Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

STUDIE BYDLENí V MĚSTĚ HODONíN

VYSOKá ŠKOLA BáŇSKá

TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA

Ekonomická fakulta

 

Marketing a obchod

STUDIE BYDLENí V MĚSTĚ HODONíN

Seminární práce

 

1.Úvod

Zabezpečení vhodného bydlení pro každou rodinu je dlouhodobě řešený úkol, se kterým se potýká každé město. Také v Hodoníně se pro oblast bytové výstavby věnují značné finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že mnozí uchazeči nehlásí změny v údajích uvedených na žádosti o byt, provádí odbor bytového hospodářství pravidelně po uplynutí určitého období průzkum u uchazečů.Výměny bytů jsou jednou z forem uspokojování bytových potřeb občanů Hodonína. Rodiny s dětmi získávají větší byty, starší občané byty vhodnější vzhledem k jejich zdravotnímu stavu apod. Odbor bytového hospodářství věnuje tomuto úseku velkou pozornost. Počet realizovaných výměn v porovnání s předcházejícími léty má vzrůstající tendenci.

2. Základní údaje

Město Hodonín vděčí za svůj vznik zdejšímu vodnímu hradu, postavenému na hranici tvořícího se českého a uherského státu patrně za českého vévody Břetislava I. Jméno město bylo nejpravděpodobněji odvozeno ze staročeského mužského jména Hodona (Godona) „Hodonín“ čteme už v letech 1223 a 1240.

První zpráva o osadě pod knížecím hradem pochází z roku 1073, město však bylo založeno až v roce 1228 královnou Konstancií, druhou manželkou krále Přemysla Otakara I., která obdržela břeclavský kraj spolu s Hodonínem jako věno. Přestože byl Hodonín po roce 1278 věnným městem českých královen, byl i spolu s hradem dáván do zástavy různým šlechtickým rodům. V roce 1511 koupil zdejší panství Vilém z Pernštejna jako poručník Jindřicha z Lipé, ti drželi město i hrad do konce 16. Století. V roce 1645 dobyli město Švédové.

Někdejší knížecí hrad se stal v roce 1762 rodinným majetkem habsburského domu a v roce 1787 byl přeměněn na tabákovou továrnu. Do dnešní doby se z něho dochoval pouze kamenný erb pánu z Kunštátů a zbytky základových zdí v továrních objektech.

Znak: V modrém štítě červeně oděný anděl se zlatými vlasy a rozloženými křídly, na hlavě s korunou ukončenou křížkem, drží před sebou stříbrný štít s červenou šestilistou růží.

3. Demografické údaje

Počet bydlících obyvatel – celkem28 230

- v tom muži13 727

- ženy14 503

Počet obyvatel ve věku:- předproduktivním celkem 6 645

- produktivním celkem16 882

- v tom muži 8 704

- ženy 8 178

- poproduktivním celkem 4 703

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:- celkem14 903

- v tom muži 7 720

- ženy 7 183

Složení ekonomicky aktivního obyvatelstva:

- pracující v zemědělství 674

- pracující v průmyslu 6 994

Počet živě narozených celkem 401

Počet zemřelých celkem 318

Přirozený přírůstek 83

Počet přistěhovalých celkem 592

Počet vystěhovalých celkem 645

Počet sňatků 262

Počet rozvodů 63

Počet potratů 406

4. Privatizace komunálních bytů

Městská bytová správa s.p. Hodonín prošla obdobím od r. 1994 do konce roku 1996 zásadními změnami. Rok 1994 byl ve znamení přípravy privatizace. V následujícím roce vydalo Ministerstvo pro správu národního majetku rozhodnutí o formě privatizace MěBS s.p. Hodonín, a to formou bezúplatného převodu na Město Hodonín. Tři objekty byly z bezúplatného převodu vyčleněny a privatizovány jinými formami, dva přímým prodejem Městu Hodonín a jeden veřejnou soutěží mezi nájemci objektu.

Vlastní privatizace majetku s.p. proběhla k datu 1.1.1996, čímž Město získalo majetek v hodnotě cca 74 mil. Kč. Usnesením MěZ v listopadu 1995 byla zřízena nová organizace – Městská bytová správa, spol. s  r.o., jejímž zakladatelem a jediným společníkem je Město Hodonín. Nemovitý majetek získaný privatizací zůstal v majetku města a byl této společnosti svěřen do správy na základě uzavřené smlouvy o obstarávání, část majetku (tepelné hospodářství) byla společnosti pronajata. Movitý majetek byl vložen do základního jmění společnosti.

Při všech problémech spojených s privatizací musela být v první řadě zachována kontinuita hlavních činností podniku, kterými jsou správa a údržba bytového fondu a dále výroba, rozvod a dodávka tepla.

