Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

VZDĚLáVACí CíL (1.ROČNíK GYMNáZIA)

VZDĚLáVACí CíL (1.ROČNíK GYMNáZIA)

Žák bude ovládat učivo o základní práci se soubory v

programu Norton Commander 5.0 ,to znamená že:

1) uvede informaci, že pro práci se soubory můžeme využít některé funkční

klávesy, myš, položky v menu a dialogový řádek, na kterém můžeme využít

příkazy MS-DOSu. 24423vxj27rkr2f

2) bude schopen prakticky (nebo alespoň popsat postup jak) vytvořit soubor,

a to všemi způsoby xk423v4227rkkr

3) bude schopen prakticky (nebo alespoň popsat postup jak) upravovat soubor,

a to všemi způsoby xk423v4227rkkr4) bude schopen prakticky (nebo alespoň popsat postup jak) kopírovat soubor,

a to všemi způsoby xk423v4227rkkr

5) bude schopen prakticky (nebo alespoň popsat postup jak) přesunout soubor,

a to všemi způsoby xk423v4227rkkr

6) bude schopen prakticky (nebo alespoň popsat postup jak) přejmenovat

soubor, a to všemi způsoby

7) bude schopen prakticky (nebo alespoň popsat postup jak) smazat soubor,

a to všemi způsoby xk423v4227rkkr

8) bude schopen prakticky (nebo alespoň popsat postup jak) si prohlédnout

soubor, a to všemi způsoby

9) bude schopen prakticky, nebo alespoň popsat postup uložení souboru,

a to všemi způsoby xk423v4227rkkr

10) uvede jaké pravidla platí pro název souboru při jeho ukládání

11) navzájem porovná výhodnost způsobů při jednotlivých operacích práce

se soubory

TEST(zkládá se z praktické a teoretické části)

1) Vytvoř a ulož libovolným způsobem soubor „ a.txt “ v kořenovém adresáři

c:\ . Jeho obsahem bude dnešní datum. (II.3)

2) Zkopírováním souboru a.txt vytvoř soubor „ b.txt “ a na konec souboru připiš

své jméno.Ulož. ( II.3)

3) Přiřaď funkčním klávesám význam: F8,F3,F6,F5. ( III.1)

4) Uveď důvod proč je výhodnější vytvářet soubor ve NC než v MS-DOSu ?

( III.6)

5) Mohu pojmenovat soubor: pokusnysoub.txt ( III.5)

6) Vyjmenuj, které všechny prostředky mohu použít v NC pro práci se soubory.

( II.2)

1
2
3
4
5
6
I
 
 
 
 
II
+
+
+
 
 
 
III
+
+
+
 
 
 
IV+V
 
 
 
 
 
 

Iv =5/6 =0,83 =>VYHOVUJíCí VARIABILITA
DIDAKTICKá HODNOTA TESTU

Test je z výpočetní techniky pro studenty 1.r. gymnázia.Obsahuje 6 otázek.Dle indexu variability je test vcelku různorodý. Navíc je zde zařazena důležitá práce s počítačem, která je snadná a rychlá pro učitele ke zhodnocení.Rozsah otázek odpovídá stupni školy.

VZDĚLáVACí CíL (1.ROČNíK GYMNáZIA)

Žák bude znát učivo o mezinárodní soustavě jednotek SI, to znamená že :

1) bude schopen vyjmenovat všechny základní veličiny, jejich značky, základní

jednotky a značky jednotek

2) bude schopen vyjmenovat obě doplňkové jednotky, jejich značky,základní

jednotky a značky jednotek

3) uvede,že pomocí definičních vztahů ze základních nebo již dříve odvozených

jednotek získáme jednotky odvozené, kterými měříme ostatní odvozené

veličiny

4) bude znát násobky a díly jednotek uvedených v učebnici a bude schopen

převádět mezi těmito jednotkami

5) uvede některé další vedlejší jednotky a jejich hodnoty

TEST

1) Vytvoř z uvedených pojmů tabulku,ve které přiřadíš základním veličinám

jejich značku,jednotku a značku jednotky.

- látkové množství, K, n, elektrický proud, sekunda, čas, T, délka, ampér, m,

m, metr, s, svítivost, mol, l,kelvin, t, kg, cd, I, mol, I, hmotnost, A, kandela,

kilogram, termodynamická teplota (II.6)

2) Vyjmenuj dvě doplňkové veličiny. (II.2)

3) Uvedeným předponám přiřaď mocninu deseti.

mili

tera

piko

mikro (III.1)

4) Převeď uvedené hodnoty

1,6 G = ... M

10 p = ... n

3821 m = ... k

0,016 M = ... m (II.7)

 
1
2
3
4
I
 
 
 
 
II
+
+
+
 
III
+
 
 
 
IV+V
 
 
 
 

Iv=4/4 = 1 => VYSOCE VYRIABILNí

DIDAKTICKá HODNOTA TESTU

Test je z fyziky pro studenty 1.r. gymnázia.Obsahuje 4 otázky.Podle indexu variability je test různorodý. Rozsah otázek odpovídá nižšímu stupni školy(8-9 třída Z.Š.), ale vzhledem k tomu, že jde o jednu z prvních kapitol učebnice, tak by i test odpovídal stupni školy.