Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Téma : Bytová politika města Šternberka

VŠB- TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA – FAKULTA EKONOMICKá

Seminární práce z předmětu : Bytová politika

Téma : Bytová politika města Šternberka

Obsah:

  1. Historie města Šternberk

  2. Základní demografické údaje o Šternberku 35171xhp63xxh4e  3. Současná rozpočtová politika města

  4. Bytový a domovní fond ve Šternberku

4.1. Stav předaného bytového fondu v roce 1991

4.2. Práce odboru bytové politiky a výstavby 1991-96 hx171x5363xxxh

  1. Bytová výstavby

5.1. Rozbor bytové výstavby 1992-96

5.2. Bytová výstavby 1997-2001

6. Státní podpora bytové politiky ve Šternberku

7. Současnost a výsledky bytové politiky ve Šternberku

8. Literatura

  1. Historie města Šternberk

Město Šternberk se nachází cca 18 km severně od Olomouce na úpatí Nízkého Jeseníku, v některých publikacích je proto označováno jako brána Nízkého Jeseníku. Samotné jádro města, kterým byl hrad, vzniklo na úpatí kopce, ovšem pozdější růst města směřuje směrem na jih k Hanácké rovině.

Podle dochovaných historickým pramenů s označením letopočtu 1269 se nabízí nejstarší zmínka o hradě Šternberku v listině krále Přemysla Otakara II., v níž vydavatel rozhoduje o sporu mezi klášterem Hradisko a Albertem ze Šternberka o lesy a doly v okolí. Ovšem u této listiny se jedná pravděpodobně o padělek, proto za nejstarší zmínku o městě Šternberku je považována z roku 1296 listina Alberta ze Šternberka, v níž uděluje farnímu kostelu sv. Jiří plné desátky z panských pozemků, dvorů a vsí.

Město Šternberk tedy vzniká v období 12. století z osad rozkládajících se na jeho současném místě, přitom k zásadnímu formování z urbanistického pohledu dochází po výstavbě hradu, o němž máme zmínky datující se rokem 1296 (podle výše uvedené listiny). Na území současného města se nejprve začalo formovat podhradí a následně s rozvojem města v pozdějších letech se rozšířilo i za jeho hradby, ze kterých se do současnosti dochovali jen malé části.

Z hlediska struktury obyvatelstva dle národnosti bylo město až do roku 1945 z 90% německé, je to dáno především tím, že v roce 1918 se Šternberk jako okresní město stal jedním z center německého „ Sudetenlandu“.

2. Základní demografické údaje o Šternberku 35171xhp63xxh4e

Veškeré údaje u nichž není uveden rok pocházejí ze sčítání obyvatel z roku1991

Poznámka úvodem: k městu Šternberk ve statistickým údajích náleží obce
 
obec
r. 1999 osamostatněné
 
obec
r. 1999 osamostatněné
1
Babice
ano
7
Komárov
ano
2
Dálov
ne
8
Krákořice
ne
3
Domašov
ano
9
Mladějovice
ano
4
Hlásnice
ano
10
Řídeč
ano
5
Horní Loděnice
ano
11
Těšíkov
ne
6
Chabičov
ne
 
 
 
Sloupec 1999 osamostatněné - ukazuje současný stav
 
 
Počet obyvatel před-po-produktivního věku ve
Šternberku
 
 
 
muži (abs.)
v %
ženy (abs.)
v %
suma (abs.)
v %
Předproduktivní
1797
23,7
1649
20,7
3446
22,2
Produktivní
4782
63
4391
55,2
9173
59
Poproduktivní
1016
13,4
1913
24,1
2929
18,8
Celkem
7595
 
7953
 
15548
 
Prům. věk
33,6
 
36,6
 
 
 
k 1.11.1999 je ve Šternberku evidováno 14306 obyvatel (zdroj: evidence obyvatel)
 
Obyvatelstvo dle ekonomické
aktivity
 
Ekonomicky
muži
 
ženy
 
Aktivní
4146
54,6%
3825
48,1%
neaktivní
1135
14,9%
1895
23,8%
závislí
2314
30,5%
2233
28,1%
  1. Současná rozpočtová politika města
Město Šternberk pro rok 1999 schválilo rozpočet ve výši 120 mil. Kč. Z tohoto rozpočtu je vyčleněno 2,5 mil. Kč na bytovou politiku města. Kromě tohoto každoročního příspěvku z rozpočtu města má odbor bytové výstavby vlastní příjmy na provádění bytové politiky, a to příjmy z městského bytového fondu ve výši 14 mil. Kč z bytů a 5 mil. Kč z nebytů. Celkem tedy vlastní příjmy činí 19 mil. Kč, ze kterých se 9mil. Kč investuje do údržby a oprav. Zbylých 10 mil. Kč je investováno do výstavby nových bytů. Současná cena nového bytu (1999) se v průměru pohybuje kolem 800 000 Kč, kde tato suma je ve většině případů rozdělena na třetiny mezi město, státní prostředky na bytovou politiku a nájemníka.

Od roku 1992 končí městský rozpočet přebytkem, který je ovšem použit na splácení 50 mil. úvěru. Tento úvěr město získalo v roce1991 za účelem dostavby infrastruktury a to především plynofikace historických částí města.

 

 

  1. Bytový a domovní fond ve Šternberku

Rozdělení domovního fondu ve
Šternberku
vlastník domu
bytů
Podíl
Městský úřad
1597
30,85%
Státní organizace
348
6,72%
Stav. Byt. druž.
1140
22,02%
ZD
28
0,54%
Jiná druž. org.
11
0,21%
Občan ČR
2051
39,62%
Zahr. Osoba
2
0,04%
Celkem
5177
100%
Ukazatele kvality bydlení ve Šternberku
 
 
 
Kategorie
bytů
podíl v %
prům.celková plocha m2