Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Metody ekonomických rozborů - Význam controllingu v podnikové praxi

VYSOKá ŠKOLA BáŇSKá – TECHNICKá UNIVERZITA

EKONOMICKá FAKULTA

Seminární práce z předmětu :

Metody ekonomických rozborů - Význam controllingu v podnikové praxi

Zpracoval :

Marinov Jan

skupina 3PM2

Osnova : 

1. VYMEZENí POJMU CONTROLLING3

2. ZáKLADNí POJMY NáKLADOVÉHO CONTROLLINGU4

2.1Zisk4

2.2Výnosy4

2.3Náklady4

3. NáKLADOVÝ CONTROLLING V PODNIKOVÉ PRAXI5

3.1. Způsoby implementace controllingu5

3.2. Podnikový controllingový útvar5

3.3. Informační podpora controllingu6

3.4. Náklady a přínosy z implementovaného controllingu6

4. SHRNUTí VÝZNAMU NáKLADOVÉHO CONTROLLINGU7

5 . LITERATURA8

1. Vymezení pojmu controlling

Co to je controlling :

Controlling není běžný kontrolní systém, který známe a který byl (a je) běžné používán. Není to ani přetření nápisu "podniková kontrola" na "podnikový controlling" ani jmenování vedoucího oddělení ředitelem a všechno běží dál postaru.

rízení - regulace - kontrola

Controlling bývá obecně charakterizován jako subsystém celkového podnikového systému řízení. Proto ho berme jako obecně aplikovatelné uplatnění tří základních aspektů, kterými jsou :

použitelné pro jakoukoli oblast našeho konání. Zvláštní postavení a a použitelnost pak má controlling coby vrcholová metoda finančního , respektive ekonomického řízení.

Existují mnohé oblasti controllingu :

 • finanční a ziskový controlling

 • controlling poheldávek

 • controlling lidských zdrojů

 • controlling zásobování

 • controlling výroby

 • controlling marketingu a prodeje

 • controlling marketingu a odbytu

 • controlling plánování

Další řádky budu převážně controllingu nákladovému. Nákladový controlling představuje nádstavbu nad finančním účetnictvím, které není schopno plně uspokojit požadavky manažerského rozhodování, a slouží především ke sledování a vyhodnocování nákladů nákladových středisek a produktů.

2. Základní pojmy nákladového controllingu

 

2.1Zisk

Základním ukazatelem v controllingu je zisk. Ziskem zde rozumíme zisk před zdaněním. Tedy takový zisk, který získáme po odečtení nákladových daní uznatelných. Zisk je vyjádřením rozdílu mezi výnosy a náklady.

  1. Výnosy

Výnosy je pro potřeby controllingu nutné rozdělit do jednotlivých dílčích složek, pomocí kterých je poté možno zisk řídit. Výnosy resp. provozní výnosy v této teorii nazýváme obratem. Od obratu odečteme daň z přidané hodnoty a další položky (rabaty, dobropisy, provize aj.), které tržby zkracují. Obrat je tedy tvořen úhradami zákazníků za provedené výkony firmy.

  1. Náklady

V controllingu je uplatňován tzv. princip kauzality přístupu k nákladům. Tento princip znamená uplatňování při činností. Tedy náklady se účtují tak, aby byla objasněna příčina jejich vzniku, neboli závislost na různých dějích a opatřeních.

Samozřejmě víme, že např. takové režijní náklady se těžce přisuzují k nějaké činnosti či ke konkrétnímu produktu. Pouze přímé výrobní náklady jdou přiřadit. V takovém případě vstupují do hry tzv. vztažné veličiny.

 

Vztažná veličina je jednotka výkonu nákladového střediska, na základě které se celkové náklady daného nákladového střediska přenášejí na jiná (odebírající) nákladová střediska nebo na produkty. Příkladem vztažné veličiny jsou metry čtvereční u nákladových středisek typu budovy, člověkohodiny u nákladových středisek údržby apod.

 

V předchozím odstavci jsem se zmínil o produktu. Pod termínem produkty je nutné chápat veškeré výkony ( závazky, výrobky, služby a jiné výkony), které jsou výstupem výrobního procesu směrem mimo podnik.

 

3. Nákladový controlling v podnikové praxi

Máme-li, anebo lépe chceme-li mít v podniku nějaký subsystém, musí být patřičně organizován. Ani controlling není vyjímkou, aby totiž mohl účinně fungovat, musí ho někdo řídit. Tisíckrát můžeme dojít k závěrům, že jde "pouze" o změny v kvalitě řízení, kontroly, rozborů a plánování, což je všechno pěkné, ale někdo to "pouze" musí v podniku kvalifikovaně uvést v život.

