Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Lanex, a. s. Bolatice - Seminární práce z předmětu Softwarová podpora marketingu

Lanex, a. s. Bolatice - Seminární práce z předmětu Softwarová podpora marketingu

I. ZáKLADNí ÚDAJE O FIRMĚ

Sídlo Bolatice

AdresaHlučínská 1, 747 23 Bolatice

IČO45192375

DIČ384-45192375 52879bdh62rjc4p

 

II. Z HISTORIE FIRMYPo dobu delší než 30 let se v bolatickém závodu podniku Juta Dvůr Králové nad Labem rozvíjela lanařská a provaznická výroba, postupně také technická konfekce, tkalcovna řemenů a další.

Rozhodujícím krokem, kterým se začala novodobá historie firmy, bylo managementem iniciované vystoupení závodu Juta Bolatice ze s. p. Juta a k 1. 11. 1990 založení samostatného státního podniku Lanex.

Podnikatelská strategie firmy byla zaměřena na zvyšování podílu exportu, zejm. do zemí EU, k čemuž bylo nutné přizpůsobit konkrétní kroky v technologii, investicích, sortimentní nabídce a samozřejmě kvalitě a organizaci.

V rámci procesu transformace státních podnikatelských subjektů byl státní podnik k 1. 5. 1992 transformován do formy akciové společnost a schválením privatizačního projektu zahájen proces privatizace. Rozhodující balík akcií (40%) byl v říjnu 1992 prodán manažerské s. r. o. Conrop Kravaře, 5% akcií bylo převedeno obci Bolatice, 3% Restitučnímu fondu a celý zbytek umístěn do kupónové privatizace. Lanex a. s. touto formou privatizace získala hned na jejím začátku reálného vlastníka a tato stabilní vlastnická struktura bezesporu sehrála hlavní roli v dalším rozvoji firmy. Akcionářský podíl Conrop s. r. o. v lednu 1998 přesáhl 70% základního jmění a. s.

Celkový sled jednotlivých kroků, jimiž se měnila právní forma bolatické firmy, probíhal v podmínkách současně a rychle se měnících tržních a ekonomických vztahů v rámci ČR. Lanex a. s. se adaptovala na tyto podmínky kultivovaně, při plné finanční stabilitě a kontinuálnímu růstu.

 

 

III. VÝROBNí PROGRAM

Lanex, a. s. Bolatice je významným českým výrobcem stáčených a pletených lan a šňůr z polypropylenu, polyamidu, polyesteru, sisalu a jiných textilních materiálů, pracovních a sportovních lan a široké škály provaznických výrobků. Tato část sortimentu je zaměřena svým užitím do lodní dopravy, rybářství, zemědělství, stavebnictví, většiny průmyslového odvětví a do sféry komerčního využití a sportu. Je založena především na bázi vlastní výroby polotovarů - polyolefinových pásků a vláken, na extruzních kapacitách, produkujících v nepřetržitém provoze.

Druhá - co do podílu na obratu firmy rozhodující část sortimentu - jsou šité velkoobjemové vaky z polypropylenových tkanin - velkokapacitní obalové materiály pro skladování a přepravu sypkých hmot. Jsou používány zejména v zemědělství, potravinářství, stavebnictví, chemickém průmyslu.

Výrobní program je dále tvořen sortimentem vysokopevných polypropylenových vláken, vázacích motouzů, tkaných řemenů, manipulačních zvedacích pásů a prostředků osobního zabezpečení pro práce ve výškách.

Prvořadým cílem společnosti je uspokojování potřeb zákazníků na domácím a zahraničních trzích svými výrobky, vyhovujícími mezinárodním normám, přitom hledat pozitivní odlišení od konkurence, zejména kvalitou, jakožto samozřejmým pojmem, rychlostí, pružnost a dodávkou na míru a na čas. Na základě úspěchu na trhu dosáhnout dlouhodobé prosperity a finanční stability, vybudovat moderní dynamickou firmu schopnou obstát v evropské světové konkurenci v době začlenění do EU.

IV. HODNOCENí VÝVOJE FIRMY A DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

Po období určitého zpomalení dynamiky, zaznamenaném v roce 1996, znamená výsledek loňského roku opět 11% meziroční navýšení tržeb, více než zdvojnásobení zisku před zdaněním, 24% meziroční zvýšení přidané hodnoty. Hospodářský výsledek za účetní období dosáhl hodnoty 26 454 tis. Kč., což je o 56% více než skutečnost roku 1996.

To vše se projevilo v meziročním zvýšení vlastního jmění indexem 1,14; dosažení rentability vlastního jmění 12,4% , hospodářský výsledek na akcii dosáhl za rok 1997 hodnoty 271,- Kč.

