Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

STRATEGIE PODNIKU

PODNIKOVá EKONOMIKA A ŘíZENí - PŘEDNáŠKA 7

___________________________________________________________________________

STRATEGIE PODNIKU

a) postup při tvorbě strategie

b) poslání podniku

c) externí analýza

Principy strategického myšlení:

- strategie - je produktem strategického myšlení - co podnik hodlá v budoucnu udělat + to, co se musí v budoucnu udělat, aby zajistil rozvoj svého majetku a byl likvidní 57731fjz18cen4u

1. princip variantnosti

2. princip permanentnosti3. princip celosvětového systémového přístupu

4. princip tvůrčího přístupu je731f7518ceen

5. princip interdisciplinarity

6. princip vědomí práce s rizikem

7. princip koncentrace zdrojů

8. princip vědomí práce s časem

(D.F. Abell, P. F. Drucker, E. Porter, J. Bain, R. Steinöcker)

ad 1. - strategie musí být vypracována v několika variantách, musí být kompatibilní Þ podnik čelí strategickému překvapení

+ velká pružnost strategie

ad 2. - permanentně se zpracovává strategie

ad 3. - „vše souvisí se vším“; Þ znalosti o celosvětovém (politickém, ekonomickém, sociálním,...) vývoji

ad 4. - permanentně kvalitativně přinášet něco nového (v oblasti technologické, nových výrobků, nových cest snižování nákladů, nových způsobů uspokojování lidských potřeb)

- pracovníci s rozvinutým tvůrčím myšlením

ad. 5 - využívání poznatků a metod všech vědních oborů

ad 6. - realizace strategie v podmínkách hluboké nejistoty

- žádné strategické rozhodnutí nemá zajištěno 100%-ní úspěšnost

 

ad 7. - každé strategické rozhodnutí potřebuje obrovské koncentrované lidské zdroje

ad 8. - čas je víc než peníze

POSTUP PŘI TVORBĚ STRATEGIE

1. poslání podniku a cíle

2. externí + interní analýza

3. zpracování alternativ

(analýza výchozí situace)

 

Poslání podniku a cíle

 

 

externí analýzainterní analýza

(okolí)(vnitropodniková)

formulacesilné a

príležitostíslabé

a hrozebstránky

 

 

 

 

 

 

 

- strategie na úrovni podnikatelských

jednotek

- strategie na úrovni podniku jako celku

- analýza portfolia (souhrn podnikatelských

aktivit)

 

realizace strategie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= SWOT analýza

alternativy

rozhodnutí o alternative

variantním zpusobem realizace

katalog šancí a rizik podniku Þ na základě SWOT analýzy

POSLáNí PODNIKU

- podniková strategie musí uspokojit zájmy dvou hlavních skupin: - zaměstnanců

- vlastníků

- stanovení vnitřního podnikového kontextu, ve kterém budou prováděna strategická rozhodnutí

- vymezuje na co se má podnik soustředit a jakým směrem jít

Þ všechny strategická rozhodnutí musí z takovéhoto poslání vyjít

- 3 komponenty poslání podniku:

1. definice vize podniku

2. stanovení základních cílů

3. stanovení podnikové filozofie

ad 1. - v čem podnikat a jakým podnik bude

- jaká je naše podnikatelská aktivita?

podle Abella je podnikatelská aktivita definována ve 3 rovinách:

1. kdo bude uspokojován?

2. čím bude uspokojován?

3. jak budou uspokojovány potřeby zákazníků?

- více podnikatelských aktivit Þ soubor podnikatelských aktivit Þ otázka „jaká je naše podnikatelská aktivita?“ se musí položit 2 krát-

1. na úrovni podnikatelské jednotky

2. na úrovni podniku jako celku

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- divize

Vedení podniku

........

........

........

podnikatelská jednotka

funkcionální

- vedení podniku - se musí orientovat na vytvoření správného portfolia

- podnikatelské portfolium - musí zahrnovat: - účel portfolia - z hlediska podniku jako celku

- struktura

ad 3. součástí poslání podniku - podniková filosofie

- odráží základní míry, aspirace a filozofické priority, přičemž tvůrčí strategické rozhodnutí jsou těmito přístupy vázány

1. Jak podnik zamýšlí podnikat?

2. Jak odráží uznání sociální odpovědnosti?

- podnikové krédo - základní pro vytváření podnikové struktury

- zajistit růst produktivity s přispěním zákazníků a zaměstnanců prostřednictvím nižších cen a vyšších platů.

EXTERNí ANALÝZA Þ analýza okolí Þ výsledkem příležitosti a hrozby firmy:

- konkurence

- dodavatelé

- odběratelé

- zákazníci

- stát

- finanční instituce

- životní prostředí

- legislativa

- okolí podnikua) makrookolí

b) konkurencní okolí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnik

ad a) do makrookolí zahrnujeme: makroekonomika, technologie, demografie, sociální politika státu, politika obecně, legislativa, svět

ad b) do konkurenčního okolí zahrnujeme: konkurenti + potencionální konkurenti, substituti (substituční efekt), zákazníci, dodavatelé

 

- úspěšnost podniku - znamená, že strategie podniku bude konzistentní s okolím podniku

 

ANALÝZA MAKROOKOLí

- faktory makrookolí jsou externí, ovlivňují poptávku a přímo působí na podnikový zisk

- faktory makrookolí se mění Þ vytváří nové příležitosti a hrozby

- zahrnuje hodně výše uvedených prvků

- jak ovlivňuje makrookolí podniky? Þ 4 makroindikátory ovlivňující chování podniku:

1. míra ekonomického růstu

2. míra inflace

3. směnný nebo devizový kurz koruny

4. úroková míra

 

ad 1. míra ekonomického růstu má přímý dopad na úroveň příležitostí a hrozeb Þ umožňuje snadněji odolat konkurenčnímu tlaku uvnitř konkurenčního okolí prostřednictvím zvýšené spotřeby

 

X

 

ekonomický pokles Þ pokles spotřeby Þ růst konkurenčního tlaku Þ vznik hrozby

 

- změny v ekonomice lze zpravidla velmi dobře předvídat