí § 619
občanského zákoníku. Ponecháme - li stranou některá obecná ustanovení
lze konstatovat, že obč.zákoník obsahuje ustanovení o prodeji zboží
v obchodě (§ 612 a násl.). Považujeme za něj takový prodej,kdy fyzická
nebo právnická osoba prodává zboží jako podnikatel tj. nejedná se o
prodej mezi občany např. pomocí inzerátu.
Prodej v obchodě se uskutečňuje na základě kupní smlouvy mezi
smluvními stranami. Předmětem obchodu je věc spotřebního charakteru.
Z povahy prodeje v obchodě vyplývá, že předmětem prodeje budou pouze
věci movité.V případě prodeje nemovitostí do rukou fyzických a
právnických osob je třeba aplikovat obecná ustanovení o kupní smlouvě
ve smyslu § 588 a násl. občanského zákoníku.
Prvotní podmínkou obchodníka je plnit smlouvu řádně tj.odevzdat
ho v požadované jakosti,množství, hmotnosti a bez vad. Zároveň musí
odpovídat platným normám. U potravinářských výrobků občanský zákoník
stanoví, že na obalu musí být viditelně a čitelně stanoven datum
nejpozdější spotřeby. U zdravotnického materiálu je nutno uvést i
maximální dobu použitelnosti. Kromě toho v uvedeném případě platí
některá zvláštní ustanovení, která jsou specifikována podle druhu
zboží. Připouští - li povaha věci, má kupující právo přímé kontroly
včetně předvedení věci v činnosti (viz.§ 616 obch.zákona). Výjimka je
stanovena u potravinářského zboží, které musí mít certifikát a ověření
o zdravotní nezávadnosti.
Občanský zákoník připouští i prodej zboží majících vady
(lhostejno zda se jedná o nové avšak vadné výrobky či použité
s vadami, kdy vada může být způsobena používáním výrobků). Zde platí
podmínka podle které závada nesmí bránit používání výrobku podle
určení. Jedná se především tvz. estetické vady. Může se nabízet jen za
sníženou cenu a kupec musí být na uvedenou skutečnost předem upozorněn
zároveň závada musí být bezpodmínečně
charakterizována. Tato povinnostodpadá v případě kdy je z prodeje jasné, že se jedná o prodejny
nabízející partiové či použité zboží. Tento postup je důležitý, neboť
obchodník neodpovídá za vadu na kterou byla sjednána nižší cena.
V opačném případě nastupuje odpovědnost za vady za předpokladu,
že zboží bylo dodáno.Odpovědnost za vady před zákazníkem je objektivní
odpovědností obchodníka a není rozhodující kdo zavinil vadu. Ten se
nemůže z odpovědnosti vyvinit, nebo zprostit jiným způsobem. Dokonce
ani tím, že dokáže,že vadnost způsobil výrobce nebo třetí subjekt.
Jakmile odpovědnost nastoupila tak z ní není úniku. Odpovědnost zaniká
v případě kdy vada byla způsobena neodbornou manipulací zákazníka.
A také v případě, kdy je právním předpisem vyloučena tj. po záruční
lhůtě.
Je třeba si rovněž uvědomit, že obchodník za vadu odpovídá jen
tomu kdo s ním uzavřel kupní smlouvu (ať se jedná o právnickou nebo
fyzickou osobu). Ten kdo věc koupil nepřímo tj. přes zprostředkovatele
ji nemůže reklamovat a domáhat se práv odpovědnosti ze škodu. Nic na
uvedeném nemění ani skutečnost, že za zboží bylo zaplaceno. V důsledku
toho v situaci, kdy zákazník zakoupenou věc prodal ještě v záruční
lhůtě viz.inzerát "prodám v záruční lhůtě",nemůže pozdější vlastník
reklamovat vady svým jménem jelikož nebyl účastníkem smlouvy o prodeji
v obchodě. Vyskytne - li se vada musí ji reklamovat původní kupec.
Případně se musí nechat zastupovat vlastníkem novým. Proto je třeba
aby ti kdo kupují výrobky od jiných v záruční lhůtě se s nimi dohodli,
pomocí kupní smlouvy, kdo bude vyřizovat případnou reklamaci v
případě závad vyskytnuvších se v záruční lhůtě.
Literatura : Obchodník č.1, r.1994.
Úspěch
Profit
Obchodní zákoník