Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Postavení obcí a jejich působnost

Postavení obcí a jejich působnost

Obsah :

 1. Úvod ……………………………………………………………….……..
 
 1. Základní pojmy ………………………………………………………….
B.1. Obec ………………………………………………………………………..
B.2. Statutární město…………………………………………………………….
B.3. Znak a prapor obce……………………………………………………….…
B.4. Občané obce ………………………………………………………………..
B.5. Území obce …………………………………………………………………
B.6. Samospráva obce …………………………………………………………..
B.7. Obecně závazné vyhlášky obce………………………………………….….
 1. Orgány obce . ……………………………………………………….……
C.1. Zastupitelstvo obce ………………………………………………………...
C.2. Rada obce ………………………………………………………………….
C.3. Starosta …………………………………………………………………….
C.4. Obecní úřad ………………………………………………………………...
 1. Působnost obcí …………………………………………………………..
D.1. Samostatná působnost obce ………………………………………………..
D.2. Dozor nad výkonem přenesené funkce …………………………………….
D.3. Přenesená působnost obce …………………………………………………
D.4. Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce …………………………..
E. Závěr …………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
2
2
3
3
3
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8

A. ÚvodJako téma své zápočtové práce jsem si vybral „ Postavení obcí a jejich působnost“. Ve své práci se budu snažit objasnit, co obec je, jaké jsou její orgány a dále jakým způsobem vykonává samostatnou a přenesenou působnost.

 1. Základní pojmy

B.1. Obec 53676cbc18txs8y

Je základním územním samosprávním společenstvím občanů, které je vymezeno hranicí území obce. Dále je veřejnoprávní korporací, která vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjadřovaný v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak ustanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Dojde-li ke sloučení dvou obcí, z nichž je jedno městem, je obec po sloučení rovněž městem. Dojde-li k rozdělení města na dvě či více obcí, pak obec, které zůstane název a má více než 3000 obyvatel, se stane městem.

B.2. Statutární město

Města se zvláštním postavením jsou tzv. „statutární města“, a jsou to Brno, České Budějovice, Havířov, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Karlovy Vary, Kladno, Most, Olomouc, Ostrava, Opava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem a Zlín. Tato statutární města mohou členit své území na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Obecně závaznou vyhláškou (statutem) si města uspořádávají své vnitřní poměry ve věcech správy města. bx676c3518txxs

B.3. Znak a prapor obce

Obce, městské obvody a městské části mohou používat znak a prapor obce. Právo používat tyto znaky mohou i jiné jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou znak použít pouze se souhlasem obce, k užívání praporu však není nutný její souhlas. Obci, která znak a prapor nemá, může být prapor a znak udělen předsedou Poslanecké sněmovny. Taktéž městskému obvodu nebo městské část může být předsedou poslanecké sněmovny udělen znak a prapor, ale pouze po vyjádření statutárního města. Obce, městské části a městské obvody mohou navrhovat předsedovi poslanecké sněmovny změnu znaku a praporu obce.

Má-li obec přidělen znak a prapor může jej použít vedle velkého státního znaku k označení budovy, v němž má obec, městská část nebo městský obvod sídlo.Znak přidělený obci může obec použít na razítko obce. Znak obce je vyobrazen uprostřed a po obvodu razítka je uveden celý název obce, pokud jde o městskou část nebo městský obvod, uvádí se také jejich název. Toto razítko však smějí používat jen v případech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem.

B.4. Občané obce

Občanem obce může být pouze fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Dosáhne-li občan 18 let, má právo účastnit se činnosti obce a to zejména:

 • může volit nebo být volen do zastupitelstva obce

 • hlasovat v místím referendu

 • vyjadřovat se k zasedání zastupitelstva obce

 • podávat návrhy orgánům obce

 • a dále dle §16 zák. 128/2000 sb.

 

B.5. Území obce

Každá část území České republiky je součástí území některé obce, s výjimkou území, kde je zákonem stanoveno jinak, např.území vojenských újezdů. Obce mohou mít jedno nebo více katastrálních území. Dojde-li ke sloučení obcí, které spolu sousedí, území obce vytvoří území slučovaných obcí. Sloučení lze provést jen na počátku kalendářního roku. V případě statutárního města může zastupitelstvo města zřídit městský obvod nebo část.

Nová obec může vzniknout pouze oddělením od části obce, ale pouze v případě, že sousedí se dvěma obcemi a tvoří souvislý územní celek, který má po oddělení alespoň 1000 obyvatel. O oddělení rozhoduje krajský úřad na návrh obce, kdy o oddělení rozhodlo referendum občanů v části, která se chce oddělit. Oddělení lze provést pouze ke dni voleb do zastupitelstva obcí.

