Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

CO JE (A CO NENí) DOVOLENO V REKLAMĚ

CO JE (A CO NENí) DOVOLENO V REKLAMĚ

8.1 § 44 obchodního zákoníku

Pojmy

 • nekalá soutěž = je jednání v hosp. soutěži, kt. je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jinému soutěžiteli nebo spotřebitelům

 • nekalá soutěž se zakazuje

 • hospodářská soutěž = soupeření v ek. oblasti, jehož cílem je předstihnout ostatní, docílit určitý zisk, rozvíjet se nebo alespoň hospodářsky přežít 55383dyb95hox4f • dobré mravy soutěže = čistota a obvyklost soutěžních postupů

 • újma – hmotná i nehmotná

 • obtěžování spotřebitele: reklama po telefonu (pouze těm, s nimiž je podnikatel v trvalejším obch. spojení)

 • patří sem i zasílání nevyžádaných předmětů yo383d5595hoox

 • nepřípustné je i působení na city

 • pyramida

 • volavka – nabídka ve výloze ostře kontrastuje s nabídkou na pultu

 • zneužití cizí autority (politik nesmí propagovat konkrétní produkt)

8.2 § 45 obchodního zákoníku

Pojmy

 • klamavá reklama = šíření údajů o vl. nebo cizím podniku, jeho výr. či výkonech, kt. vyvolává klamavou představu à prospěch v hosp. soutěži na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů

 • šíření údajů = sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem

 • klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl

 • přehánění (puffing): tzv. dryáčnická reklama (před. v období první republiky)

 • rozhodnutí soudu o míře překročení mezí často závisí na velikosti podniku

 • jsou vlastnosti, o kterých nehovoříme (zvýšená hlučnost, kratší pobyt než loni,…)

8.3 § 46 obchodního zákoníku

Pojmy

 • klamavé označení zboží a služeb – může vyvolat mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z urč. státu (oblasti, místa, od výrobce), anebo že vykazují zvláštní char. znaky nebo zvláštní jakost

 • údaj může být uveden na zboží, obalu, obch. písemnostech

 • také nesprávné označení, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, jako výrazy "druh", "typ", "způsob" a označení je přesto způsobilé vyvolat o původu nebo povaze zboží či služeb mylnou domněnku

 • není jím uvedení názvu, kt. se v hosp. styku již všeobecně vžil jako údaj sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží

 • zakázán je např. údaj o nepravé provenienci

à vodka Gorbatschov

 • údaj „jako“ – Kečup jako od firmy Heinz

 • povolání: není chráněno „poradce“, „konzultant“, ale „daňový poradce“ ano! à „profesor“ na SŠ a na VŠ

8.4 § 47 obchodního zákoníku

Pojmy

Vyvolání nebezpečí záměny

= užití již existujícího obch. jména nebo zvl. označení podniku

= užití příznačných názvů a označení

= napodobení cizích výrobků (obalů, výkonů)
 • není povolena ani zvuková podoba (EVA – E.W.A.)

 • do problematiky „příznačnost“ patří i oblečení zam., úprava služeb. vozů, barvy

8.5 § 48 obchodního zákoníku

Pojmy

 • parazitování na pověsti = využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl

 • např. v reklamě je výrazně umístěn i cizí výrobek (koňak v obýváku)

 • „Petra je nejlepší kamarádkou Barbie.“ „Stavebnice je kompatibilní s Lego.“

 • lze se opírat i o celé odvětví – „Perrier – šampaňské mezi minerálkami.“

 • využití slavné osobnosti – raketa Boris

 • zneužití charakteru – obchod s trampským oblečením Dundee

8.6 § 50 obchodního zákoníku

Pojmy

 • zlehčování = jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu

 • = uvedení a rozšiřování pravdivých údajů o poměrech, výrobcích či výkonech jiného soutěžícího, pokud jsou způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu

 • nekalou soutěží však není, byl-li soutěžitel k takovému jednání okolnostmi donucen (oprávněná obrana)

 • negativní stanoviska může publikovat pouze nezávislý posuzovatel; je vhodné dodat „podle mého názoru“

 • zakázána je srovnávací reklama à „běžný prášek“

 • vhodné je vnitřní srovnání - „Nejlepší Persil, jaký kdy existoval.“

8.7 Závěrečné rady

 1. neklamat, nekopírovat, nenapadat

 2. klamat lze pouze část populace a zpravidla jenom jednou

 3. nepůvodní reklama spotřebitele nepřesvědčí o výjimečnosti výrobku

 4. jste agresivní ke konkurentům à ke spotřebiteli?

 5. právo není překážkou úspěšné reklamy, ale stimul vaší nápaditosti

 6. úspěšné reklamní hity nikdy nepodváděly

 7. nenechat si líbit nekalou soutěž

 8. vše projednat s právníkem

 9. "nekalosoutěžní prázdniny" nebudou trvat věčně