Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

FORMA VEDENí VNITROPODNIKOVÉHO

FORMA VEDENí VNITROPODNIKOVÉHO

ÚČETNICTVí

Obsah: 13.1 Forma vedení vnitropodnikového účetnictví

1.1 Samostatný účetní okruh

1.2 Vnitropodnikové účetnictví vedené na analytickcýh účtech FÚ

1.3 Kombinace předcházejících způsobů

13.2 Činnosti, zachycené ve VPÚ 55278zyz66yxi6p

13.3 Obsahové vymezení požadavků ve VPÚ (pro potřeby FÚ)

13.4 Závěr

Vnitropodnikové účetnictví se zpravidla váže na finanční účetnictví. Jeho forma není předepsána a v principu by měla odpovídat konkrétním podmínkám daného podniku.13.1. Forma vedení VPÚ yx278z5566yxxi

V praxi jsou užívané dvě základní formy a jejich kombinace:

- VPÚ vedené v samostatném účetním okruhu,

- VPÚ vedené v analytické evidenci finančního účetnictví

- kombinace obou předcházejících.

13.1.1. Samostatný účetní okruh

V tržní ekonomice převládá.

Pokud se vede vnitropodnikové účetnictví u nás, musí se použít účtových tříd 8 a 9 a jednotlivé účty musí být uvedeny v účtovém rozvrhu..

Vysvětlení vyžadují tyto účetní třídy:

- spojovací účty,

- účty středisek,

- účty výkonů,

- účty průkazu rozdílů k FÚ.

13.1.1.1. Spojovací účty

Spojovací účty slouží k přebírání dat z FÚ do VPÚ a k předávání dat z VPÚ do FÚ.

Spojovací účty se otevírají k:

- zásobám,

- časovému rozlišení

- nákladům

- výnosům

- nákupům (tam, kde jsou materiální. zásoby a zboží součástí VPÚ)

- aktivaci výkonů vlastní výroby

- vnitřním složkám téže účetní jednotky

13.1.1.2. Účty středisek

Účty středisek se zpravidla kryjí se střediskovým (útvarovým) členěním podniku pro různé účely vnitřního řízení podniku.):

a) oblasti činnosti (pro potřeby kalkulace):

- hlavní činnost,

- pomocná a zajišťující činnost,

- vedlejší činnost,

- správní činnost,

- zásobovací a odbytová činnost

b) stupně řízení: závod, provoz, dílna, pracoviště, elementární místo

c) územní členění

Doporučuje se zavést a užívat stejné číslování středisek pro všechny účely.

13.1.1.3.. Účty výkonů

Rozhodujícím kritériem otevření účtů výkonů jsou vnitřní potřeby firmy. Doporučuje se využití určitých zvyklostí:

- odděleně sledovat výkony hlavní činnosti, pomocné a zajišťující činnosti a vedlejší činnosti,

- seskupovat výkony do vyšších celků (skupin, podskupin). Důvodem je sledování rentability, popř. cen podle skupin a podskupin,

- rozlišení výrobků ve skupinách na výrobky:

- hromadně vyráběné (velkosériové),

- malosériové (kusové),

- nestandardní

13.1.1.4. Průkaz rozdílů mezi FÚ a VPÚ

Tento průkaz se vyžaduje zejména v kontinentálních zemích EU. Hlavním důvodem je důsledná kontrola předání a převzetí účetních dat z a do FÚ.

Průkaz rozdílů mezi FÚ a VPÚ slouží jako zdroj informací při rozboru hospodářského výsledku .

13.1.2. Vnitropodnikové účetnictví vedené na analytických účtech FÚ.

V této formě vedení VPÚ se přímo využívají účty FÚ, ke kterým se otevírají analytické účty potřebné pro plnění úkolů VPÚ.

Zpravidla se jedná o účty účtových tříd (skupin):

- 1 Zásoby

- 38 Přechodné účty aktiv a pasiv

- 45 Rezervy

- 5 Náklady

- 6 Výnosy

Jenom rozčlenění účtů FÚ je postačující jen ve výjimečných případech pro jednoduché firmy např. obchodní nebo působící ve službách. V běžném podniku se s analytikou nevystačí a musí se zřizovat další účty, které FÚ nezná.

Potřeba doplňování účtů, které FÚ nezná je většinou důvodem pro vedení VPÚ v samostatném okruhu.

13.1.3. Kombinace předcházejících způsobů - tj. VPÚ v samostatném okruhu s analytickým členěním účtů FÚ.

Při integrovaném zpracování dat lze oba způsoby úspěšně kombinovat a navíc rozšířit zpracování o peněžní toky.

Vícenásobné zpracování dat z růzých hledisek umožňuje podstatné obohacení datové základny pro nejrůznější analýzy a podklady pro rozhodování. Integrované zpracování dat ukazuje cestu přetváření vnitropodnikového účetnictví na účetnictví manažerské.

13.2. Činnosti zachycené ve VPÚ.

V ČR nejsou přímo vymezeny činnosti, které jsou obsahem VPÚ. Praxe si sama činnosti sledované ve VPÚ utváří. Prof. S c h r o l l uvádí tři kritéria pro vymezení VPÚ. Jsou to:

- oblast vlastní činnosti pro niž je podnik zřízen (výroba, obchod, služby)

- hodnotové odpovědnostní řízení,

- decentralizace účtování.

13.3. Obsahové vymezení požadavků na VPÚ (pro potřeby FÚ).

Zákonem jsou požadovány od VPÚ pouze tři druhy průkazných podkladů pro FÚ. Jsou to :

- stav a změna stavu zásob vytvořených vlastní činností,

- data potřebná pro aktivaci vlastních výkonů,

- ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.

VPÚ je navíc zdrojem těchto podkladů pro potřeby FÚ:

- časové rozlišení nákladů a výnosů i některých rezerv,

- komplexní náklady,

- odpisy investičního majetku, zásoby materiálu a zboží (pokud se o nich účtuje ve VPÚ).

4. Závěr:

Vnitropodnikové účetnictví je v ČR velmi volně vymezeno. Zákonem jsou požadovány jen tři druhy podkladů nezbytných pro FÚ a uvedení vnitropodnikových účtů v účetním rozvrhu. Vše ostatní je v pravomoci podniků. VPÚ tak představuje oblast ve které je možno uplatnit poznatky informačních technologií ve spojení s požadavky manažerského účetnictví a využít tvůrčích schopností ekonomů a účetních i možností, které skýtá výpočetní technika. Je tak prakticky možné přeměnit vnitropodnikové účetnictví v integrovaný způsob zpracování dat v místech, kde data vznikají. Je možné propojit dnešní VPÚ s rozpočetnictvím, kalkulacemi, rozbory a přípravou podkladů pro rozhodování, tj. přejít od VPÚ k manažerskému účetnictví.