Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Význam sponzoringu pro P.R.

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.

 

Seminární práce

Význam sponzoringu pro P.R.

Obsah:Úvodstr. 3

Sponzoringstr. 3

P.R.str. 5

Závěrstr. 5

Allianz pojišťovna a.s. – sponzoringstr. 6

Seznam použité literaturystr. 9

1. Úvod

V  seminární práci jsem se zaměřila na sponzoring a jeho význam pro P.R.. Sponzoring je jev, který se ve společnosti objevuje stále více a setkáváme se s ním prakticky na každém kroku – při studiu (dozvídáme se, že učebnice mohly být vydány díky pomoci nějaké firmy), při sledování televize (zjišťujeme, že nám tento program přináší …), při sportovních kláních vidíme jména sponzorů na sportovištích, dresech sportovců i na jejich vybavení, na koncertech jsou sponzoři uváděni na programech, vstupenkách i ostatních materiálech. Zjišťujeme, že se sponzoring stal nedílnou součástí našeho života. Pro firmy v podmínkách tržní konkurence je stále důležitější zviditelnit se a zapsat do povědomí společnosti.

Pokusím se ve svojí seminární práci vysvětlit motivy vedoucí firmy k poskytování darů. Pro lepší představu, co vše lze sponzorovat a jak lze této činnosti využít v P.R. se zmíním o sponzorských aktivitách Allianz pojišťovny, a.s.

2. Sponzoring

Cílené poskytování darů (sponzoring) je jeden ze způsobů komunikace firmy s veřejností a tvoří důležitou složku P.R.. Podniky se tímto způsobem snaží zviditelnit, představit a upomínat své produkty (automobilka Škoda, jako pravidelný sponzor mistrovství světa v ledním hokeji, má kromě reklam na ledové ploše vždy vystavené nové modely vozů za zadními mantinely tak, aby byly během hry v záběru kamer) a zdůraznit svou úlohu nejen v obchodní sféře, ale také ve společnosti a každodenním životě.

Sponzoring je úzce spjat s reklamou. Stejně jako ostatní marketingové činnosti je třeba i sponzoring předem dobře naplánovat – tzn. ujasnit si, proč chce poskytnout dar, komu, kdy, v jaké formě, v jaké výši a také co od toho očekává a čeho chce dosáhnout.

Sponzorské dary mohou být poskytovány v různých formách. Může se jednat o finanční podporu, zakoupení vybavení, darování movitých či nemovitých věcí, ale i poskytnutí služeb. Cílem sponzoringu je podpořit prostřednictvím cílených darů konkrétní projekty, a to především ve zdravotnictví, školství, kultuře a sportu.

Kritéria, podle kterých si firmy tvoří sponzoringovou strategii:

  1. územní působnost – jestli bude poskytovat dary 

a) v regionu, ve kterém působí, v místech svých závodů a poboček, nebo v místě, kde má centrálu

b) v zemi, kde působí

c) v mezinárodním měřítku.

  1. společenská působnost – firma posuzuje, do jaké míry je ochotna daný projekt sponzorovat a zda žadatel a projekt o sponzorství odpovídá komplexní marketingové strategii firmy.

  2. oblast, do které poskytne dar à kultura, vzdělání, zdravotnictví, sport, humanitární organizace.

  3. prestižní charakter – zaměřuje se na události, které mají co největší dopad na veřejnost, jsou veřejností očekávány, jsou tradiční a mají společenskou hodnotu.

3. P.R.

P.R. – public relations – znamená pěstování vztahu s veřejností. Jeho posláním je uvádět do souladu zájmy institucí a veřejnosti a přispívat k jejich vzájemnému porozumění. Pro účely P.R. rozlišujeme dvě skupiny veřejnosti – interní a externí. Jedním z nástrojů P.R. je sponzoring. Pro P.R. může mít značný význam – je důležité vhodně zvolit strukturu sponzorovaných akcí, a to jak regionálně, tak společensky.

