Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Organizace soudů v ČR a systém fungování

Organizace soudů v ČR a systém fungování

Soudní moc v ČR vykonávají nezávislé soudy. Podle ústavy ČR tvoří soustavu wNejvyšší soud (v Brně),w Nejvyšší správní soud (dosud nezřízený), wvrchní soudy( pro Čechy v Praze, pro Moravu a Slezsko v Olomouci), wkrajské soudy a wokresní soudy.

Samostatné postavení má wÚstavní soud, který dohlíží na dodržování ústavnosti, posuzuje soulad zákonů a všech mocenských rozhodnutí s ústavou.

-v Brně má postavení okr. soudu Městský soud, v Praze Obvodní soudy a postavení krajského soudu v Praze Městský soud

-v Brně, Praze, Ostravě: Krajské obchodní soudy

Soud = nejobecnější nezávislý orgán posuzující realitu ve vztahu k právu 59995kjl13byp4p

Pravomoc soudu = určení orgánu, oprávněného v dané věci rozhodovat a meze

tohoto rozhodování

w projednávání a rozhodování věcí, které vyplývají ze

soukromoprávních vztahů jy995k9513byyp

w rozhodují o vině obžalovaného a o trestu za spáchaný zločin

Spory o pravomoc mezi soudy rozhodují vrchní soudy.

Soudní řízení veřejné – forma kontroly výkonu soudnictví, veřejnost může být vyloučena jen z důvodů, které stanoví zákon, přesto musí být rozsudek vždy veřejně vyhlášen

Soudce: starší 25 let, s VŠ právo, po složení odborné justiční zkoušky, bezúhonný,

jmenován doživotně prezidentem, skládá slib

odvolání soudce: na vl. žádost, umrtí, spáchá-li trestný čin

soudce Ústavního soudu: starší 40 let, nejméně 10 let činný v právnickém povolání,

funkční období – 10let

advokát – fyzická osoba zapsaná do seznamu advokátů Českou advok. komorou.

podmínky: plná způsobilost, VŠ práva, 3letá praxe koncipienta, složení

advok. zkoušky a složení slibu

- činnost: poskytování právní pomoci klientovi, zastupování ho před soudem

a úřady, ochrana jeho práv (mlčenlivost)

Do justice ještě kromě soudů patří státní zastupitelství (hájí zájmy státu, je mu podřízeno ministerstvo spravedlnosti), justiční stráž, vězeňská služba, advokacie, notářství(poskytování právních porad, odhadů,…)