Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Právní aspekty ochrany dat - autorský zákon, trestní zákoník, ochrana dat v informačních systémech, právo EU, n&aacut

Právní aspekty ochrany dat - autorský zákon, trestní zákoník, ochrana dat v informačních systémech, právo EU, národní právo vybraných států.

Společnost hladoví po informacích, pociťuje jejich rostoucí potřebu, nedokáže se už bez nich obejít. Přístupnost k potřebným informacím je podmíněna adekvátní technikou a technologií - IT. Jen díky ní se řada informací stává dostupnější a dosažitelnější. Tato informační euforie má však také za následek, že řada „vlastníků“ počítačově zpracovávaných informací a provozovatelů IS si ani neuvědomuje některé důsledky bouřlivé computerizace a možné důsledky informačně technologických činností. Informace, které se stávají nezbytnou potřebou a trvalou součástí našeho života se na druhé straně stávají i velice zajímavým a vyhledávaným obchodním artiklem. Tento fakt přerůstající ve společenský trend tak vytváří předpoklady i pro páchání nového druhu trestné činnosti - vzniká trestná činnost, které se všeobecně říká počítačová kriminalita.Počítačová kriminalita - Rada Evropy definovala „Computer Related Crime“ jako nelegální, nemorální a neoprávněné jednání, zahrnující užití nebo změnu dat získaných prostřednictvím VT. Takto pojímané protiprávní jednání především zahrnuje:

 • trestné činy ekonomické povahy typu podvod, neoprávněně získaný přístup k datům, nedovolené užití dat a pgm, počítačovou sabotáž, krádež počítačového času,

 • trestné činy poškozující soukromí jednotlivce typu prozrazení a zneužití citlivých osobních údajů o jedinci, nelegální sběr a užití dat o jeho soukromí (pravdivých, nepravdivých),

 • ostatní trestné činy zahrnující další možné aktivity při zneužití dat (činnost směřující proti státu a politickým zájmům společnosti).

Cílem těchto protiprávních činností jsou v prvé řadě informace, které jsou prostředky VT shromažďovány, uchovávány, tříděny, vyhodnocovány příp. i transportovány, ať už je pachatelé chtějí získat, modifikovat nebo zničit. Krajním případem je zničení a destrukce prostředků VT i s informacemi. Z těchto důvodů se stále častěji používá pojmu „informační kriminalita“. Při posuzování jednotlivých typů protiprávních jednání a jejich projevů souvisejících s VT lze zevšeobecnit cíle působení této protiprávní činnosti jako:

 • zneužití subjektu - ve vlastní prospěch, ve prospěch třetích osob, v neprospěch subjektu,

 • omezení vlastnických práv subjektů - krádeží jednotlivých prvků PC systému, pgm plagiátorstvím, PC pirátstvím, vytvoření škody subjektům nebo jejich diskreditace,

 • modifikací informací,

 • zabránění subjektu v plnění jeho společenských funkcí - útoky na provozuschopnost PC systému, útoky na hodnověrnost vypovídací schopnosti dat.

Další směr se zaměřuje na krádež PC služeb při neoprávněném používání PC. Klasickým příkladem je využívání VT zaměstnavatele k vlastní výdělečné činnosti zaměstnanců apod. Rozsáhlou specifickou oblastí jsou PC viry.

Expertíza Ústavu státu a práva ČSAV

 • PC trestné činy způsobené zneužitím PC nebo znalostí určitého kódu a vyúsťující ve škodu majetkové povahy

 • Trestné činy způsobené chybami pam vybavení, které mohou vést k obecnému ohrožení nebo závažnému ohrožení chodu podniku, orgánu nebo organizace, nebo k ekologickým ztrátám

 • Trestné činy, kde je počítače užito k zjištění informací, které mají zůstat utajeny

 • Trestné činy směřující proti autorům PC pgm.

Souhrn útoků na sběr, přenos, uchování, zpracování a distribuci informací (dat, údajů)

 • Úmyslná jednání s cílem zničit nebo poškodit VT, nosiče pgm a informací, pgm a informace, příslušenství této techniky a spojovací techniku jí sloužící, a tím znemožnit její fungování (PC sabotáž).

 • Úmyslná jednání, při nichž VT slouží jako nástroj trestné činnosti, převážně majetkové povahy, zaměřené na obohacení pachatele nebo někoho jiného, ale také jako nástroj trestné činnosti jiného druhu (PC špionáž, krádeže času, manipulace s pgm a informacemi).

 • Nedbalostní jednání, při nichž dochází ke zničení, zneužití nebo chybné manipulaci s PC a jejich vybavením, pgm a informacemi, spojovací technikou.

Nejčastěji se porušuje - užívání pgm zaměstnavatele k soukromým účelům, užívání nelegálně získaného SW na PC zaměstnavatele, provozování SW na více počítačích než bylo uvedeno v licenční smlouvě, zasahování do pgm prováděním úprav, další prodej nebo poskytnutí jiné osobě.

Český právní řád

Naše trestní právo reaguje na celou tuto problematiku nesměle a nedůsledně, nicméně řadu „počítačových problémů“ lze celkem uspokojivě řešit i paragrafy obecnými.