Od roku 1996, kdy došlo k privatizaci, jsou zajišťovány jednak vlastní investice společnosti – strojní vybavení, výpočetní technika apod. a dále investice pro vlastníka objektů – Město dle schváleného plánu.

Investice města

Rok
Byty
Tepelné hospodářství
1996
887 tis. Kč
4.710 tis. Kč
1997
2.187 tis. Kč
843 tis. Kč
1998
-
330 tis. Kč
I. pol.
 
 

5. Bytové hospodářství

Počet nemovitostí ve správě 35118rqx64hfe5x

 
1994
1995
1996
1997
1998 I.pol.
celkem domů
358
370
374
370
354
celkem bytů
3027
3263
3622
3534
3333
z toho prodaných
373
373
388
554
756
počet prodaných
 
 
 
 
 
bytů ve správě s.r.o.
373
373
377
535
529

V roce 1998 bylo převzato do správy 80 nově vybudovaných bytů na ulicích Slavíkova – Šafaříkova.
Středisko bytového hospodářství je druhým stěžejním střediskem společnosti. Jeho činnost se opírá o obstaravatelskou smlouvu uzavřenou s Městem Hodonín na správu bytů a nebytových prostor. Náklady střediska mají režijní povahu, výnosem jsou odměny za obstarávání.

Pracovníci střediska zabezpečují výběr nájemného a záloh na služby, zabezpečují drobnou údržbu a zadávají dodavatelským firmám opravy většího rozsahu popřípadě rekonstrukce a další investiční akce. Veškeré akce jsou však hrazeny z prostředků Města Hodonína.

Městská bytová správa má ve správě

  • 3.534 obecních bytů qf118r5364hffe

  • 535 bytů v soukromém vlastnictví

  • 7 bytů ve vlastnictví státu

  • 128 provozoven – nebytových prostor

 

 

Trvale obydlené domy celkem2 392

- z toho rodinné domky1 666

Trvale obydlené byty9 879

- z toho v rodinných domcích1 835

- s vodovodem9 833

- s kanalizací9 592

- s plynem9 455

- s ústředním (etážovým) topením8 229

- s koupelnou (sprchovým koutem)9 676

Nejčastější důvody neužívání bytů a domů

  • byt v rodinném domku se opravuje, nastěhuje se vlastník nebo jeho vdané či ženaté dítě

  • vlastník bude rodinný domek prodávat

  • vlastník bude opravovat, bourat a realizovat novou stavbu

  • probíhá dědické řízení

  • zastaralý bytový fond v lokalitách a sanace

6. Opravy a údržba

Středisko údržby bytového hospodářství zabezpečuje drobné opravy na obstarávaném městském i soukromém bytovém fondu. U oprav prováděných vlastní údržbou se jedná o drobnější akce prováděné většinou v bytech nebo ve společných prostorách v domě. Tyto opravy jsou fakturovány odběrateli a představují tržbu střediska. U oprav prováděných dodavatelsky jde o rozsáhlé akce, které jsou společností pouze zadávány a kontrolována jejich realizace, financovány jsou však přímo z prostředků Města.

V období 1994-1996 bylo pokračováno v celkových opravách, a to na 12-ti domech se šikmými střechami a 25-ti domech s plochými střechami.

V 30-ti objektech byly provedeny celkové rekonstrukce rozvodů studené a teplé vody včetně cirkulačního potrubí. Nátěry oken se realizovaly v 1 200 bytech. Od roku 1996 se opravy a údržba bytového fondu zajišťuje z prostředků plánovaných rozpočtu pro hospodářskou činnost města.

Plnění oprav
Dodavatelské
Údržba
Celkem
 
opravy
 
 
1996
11.590 tis. Kč
7.480 tis. Kč
19.070 tis. Kč
1997
11.120 tis. Kč
9.433 tis. Kč
20.561 tis. Kč
1998 I.pol.
3.051 tis Kč
5.878 tis. Kč
8.129 tis. Kč
plán
 
 
25.000 tis. Kč

Vlastní údržba je specializována především na opravy závad v bytech, výměny a oprav zařizovacích předmětů a opravy a údržba instalací v domech. Postupně se její podíl na opravách zvyšuje, roste i počet provedených oprav. Údržba bytového fondu prováděla opravy drobného charakteru dle požadavků jednotlivých nájemníků, byly provedeny četné výměny zařizovacích předmětů – výměna sporáků, průtokových ohřívačů, topidel, kuchyňských linek.