Meziroční růst produktivity práce z přidané hodnoty o 22% umožnil výrazné zvýšení průměrných výdělků ve srovnání s rokem 1996 - o 18,8%, čímž se výdělková úroveň více než v předchozích letech přiblížila celostátnímu průměru.

Uváděných výsledků bylo možné dosáhnout díky obchodním, inovačním, investičním podnikatelským aktivitám. Podstatnou roli při jejich realizaci hraje vedení a výchova zaměstnanců k naplňování firemních cílů v zájmu co nejvyššího uspokojení potřeb zákazníků.

Výsledkem bylo vysoké naplnění výrobních kapacit a značný převis poptávek v některých obdobích. Existují reálné předpoklady, že trend rostoucího zájmu našich obchodní partnerů na evropském trhu o naše výrobky bude přinášet i v dalších letech dynamiku tržeb v meziročních nárůstech 15% a více.

Společnost v loňském roce dále pokračovala v modernizaci a zvyšování výrobních kapacit novými investicemi. Jejich celkový objem dosáhl 50,1 mil Kč, čímž více než dvojnásobně překročil úroveň odpisů hmotného a nehmotného majetku. Financování bylo zajištěno ze 41% vlastními zdroji a z 59% finančním leasingem.

Ke kvalitnímu výrobku a pro jeho úspěšnou realizaci na trhu neoddělitelně patří jeho nákladově efektivní výroba. Vzhledem ke zvyšujícím se investičním aktivitám konkurenčních výrobců budou nutné další investice do nových technologií a techniky, aby firma v tomto trendu nezaostávala.

K posílení pozice na trhu dosáhla společnost významného cíle - certifikace jakosti systému řízení podle EN ISO 9001. Pozitivním výsledkem celého procesu implementace je nejen získaný certifikát, ale stejně důležitý významný pozitivní posun v přístupu zaměstnanců a. s. směrem k péči o jakost své práce.

Jedním z pozitivních vlivů, které se projevují a dále budou odrážet v e výsledcích společnosti je úsilí, věnované v oblasti investic a vývoje do inovace sortimentu a zvyšování užitné hodnoty výrobků.

Tato strategie sortimentní specializace spolu s jasnou prioritou kvalitě, servisní schopnosti a pružnosti práce na tuhu má zaručit konkurenceschopnost v době přidružení a následně i vstupu do EU.

V. HODNOCENí HOSPODAŘENí SPOLEČNOSTI V ROCE 1997

 

Rok 1997 lze hodnotit pro společnost jako rok úspěšný. Podařilo se splnit cíle, stanovené finančním a hospodářským plánem i díle obchodní a rozvojové, to vše při stabilní dobré finanční situaci.

1. Obchodní - prodejní činnost

V uplynulém roce bylo průběžně dosahováno ralativně vysoké zakázkové náplně, což vedlo ke zvyšování směnnosti, zejména na rozhodujících výrobních kapacitách.

Na dosažených tržbách se jako již tradičně nejvíce podílel vývoz - 67 % (údaj bez SR) , dále pak ČR - 26 %, prodej ve SR - 5 %, maloprodej - 2 %.

Meziročně přitom export stoupl o 12 %, prodej na domácím trhu o 9%, ke snížení o 9% pak došlo u tržeb, realizovaných ve SR. Pokles obchodu se slovenskými partnery vyl zejména způsoben opatřeními slovenské strany k ochraně trhu.

Tak jako v roce 1996 a po 5 měsíců 1997 působilo silné a posilující postavení Kč vůči jiným měnám (zejména DEM) negativní dopad do tržeb a kurzových odchylek, působilo devalvační zreálnění kurzu v závěru května 1997 opačně.

Společnost posílila své postavení u většiny tradičních rozhodující zákazníků a na rozhodujících trzích EU. Kromě tradičních trhů a zákazníků byly rozvíjeny nové trhy a současně s tím dokončen vývoj některých nových skupin sortimentu o vyšší užitné hodnotě. Jedná se zejména o lana z vysokopevného polysteelu a PP monofilamentu, která budou jež v roce 1998 tvořit značný podíl na tržbách. Rovněž vysokopevné PP multifilamentní vlákno, jehož výroba byla na nové extruzní lince nastartována v závěru roku, sehraje důležitou roli pro rozšíření nabídky lanařského sortimentu.