B.6. Samospráva obce

Obec má právo na samosprávu, ta plní úkoly patřící do samosprávy obce (dále jen „samostatná působnost“) a plní je v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce. Je-li obci svěřen výkon státní správy ( dále jen „ přenesená působnost“), je území obce správním obvodem. Městské části nebo městské obvody jsou správním obvodem pouze v případě, je-li jim zákonem nebo statutem svěřen výkon přenesené působnosti. Orgány obcí, popřípadě městských obvodů a městských částí, jsou povinny zabezpečit úkoly v přenesené působnosti.

Pokud není zvláštním zákonem stanoveno, že jde o samostatnou nebo přenesenou působnost, platí vždy, že se jedná o činnosti samostatné působnosti obcí. Obec může k plnění svých úkolů zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky obce jako zařízení bez právní subjektivity, pokud však zákonem není stanoveno jinak.

B.7. Obecně závazné vyhlášky obce

Povinnosti může obec ukládat v obecně závazných vyhláškách a to takto :

 1. ve věcech stanovených zvláštním zákonem 1)

 2. k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 1)

 3. pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 1)

 4. k zajištění udržovaní čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti 1)

Ve věcech přenesené působnosti může rada obce na základě zmocnění v zákoně vydávat právní předpisy, které se nazývají „nařízení obce“. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce musí být vyhlášeny. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 let.

Obec je spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta a obecní úřad. Ve statutárním městě plní funkci zastupitelstva obce zastupitelstvo města, dalšími statutárními orgány jsou rada města, primátor a magistrát. Orgánem obce také může ve zvláštních případech být zvláštní orgán zřízený zvláštním zákonem.

 

_________________________________

1) viz. Zákon č. 128/2000 Sb. Hl.1, §10

C. Orgány obce

C.1. Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce. Počet členů zastupitelstva obce stanovuje na každé volební období zastupitelstvo obce. Počet členů zastupitelstva je závislý na počtu obyvatel obce. Není-li v obci zastupitelstvo, počet členů stanovuje krajský úřad.

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce a ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen pokud to stanoví zákon. Např. volit starostu, místostarostu a radu obce a odvolávat je z funkce, rušit a zřizovat výbory a dále dle Hl. IV § 84 Zákona o obcích. Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodovat o majetkoprávních úkonech.
K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.. Zastupitelstvo také ruší usnesení rady obce, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva obce.

C.2. Rada obce

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce. Rada obce rozhoduje v oblasti přenesené působnosti, pokud tak stanoví zákon.

Rada obce je tvořena starostou, místostarostou a dalšími členy rady. Počet členů musí být lichý a jeho počet je nejméně 5 a nejvýše 11 členů.

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Dále rozhoduje v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce, popřípadě pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Je-li rada odvolána jako celek, zůstává starosta a místostarosta i nadále ve funkci, je-li však odvolán starosta a místostarosta jsou odvoláni i ostatní členové rady.

C.3. Starosta

Zastupuje obec navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo obce z řad svých členů a za výkon své funkce odpovída zastupitelstvu obce. Starosta jmenuje a odvolává souhlasem přednosty okresního úřadu tajemníka obecního úřadu a stanoví jeho plat dle platných předpisů. Starosta dále svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce. Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo může zvolit i více místostarostů a svěřit jim zabezpečování konkrétních úkolů.

Starosta může pozastavit výkon usnesení rady obce, má-li za to , že je nesprávné. V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy.

C.4. Obecní úřad

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, a dále zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. Obecní úřad je možno pro potřeby obce rozdělit na jednotlivé odbory a oddělení. Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti působnosti přenesené vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, rady obce a zvláštních orgánů obce.

Jedná-li se o pověřený obecný úřad, zřizuje se zde funkce tajemníka obce, ostatní obce tuto funkci mohou zřídit. Tajemník obce je odpovědný starostovi za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti.

 1. Působnost obcí

D.1. Samostatná působnost obce

Do této působnosti patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud tyto záležitosti nejsou svěřeny zákonem do působnosti krajů nebo pokud nejde o výkon působnosti přenesené, a dále záležitostí, které jsou do samostatné působnosti svěřeny zákonem. Obec dále ve své samostatné působnosti vytváří podmínky pro rozvoj uspokojování potřeb svých občanů a rozvoj sociální péče, ale vždy v souladu s předpoklady a s místními zvyklostmi. V případě vydávání obecně závazných vyhlášek se obec řídí zákonem, taktéž v ostatních případech i jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec má právo vlastnit majetek a hospodařit s ním. Majetek obce však musí být využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce a úkoly vyplývajícími se zákonem stanovené působnosti. Obec je zároveň povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.