 
1997
1998
Množství nahlášených oprav údržbě
7796
8108
Množství provedených oprav vlastní údržbou
6183
6868
Ve finančním vyjádření opravy vlastní údržbou
9.598 tis. Kč
11.820 tis. Kč
Dodavatelské opravy ve finančním vyjádření
11.120 tis. Kč
12.758 tis. Kč

7. Sociální bydlení

V srpnu tohoto roku uvolnil městský úřad 2,5 milionu Kč pro první fázi stavebních prací na vybudování dvou garsonek pro odchovance dětského domova v Hodoníně. K užívání je potřební odchovanci dostanou na dobu určitou a za podmínek, na nichž se dohodne vedení domova s právním odborem města. Každá z garsonek na cca padesáti čtverečních metrech má mít samostatný vchod, koupelnu, kuchyňský kout a obytný prostor. Pro vybavení nábytkem se bude snažit vedení získat státní dotaci.

Také v měsíci záři roku 1999 byla zahájena plánovaná výstavba domu s pečovatelskou službou. Osmdesát procent z plánovaných 64 bytů bude jednopokojových, zbytek dvoupokojových. S deseti z nich se přitom počítá pro imobilní občany. Přestože v nich budou i malé kuchyňky, příští obyvatelé domu s pečovatelskou službou by měli mít k dispozici i zvláštní přípravnu jídel a společnou jídelnu. V domě bude také prádelna a zejména speciální očistné zařízení, které bude sloužit i starým a nepohyblivým občanům, kteří zde nebudou bydlet. Jak vyplývá ze zákona, Hodonín by měl mít na svůj počet obyvatel devadesát takovýchto bytů, což nová stavba nepokryje. Je to ale jeden z prvních kroků, kterým město chce dát najevo, že si starých občanů váží a chce pro ně něco udělat.

Značné problémy se vyskytují při bytovém řešení občanů rómského původu. Zvyšuje se počet žádostí o byt. Řešení je o to složitější, protože není dostatek vhodných rodinných domů nebo bytů, do kterých by se mohly tyto rodiny nastěhovat. Na druhé straně jsou připomínky občanů města k začleňování rómských rodin do ostatních lokalit města.

8. Platební morálka

Už dva roky poté, co byl zprovozněn nájemní dům, který do povědomí Hodoňáků vstoupil pod názvem Pastelky, se musela městská rada zabývat problematikou neplatičů. Z osmdesáti rodin, které zde bydlí, jich sedm řádně neplatí nájemné, což znamená, že s nimi již nebude uzavřena ani prodloužena smlouva o dalším bydlení.

Ve smlouvě z roku 1997 se nájemníci zavázali, že budou řádně platit nájemné. To je také jediná podmínka, podle níž se má smlouva každoročně obnovovat. Někteří z nich několik měsíců neplatí a peníze pak odvedou nárazově. Z města si tak dělají bezúročnou záložnu.

Město si na postavení nájemního domu, který vystavělo pro naprostý nedostatek bytů, muselo vzít hypoteční úvěr ve výši přes čtyřicet milionů korun. Proto také stanovilo zvláštní metodiku, podle níž mohou nájemníci teprve po deseti letech získat byt na dobu neurčitou, přičemž dvacet let musí zůstat ve vlastnictví města. Z  téhož důvodu muselo být stanoveno i věcně usměrňované nájemné, jež je dvojnásobkem nájemného regulovaného.

Zatímco dvěma rodinám, které měly v hrazení výpadek pouze jednou, dá město ještě šanci, sedm rodin se bude muset z Pastelek vystěhovat. Pokud tak neučiní bude následovat žaloba a vyklizení bytu.

9. Stavba holobytů

V současné době se na území města Hodonín žádné stavby takového typu nenacházejí. Z iniciativy Městského úřadu Hodonín byla zpracována, studie na výstavbu holobytů. Investorem této studie byl Městský úřad Hodonín a projektantem firma Uniprojekt Hodonín.

Jedná se o projekt rekonstrukce ubytovny na lokalitě Nesyt s cílem vytvořit bydlení pro sociálně nejslabší obyvatele města.

Stavba je umístěna na parcele ve dvoře Nesyt v Hodoníně. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený se sedlovou střechou. Pozemek je charakterizován jako rovinný.

V přízemí je v první variantě navrženo 15 pokojů se samostatným vstupem, sociální zařízení. Přístup do druhého nadzemního podlaží je stávajícím schodištěm. Ve druhém nadzemním podlaží je navržena nová pavlač, za které jsou přístupny další pokoje bude ponechána. Ve druhém nadzemním podlaží je navrženo celkem 14 pokojů a sociální zařízení.

V přízemí je ve druhé variantě navrženo 12 pokojů, sociální zařízení. Ve druhém nadzemním podlaží je vyvrženo 11 pokojů a sociální zařízení. V každém pokoji bude umístěno umyvadlo se studenou vodou.