4. Závěr

Domnívám se, jak z výše prezentovaných názorů vyplývá, že při vhodně zvolených projektech, které ta která firma sponzoruje, lze dosáhnout velmi dobrých výsledků v celkovém P.R., a to jak u externí veřejnosti, která si firmu zapamatuje (díky sponzoringu mnoha akcí - viz následující stať), tak i u veřejnosti interní, kdy si tato osvojí názor, že jejich společnost je finančně silná a stabilní, zajímá se o kulturu, sport a společensky prospěšné akce vůbec.
5. Allianz pojišťovna, a.s. – sponzoring

Sponzorování sportovních a kulturních akcí, poskytování darů pro charitativní účely se stalo v Allianz pojišťovně, a.s. součástí strategie komunikace s veřejností.

Hlavním cílem komunikace s veřejností je prezentovat Allianz pojišťovnu, a.s. jako silnou finanční nadnárodní společnost, která je zde pro své klienty, zvláště pak v případech pojistných událostí, kdy zmírní či neutralizuje jejich důsledky. Je rovněž důležité docílit vnímání Allianz pojišťovny a celé této finanční skupiny jako spolehlivého partnera pro finanční investice – kapitálové a investiční životní pojištění.

Pro Allianz pojišťovnu jsou nejtypičtější okruhy sponzoringu sport a kultura.

Ve sportu je to především v mezinárodním měřítku spolupráce s FIA, která se datuje od roku 2000. Allianz Centrum für Technik (AZT) de dohodly, že budou spolupracovat na bezpečnostních projektech pro automobilové závody. Ve stejném roce se Allianz AG stala sponzorem týmu BMW Williams F1 (R. Schumacher a J.P. Montoya).

Dalším příkladem je výstavba nového fotbalového stadionu v Mnichově, který ponese jméno Allianz Arena a měl by být v provozu nejpozději v roce 2006 (při příležitosti mistrovství světa ve fotbale).

V národním měřítku je Allianz pojišťovna a.s. již tradičním partnerem sportovní akce „Prague International Marathon“, a kulturní akcí „Mezinárodní filmový festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně“ a „ Pražský divadelní festival německého jazyka“. Každoročně před Vánoci věnuje Allianz 1 milion korun na dětské projekty v celé České republice. V roce 2002 se stala Allianz sponzorem celoročních oslav 50let od vzniku Matematicko-fyzikální fakulty a spolu s ostatními partnery přispěla k zabezpečení akcí pořádaných v rámci jubilea – např. slavnostní představení opery Don Giovanni ve Stavovském divadle. S podporou sponzorů byla též vydána publikace Jubilejní almanach Matematicko-fyzikální fakulty.

V regionech si každé oblastní ředitelství vybírá a určuje projekty, které bude podporovat samostatně, ale vždy v souladu s marketingovou strategií Allianz AG. Zde uvádím několik příkladů:

OŘ střední Čechy:

– 100 tisíc Kč pro dětský domov Sázava,

- věcné ceny v hodnotě 10 tisíc Kč pro sportovní soutěže ZŠ Lysolaje,

- hračky pro kojenecký ústav v Kladně.

OŘ Liberec:

- 100 tisíc Kč pro dětský domov ve Větrově

GŘ Praha

- 100 tisíc Kč pro nadační fond pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby.

I v době povodní v roce 2002 se pojišťovna angažovala darem ve výši 8 milionů Kč na vybrané projekty (celkem 21) na obnovu zařízení postiženými povodněmi – jedná s o zařízení pro děti, či další vzdělávací, kulturní a sportovní instituce.

Z výše uvedeného výčtu sponzorovaných akcí vyplývá, že marketingová strategie Allianz AG je prezentovat tuto finanční skupinu jako silnou a sebevědomou instituci, která podporuje prestižní projekty v oblasti vědy, kultury a sportu a dále v regionálním měřítku podporuje především děti, dětské domovy apod.Seznam použité literatury

  1. Kotler Philip: Marketing Management. Victoria Publishing 44373mon76qtd1y

  2. Výroční zpráva Allianz pojišťovny, a.s.

  3. ALLIANZ INFO – vnitropodnikový čtvrtletník – ročník 2002