V souladu s příslušnými právními předpisy vede obec o svém majetku evidenci. Obec má právo prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, popřípadě pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku. Jedná-li se však o majetek, který byl na obec převeden státem bezúplatně nebo byla jeho spoluúčast finanční, má stát právo vyhradit si podmínky za jakých bude s tímto majetkem nakládáno. Obdobné právo má i kraj, jednalo-li se o majetek převáděný krajem.

Obce mohou při výkonu své samostatné působnosti vzájemně spolupracovat. Tato spolupráce se zpravidla uskutečňuje na základě smlouvy za účelem splnění konkrétního úkolu, smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí anebo zakládáním právnických osob dle zvláštního zákona. Obce se však nesmí sdružovat. Vytvoří-li obce svazek obcí stává se tento svazek právnickou osobou. Předmětem činnosti svazku mohou být různé činnosti např. v oblasti školství, sociální péče, kultury, správy majetku obcí, ekologie apod. Součástí smlouvy však musí být uvedeno, jaká jsou práva a povinnosti jednotlivých obcí a způsoby jejich rozhodování. Další hospodaření svazku obcí upravuje zvláštní zákon.

Obce mohou spolupracovat i s obcemi jiných států, popřípadě být členy mezi-národních sdružení místních orgánů. Taktéž svazky obcí mohou uzavírat se svazky jiných států smlouvy o vzájemné spolupráci. Obsahem smluv však mohou být pouze ty činnosti, které jsou předmětem činnosti svazku obcí.

D.2. Dozor nad výkonem samostatné působnosti

Vykonávají okresní úřady. Provádí se následně a zjišťuje se zejména soulad opatření orgánů obce se zákony a právními předpisy, které byly vydány na základě zákona. Okresní úřad je oprávněn zasahovat do rozhodnutí obcí, byla-li tato vydána v rozporu se zákonem nebo právními předpisy, zejména jedná-li se o nesprávně vydané obecně závazné vyhlášky. Okresní úřad však může pouze pozastavit výkon nesprávně vydané obecně závazné vyhlášky, o jejím zrušení je oprávněn rozhodnout pouze Ústavní soud.

D.3. Přenesená působnost obce

Obec na svém území vykonává státní správu ve věcech, které jsou stanoveny zákonem. Při výkonu této působnosti se obce řídí právními předpisy vydanými na základě zákona, pokud je rozhodováno o právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob. V ostatních případech se řídí též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních orgánů mimo povinností, které nejsou stanoveny zákonem.

Obce na svou činnost obdrží příspěvek na plnění úkolů ze státního rozpočtu.

Obce mohou navrhnout okresnímu úřadu společný výkon přenesené působnosti, jedná-li se o obce spolu sousedící. V případě souhlasu pověří výkonem obecní úřad dle smlouvy obcí a jedná se o tzv.“Pověřený obecní úřad“.

Pokud obec nezabezpečuje řádný výkon státní správy, převezme část nebo celý rozsah jejich činností pověřený obecní úřad, do jehož územního obvodu obec patří.

D.4. Dozor nad výkonem přenesené působnosti

Vykonávají okresní úřady, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Provádí se následně a zjišťuje se zejména soulad opatření orgánů obce se zákony a právními předpisy, které byly vydány na základě zákona. V případě vydání nařízení obce, které odporuje zákonu, je okresní úřad oprávněn pozastavit jeho výkon, popřípadě navrhnout jeho zrušení Ústavnímu soudu. Okresní úřad může zrušit nařízení obce, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, nebo jiným právním předpisem, popř. je-li nařízení vydáno v rozporu s usnesením vlády nebo směrnicí ústředního správního orgánu.

 1. Závěr

Na základě výše uvedených poznatků vyplývá, že obec je v České republice základním kamenem výkonu samosprávy a výkonu státní správy, bez jejich správné činnosti by nebylo možno provádět řádnou správu a státní správu.

Literatura :

Zák. 128/2000 Sb. „Zákon o obcích (obecní zřízení)“ ve znění zákona č. 273/2001 Sb. s účinností ke dni 2. srpna 2001