 • Ochrana autorských práv - Zákon č.35/1965 (novela 89/1990 Sb.) o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)

 • Trestní odpovědnost - Trestní zákon 140/1961 ze dne 29. listopadu 1961

 • Ochrana osobních údajů - Zákon 256/1992 z 29. dubna 1992 o ochraně osobních údajů v IS

 • Ochrana osobnosti - čl. 10 Listiny základních práv a svobod (neoprávněné shromažďování, zveřejňování nebo jiné zneužívání údajů o osobě)

 • Ochrana obchodního tajemství - Obchodní zákoník, § 17 a násl. 22118eeo54nnh9s

Viry a legislativa

 • Patrně nejslabší článek AV ochrany

 • V USA je psaní virů považováno za svobodný projev osobnosti a je tak chráněno ústavou (některé státy postihují šíření pgm poškozujícího SW - Minnesota, Texas)
 • Ve státech východního bloku přežívá neúcta k duchovnímu vlastnictví.

 • V řadě případů lze vznést obvinění na známého tvůrce nebo šiřitele virů, ale podle jiných paragrafů (porušení autorských práv, poškození dat, SW), některé státy specifikují přesněji trestnost aktivit spojených s vytvářením a šířením virů. en118e2254nnnh

Ochrana počítačových pgm

Organizačními prostředky - souhrn pravidel a nařízení, jimiž jsou všichni uživatelé v určité organizaci povinni řídit.

Prostřednictvím obchodního tajemství - OZ § 17 a násl., musí splňovat 4 pojmové znaky:

 • souvisí s podnikem a má alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu (nemohou to být osobní údaje, které s podnikáním nesouvisejí)

 • není v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné

 • má být podle vůle podnikatele utajeno (vyhlášeno ve vnitropodnikových dokumentech)

 • jeho ochrana je vlastníkem skutečně zajišťována (sejf, ostraha, rozdělení provozů, kódy v IS)

Není možno vztahovat na pgm, které se běžně prodávají na trhu, ale pouze na jejich zdrojový tvar

Využití soutěžního práva - nekalá soutěž (porušení obchodního tajemství, vyvolání nebezpečí záměny, napodobení produktu)

Trestní zákon 140/1961

§ 257a Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací, § 178 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 257 Poškozování cizí věci, § 152 porušování autorského práva, § 248 zpronevěra, § 247 krádež, § 250 podvod, § 121 poškozování spotřebitele, § 206 pomluva, § 149 nekalá soutěž, § 199 šíření poplašné zprávy, § 209 poškozování cizích práv, křivé obvinění, křivá výpověď, vydírání.

Zákon 256/1992 o ochraně osobních údajů v IS - upravuje ochranu osobních údajů, zejména povinnosti související s ochranou informací při provozování IS, který nakládá s osobními údaji a odpovědnost provozovatele IS, provozovatel IS je FO nebo PO, která zabezpečuje zpracování informací nebo poskytování informačních služeb a vystupuje jako nositel práv a povinností spojených s provozováním IS.

Zákon 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

Vyhláška NBÚ č. 258/1998 Sb. o objektové bezpečnosti

Čl. 10 listiny základních práv a svobod (neoprávněné shromažďování, zveřejňování nebo jiné zneužívání údajů o osobě

Autorský zákon (35/1965 o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, novela 89/1990) - za předmět ochrany se považují i pgm PC, pokud splňují pojmové znaky podle tohoto zákona. Autor má právo na ochranu svého autorství, s dílem nakládat zejména rozhodnout o jeho uveřejnění a udílet svolení k jeho užití, na odměnu za tvůrčí práci. Právo na ochranu autorství je nepřevoditelné.

Směrnice 94/EU o ochraně osobních dat a o volném pohybu těchto dat - netýká se dat pro zajištění veřejné bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu, kriminálních aktivit, klíčových ekonomických zájmů, předmětem je částečně automatické nebo automatické zpracování dat.

Zachování tajemství a bezpečnost zpracování, přístup subjektu k datům, transfer do třetích zemí.

Směrnice EU o právní ochraně počítačových pgm - povinnost chránit počítačové pgm autorským právem, autorství PC pgm, subjekty ochrany (držitelé práv), vyhrazená jednání (výlučná práva), výjimky z vyhrazených jednání, dekompilace (rozklad), zvláštní prostředky ochrany, doba ochrany - po dobu života autora a 50 let po jeho smrti.

Texas Computer Crime Law 1994 - je trestáno jestliže někdo použije PC, síť nebo PC systém bez znatelného souhlasu vlastníka, jestliže někdo vědomě předá jiné osobě heslo, identifikační kód, číslo kreditní karty, nebo jinou tajnou informaci o bezpečnosti PC systému bez veřejného souhlasu odpovědné osoby. Pro výši trestu je podstatné, zda škoda nebo prospěch přesáhne výši 20000$, přitěžující okolností je, jestliže šlo o policistu, zaměstnance nebo pracovníka telekomunikací.

Švýcarský zákon o počítačové kriminalitě - vymazání, modifikace nebo poškození dat 3 roky vězení nebo pokuta 40 000 Fr.

Francouzský zákon o počítačové kriminalitě - nelegální přístup k IS 1 rok a 100 000 Fr, poškození dat 2 roky a 200 000 Fr, nelegální zavedení, smazání a modifikace 3 roky a 300 000 Fr, sabotáž, teroristický čin se zničením zařízení včetně PC a ohrožení bezpečnosti státu 15 let a pokuta 1 500 000 Fr.

Německý zákon o počítačové kriminalitě - nezákonná změna nebo smazání dat 2 roky, v případě životně důležitých dat 5 let.