Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

KALKULAČNí ÚČETNICTVí

KALKULAČNí ÚČETNICTVí

Obsah: 4.1 Základní pojmy

4.2 Metody absorbční kalkulace

4.3 Zpřesnění kalkulačních propočtů

4.4 Neabsorbční kalkulace

4.1 Základní pojmy 17713dgq32rio4q

M a c í k (1994) uvádí: “Kalkulace je vlastně jiný název pro výpočet, výpočetní postup” a pokračuje: “V hospodářské praxi znamená kalkulace výpočet zaměřený speciálně na postižení nákladů, které je třeba vynaložit na vznikající výkon.”

Předmětem kalkulace jsou výkony, kterými jsou výrobky, energie, práce, služby (např. dopravní, stravovací, restauračních a zdravotních zařízení a pod.).

Náklady se vyjadřují kalkulační jednici, kterou je zpravidla fyzická jednotka výkonu (kusy, kg, tuny, m, m2,m3, km, Kwh, Gj, zakázka, lůžko, místo a pod.).

Kalkulační jednici je nutno přesně vymezit. gi713d7132riio

Kalkulační vzorec

1) přímý materiál

2) přímá el. energie

3) nakupované poddodávky

4) přímé mzdy

5) ostatní přímé náklady

NáKLADY PŘíMÉ

6) výrobní režie technologická

7) výrobní režie všeobecná

REŽIE VÝROBNí

8. vlastní náklady výroby ( náklady přímé + výrobní režie)

9. zásobovací režie

10. správní režie

11. vlastní náklady výkonu

12. odbytová režie

13. úplné vlastní náklady

Kalkulace úplných nákladů - absorbční kalkulace - zahrnuje všechny složky nákladů podle kalkulačního vzorce.

Kalkulace neúplných nákladů - neabsorbční kalkulace - zahrnuje jen vybranou část kalkulačních položek.

4.2 Metody absorbční kalkulace

4.2.1 Prostá metoda kalkulace - kalkulace dělením

Výpočet je jednoduchý :

n = N/q , kde n...průměrný náklad

N...náklady celkem

q...množství produkce

 
KALKULACE DĚLENíM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadání:
Firma vyrábí 100 výrobků a na jejich výrobu má následující náklady :
 
 
 
 
 
 
 
 
Nákladový
Externí
z toho náklady:
 
 
 
Režie
druh
náklady
přímé
Rež. výrob
Rež. zás.
Rež. odb.
Rež. spr.
celkem
Materiál
12000
10000
1500
100
350
50
2000
Energie
3000
2500
200
20
30
250
500
Poddodávky
2000
2000
 
 
 
 
0
Mzdy
2000
1200
350
50
100
300
800
Odpisy
6000
 
5000
100
100
800
6000
Opravy
1000
 
800
50
50
100
1000
Ostat. náklady
1500
500
600
50
50
300
1000
Celkem
27500
16200
8450
370
680
1800
11300
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkulace nákladů na jednotku výrobku
Nákladové druhy na jednotku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkulační pol.
N
 
Nákladový druh
N
Přímý materiál
10000
100
 
Materiál
 
12000
120
Přímá energie
2500
25
 
Energie
 
3000
30
Př. poddodávky
2000
20
 
Poddodávky
2000
20
Př. osta. nákl.
500
5
 
Mzdy
 
2000
20
Př. mzdy
1200
12
 
Odpisy
 
6000
60
Režie výrobní
8450
84,5
 
Opravy
 
1000
10
Režie zásob
370
3,7
 
Ostat. náklady
1500
15
Režie odbyt
680
6,8
 
Celkem