Na meziročním (1997/1996) zvýšení tržeb za s. s. se podílí:

- zvýšení prodeje vaků o 5%

- zvýšení prodeje pletených šňůr, sportovních a pracovních lan o 26%

- zvýšení prodeje tkaných řemenů o 35%

- zvýšení prodeje lan a provaznického zboží o 20%

- zvýšení prodeje PP multifalamentních vláken o 55%

V jediné sortimentní skupině - PP motouzy komerční a žňové (v r. 1997 3,5% na tržbách) - došlo k meziročnímu snížení tržeb (o 40%), ovšem vlivem záměrného utlumení obchodních aktivit z důvodu přebytku nabídky na snižující se poptávkou na evropském trhu, jež se promítá do cen a ziskovosti prodeje tohoto jednoduchého výrobku.

Společnost má předpoklady pokračovat v dalších letech s meziroční dynamikou min. na úrovni 15%. Tu zajistí rozšířením teritorií vývozu a výrobkového portfolia o nové skupiny výrobků s vyšším stupněm užitné hodnoty a specializace.
2. Nákupní politika

Spotřeba materiálu a energií se podílí na celkových výkonech více než 57%, přičemž má meziroční klesající trend. z toho pohledu je značné úsilí v oblasti nákladů zaměřeno zejména na tuto hlavní nákladovou položku.

V nákupní činnosti pokračoval trend rozšiřování portfolia alternativních dodavatelů a výběru dodavatelů. Faktem je, že se v této souvislosti zvýšil podíl importu na celkovém objemu nakupovaných materiálů z 35% (r. 1995) na 54% (r. 1997). I přesto se podařilo snížit ukazatel podílu materiálových nákladů na 1,- Kč výkonu.

Velkou měrou to souvisí s rozhodujícím materiálem - PP tkaninou pro výrobu vaků.

Z důvodů tradičně dobré finanční pozice a celkové obchodní stability bude společnost v rámci zkvalitňování portfolia dodavatelů vyvíjet rostoucí tlak na kvalitu, servis, ceny dodávek materiálů.

3. Finanční pozice a zdroje financování

 

Rok 1997 byl obdobím podstatného snížení objemu úvěrů, jež meziročně poklesly o 19,7 mil. Kč (13,5%). Přitom objem realizovaných investic, financovaných vlastními zdroji, dosáhl 20,4 mil. Kč. Splatnost dlouhodobých úvěrů, které tvoří celkem 77,2 mil. Kč, je datována lety 2000, resp. 20002. Krátkodobými revolvingovými a kontokorentními úvěry financuje společnost zásoby, resp. krátkodobé provozní potřeby, přičemž průběžně využívá okamžité situace na úvěrových a měnových trzích k minimalizaci úroků a kurzových výkyvů.

Ve struktuře úvěrů tvoří hlavní díl úvěry devizové, u nichž je kurzové riziko vyváženo velmi nízkou úrokovou sazbou a vysoce převažujícím vývozem oproti dovozu.

Ukazatel úroková míra dosáhl v roce 1997 průměrné hodnoty 7,5%.

Z uvedeného vyplývá, že se společnost financovala do značné míry z vlastních zdrojů.

V průběhu celého roku byla dosahována žádoucí likvidita, firma disponovala dostatkem volných finančních zdrojů. Jejich využitím bylo dosaženo 599 tis. Kč výnosových úroků.

Ještě lepších výsledků mohlo být dosaženo v případě snížení doby obratu výrobních zásob, pohybující se kolem 44 dnů a v případě snížení průměrné doby splatnosti pohledávek, překračující 50 dnů. Provozní náklady jsou zatíženy zákonnými odpisy nedobytných pohledávek ve výši 240 tis. Kč, opravné položky k neuhrazeným pohledávkám činí 465 tis. Kč. Další rezervy na nedobytné pohledávky činí 1 691 tis. Kč.

Společnost je v dobré finanční pozici, tradičně přesně a úplně splácí všechny závazky vůči státu a finančním ústavům. Je předpoklad, že dokáže finančně zvládnout i další rozvojové záměry.

4. Investice

 

Společnost dále pokračovala ve strategii modernizace a zvyšování výrobních kapacit perspektivně důležitých sortimentních skupin. Pozitivním výsledkem přípravy podnikatelských záměrů je rychlá realizace, kvalitní výstupy a rychlá obchodní využití výstupů, tedy krátká doby návratnosti.

V objemu 50,1 mil. Kč pořízených investic se hlavním podílem promítá nákup extruzní linky na výrobu PP vysokopevných multifilamentních vláken.

Značná část investic směřovala k podpoře úsilí o certifikaci systému řízení podle EN ISO 9001 do oblasti zkušebnictví a vybavení skladového hospodářství moderním systémem pojízdných regálů.

V neposlední řadě byly posíleny kapacity výroby lan stáčených i pletených, jakož i šicí kapacity technických konfekcí.