3.1. Způsoby implementace controllingu

Je možné si najmout odbornou firmu, která se za víceméně drahý peníz nabízí. Ale ona to stejně nevymyslí sama, stejně zapřáhne všechny vaše odborníky, protože váš podnik nezná. Nezná vztahy uvnitř podniku a i když tam nažene x - svých lidí - uděláte to vlastně vy sami.
Možná by byla výhodnější druhá varianta : vyslat pár svých pracovníků do správného kurzu přímo u vás a zaplatit dobré lektory. Osobně si myslím a z vlastní zkušenosti bych doporučoval druhou variantu. Každopádně vyjde levněji.

3.2. Podnikový controllingový útvar

Controllingový útvar může mít několik forem - plně závisí jak na povaze daného podniku, tak na oblasti a úkolech, které by měl plnit.

Jistě tam, kde jde o velké finanční obraty a současně složitější organizační strukturu podniku, budou asi mít snahu vytvořit samostatný controllingový útvar složený z controllingových finančních a organizačních specialistů.

Jinde postačí , když se dosavadnímu personálu dostane příslušného controllingového vzdělání v nějakém kurzu a controlling se jim stane pracovní metodou.

3.3. Informační podpora controllingu

Systém zpracování vnitropodnikového účetnictví ve vazbě na kalkulace s využitím principů controllingu není možné realizovat bez příslušné softwarové podpory.

Existence velkého množství dat v různých systémech a oblastech podniku, které mohou poskytovat informace o vztažných veličinách, spotřebě přímého materiálu i jednotlivých nákladových druzích ve vztahu k nákladovým střediskům, vede k potřebě koncentrovat příslušná data v jednom systému.

Na trhu existují systémy jako CostSQL, který umožňuje čerpat informace z různých subsystémů (hlavní kniha, fin. účetnictví, databáze MTZ, atd.)

Na základě zkušeností bych doporučoval nekupovat žádný specializovaný systém za obrovské peníze, ale na míru vlastními programátory takovýto systém udělat a navázat na informační systém podniku.

3.4. Náklady a přínosy z implementovaného controllingu

Přínosy :

 1. přesnější přiřazení nákladů na co nejnižší úroveň nákladových středisek, přesnější přiřazení nákladů jednotlivým produktům ;

 2. ohraničení nákladů na nákladovém středisku pro účely jednoznačného stanovení zodpovědnosti za objem nákladů nákladovým střediskem vyvolaných

 3. motivace zodpovědných pracovníků založená na porovnání plánovaných a skutečných nákladů nákladových středisek (motivace ke snižování režijních nákladů);

 4. pravidelné (měsíční) provádění výsledných kalkulací nákladů na výkony podniku, a to jak na bázi celkových, tak i variabilních nákladů (možnost výpočtu příspěvku na krytí fixních nákladů);

Náklady :

 1. vytvoření technických a personálních kapacit pro zpracování vstupních a výstupních údajů spojených s nákladovým controllingem;

 2. větší náročnost na kvalitu, přesnost a kontrolu procesu pořizování operativní

evidence.

4. Shrnutí významu nákladového controllingu

Na základě vlastních zkušeností s implementací nákladového controllingu ve dvou větších podnicích bych rád shrnul přínosy a význam controllingu.

Jsem toho názoru, že nemá smysl implementovat controlling do podniku, který se vyznačuje těmito třemi jevy :

 

 • složitý systém organizace a řízení

 • nevýrazný majitel - spousta majitelů na pozadí

 • polofunkční IS ( nekorespondující 100% s realitou)

 

Firma, která se vyznačuje těmito třemi jevy a rozhodne se implementovat controlling získá funkční systém na rozkrytí nákladů. Po úspěšné implementaci controllingu budou pracovníci firmy dostávat již ne anonymní data, ale informace kolik jejich práce stojí, jak se podílí na nákladech jednotlivých výrobků ten který stroj a jeho využití, pomocná nebo režijní střediska. Dostanou informace, kterým rozumí. Obchodníci zjistí, kde je skutečná hranice nákladů a jak se který výrobek podílí na přidané hodnotě.

Ale bohužel management společnosti nevyužije tuto získanou zbraň pro rozhodování o nových záměrech a jejich vlivech na rentabilitu a následně likviditu společnosti. A to je ten základní problém, který postaví oddělení controllingu do složité situace. Následně musí vysvětlovat vedení společnosti, že controlling je silný nástroj pro řízení a jejich práce je důležitá a nezbytná i když jejich informace zůstavají pouze informacemi.

A tak místo nástroje pro řízení máme další agendu, která produkuje další náklady podniku a to jak na mzdy pracovníků v oddělení controllingu tak i pracovníky informatiky, kteří sbírají měsíčně data a soukají je do nakoupeného ASW.

5 . Literatura

 1. Marinov, J.: Informační podpora při implementaci Controllingu, interní materiál

podniku, 1999.

2. Petrbok, I.: Controlling v logistice -I./II./III., časopis Logistika 9-11/1999

3. Consulting Partners : Interní materiály implementace controllingu, 1998