Stupeň odepsanosti HIM se k 31. 12. 1997 dostal na 37%, což charakterizuje celkovou úroveň investičních aktivit v minulých letech. Pro udržení postavení na trhu budeme i dále pokračovat ve vysoké investiční aktivitě, ovšem zaměřené především do oblasti výroby sortimentu specializovaného, přinášejícího vyšší stupeň přidané hodnoty a vyšší stupeň materiálové nezávislosti.

5. Péče o jakost

Cíle jakosti, stanovené na rok 1997, byly splněny. rozhodujícím z nich bylo završení více než 1,5 leté snahy o zavedení funkčního systému řízení jakosti podle EN ISO 9001. Volbou uvedené normy deklarujeme důraz, kladený nejen na celý proces zabezpečování kvalitních výstupů, ale zdůrazňujeme prvek vývoje nových výrobků.

Investiční náklady, vynaložené v souvislosti s péčí o jakost, představovaly pouze v loňském roce cca 8 mil. Kč a byly vynaloženy především do výstavby objektu zkušebny a dovybavení zkušebními zařízeními

Pořízením horizontálního trhacího stroje do 120 t k pevnostním zkouškám lodních kotevních lan a padací věže k rázovým zkouškám horolan v 1. polovině roku 1998, bude společnost disponovat uceleným širokým komplexem moderních zkušebních zařízení pro všechny skupiny výrobků.

Konkrétním výsledkem péče o jakost zejména v oblasti prevence bylo téměř 50% snížení nákladů z titulu externích reklamací, jež v hodnoceném roce dosáhly pouhých 0,12% z celkových tržeb.

Společnost bude dále uplatňovat přístup k jakosti jako komplex všech aktivit, zahrnujících všechny zaměstnance firmy a v tomto duchu precizovat zavedený systém managementu jakosti.

6. Zaměstnanci

S rozvojem podnikatelských aktivit, kontaktů se zahraničními partnery dochází přirozenou cestou k ovlivňování postojů a přístupu zaměstnanců ve snaze o úspěch firmy na náročných evropských trzích. Podpora samostatnosti, pozitivního myšlení a výchova pracovníků firmy je a bude jednou z hlavních priorit jejího vedení.

V rámci této priority je věnována soustavná pozornost modernizaci sociálního vybavení a pracovního prostředí, značné finanční prostředky vkládány do výchovy a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, snaha o budování kompaktního týmu se silnou firemní kulturou.

V oblasti vzdělávání bylo v roce 1997 vynaloženo 1 463 tis. Kč.

Systém hodnot a motivace v současné době obecně do značné míry vychází z výdělkové úrovně. Ve srovnání s ostatními odvětvími průmyslu byla tradičně textilní výroby ve výdělkové oblasti na posledním místě. Loňské zvýšení výdělkové úrovně o 18,8% je součástí snahy o postupné snížení těchto rozdílů, ovšem vždy podtrženo vazbou na produktivitu.

Struktura zaměstnanců byla tvořena z 65,2% ženami, 34,8% muži z celkového počtu 598 osob.

Proces specializace a zvyšování užitné hodnoty výrobků, který zajišťuje přežití obdobných výrobních firem v zemích EU, úzce souvisí s výchovou a vzděláváním managementu a všech zaměstnanců a pěstováním firemního ducha.

7. Životní prostředí

Společnost má omezené možnosti plošného rozvoje a musí přizpůsobovat svou činnost skutečnosti, že hlavní výrobní závod je dislokován v samém centru obce Bolatice. Z tohoto důvodu byla v 90 letech provedena taková investiční opatření, aby výrobní firma nikterak nenarušovala a neohrožovala životní prostředí. Znamenalo to přechod na plynofikaci topného systému, vybudování centrální čističky odpadních vod, přemístění hlučných provozů do nových výrobních hal tak, aby jejich chod nikterak nezvyšoval hlukovou hladinu v bezprostředním okolí firmy, úpravy a modernizaci celkového vzhledu firmy ze všech pohledů.

Díky těmto opatřením je dnes a. s. výrobním podnikem, který svou činností nikterak nenarušuje životní prostředí.

Společnost jež na začátku 90 let založila svou filozofii podnikání na vysoké investiční aktivitě, zaměřené do modernizace strojních zařízení, technologií, inovací sortimentu, k vyrovnání se s předními evropskými a světovými výrobci, na zvýšení užitné hodnoty produktů, to vše podtrženo proexportní obchodní strategií a výchovou nejširšího týmu zaměstnanců k chápání priority potřeb zákazníků.

Ekonomické výsledky a celkový stav společnosti, v němž se nachází po roce 1997, jsou dobrým předpokladem pro zvládnutí procesu přidružování ČR k Evropské unii a sjednocování evropského trhu, kam již Lanex, a. s. neoddělitelně patří.