Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Obchodní společnosti a jejich způsoby účtování

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 

 

 

 

Seminární práce

Obchodní společnosti a jejich způsoby účtování

29229fod55dju6u

29229fod55dju6u

29229fod55dju6u29229fod55dju6u

29229fod55dju6u

29229fod55dju6u

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 1. Obchodní společnosti jako právní pojem

2. Společnost s ručením omezeným

- způsob účtování u s. r. o.

- příklad na účtování při založení s. r. o. oj229f9255djju

3. Akciová společnost

- charakteristika

- účtování

4. Komanditní a veřejná obchodní společnost, družstva

29229fod55dju6u

1. Obchodní společnosti jako právní pojem

Právní stav

Pod pojmem obchodní společnosti rozumíme v českém právu takové právní subjekty, právnické osoby, které jsou založeny za účelem podnikání.

Podnikatelský účel založení

Přestože je v současnosti podnikatelský účel, pro který se zakládají a provozují obchodní společnosti a mezi nimi společnost s ručením omezeným především jednoznačně nejrozšířenějším důvodem jejich vzniku, umožňuje české zákonodárství rovněž zakládání a vznik těchto společností za jiným než podnikatelským účelem.

Tímto jiným než podnikatelským účelem zřejmě bude např. účel dobročinný, nadační apod.

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Vyjmenovává v obecné části o obchodních společnostech, konkrétně v § 56 čtyři jejich formy.

Základní pojmy

Podnikání – soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem vlastním

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

Podnik – soubor všech hmotných i nehmotných složek podnikání patřících podnikateli

a určených k jeho podnikatelskému provozu

Podnikatel – oprávněnými podnikateli v ČR jsou osoby tuzemské i zahraniční, fyzické

i právnické, které jsou zapsány buď v obchodním rejstříku nebo

v živnostenském rejstříku nebo v jiné evidenci.

Obchodní rejstřík – vedou pověřené soudy a zapisují do něj :

- obchodní společnosti

- družstva

- jiné PO, o nichž to stanoví zákon /státní podniky/

- zahraniční podnikatele

- FO s bydlištěm v ČR, které jsou podnikateli, se zapisují na vlastní žádost nebo ukládá-li to zvláštní zákon

U každého zapsaného podnikatele se eviduje:

- obchodní jméno

- sídlo

- IČO

- předmět podnikání

- u PO její právní forma a statutární orgán

Obchodní jmění – soubor majetku a závazků

Obchodní jméno – osobní, věcné, smíšené

Jednání podnikatele

a/ fyzická osoba – jedná osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce

b/ právnická osoba – jedná za ni její statutární orgán nebo zástupce

Zplnomocnění se provádí buď plnou mocí nebo prokurou.

 

Plná moc

a/ zvláštní plná moc

b/ všeobecná plná moc – zvl. případ – prokura

Prokura

- prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází

při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc

- prokuru lze udělit jen fyzické osobě

- prokurista je zástupcem s nejrozsáhlejší plnou mocí, nesmí však zcizovat nemovitosti

nebo je zatěžovat zástavním právem, pokud toto oprávnění není výslovně uvedeno

v udělení prokury

- omezení prokury vnitřními pokyny nemá právní následky vůči třetím osobám

- prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu podnikatele, za kterého

jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis, udělení prokury je účinné od

zápisu do obchodního rejstříku

Hospodářská soutěž

Je upravena dvojím způsobem:

a/ veřejnoprávním předpisem – Zákon o ochraně hospodářské soutěže

Jsou zakázány:

- veškeré dohady, narušující soutěž, zejména kartelové

- spojování podniků, které by vedlo k omezení nebo vyloučení konkurence

- zneužívání monopolního a dominantního postavení

- nedovolené zásahy státních orgánů do hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zabezpečuje kontrolu státu nad existencí soutěže.

b/ soukromoprávním předpisem – Obchodní zákonek o nekalé soutěži

Nekalá soutěž – porušení morálních zásad a pravidel poctivého podnikání, které je

způsobilé poškodit jiné soutěžitele nebo spotřebitele

1/ klamavá reklama, vyvolávající mylné představy

2/ klamavé označování zboží služeb

3/ vyvolávání nebezpečí záměny, např. napodobením cizích výrobků nebo jejich

obalů

4/ parazitování na pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného s proslulými kvalitním

i produkty konkurence

5/ podplácení, např. s cílem zvítězit v soutěži o zakázku

6/ zlehčování, např. pomlouváním soutěžitelům

7/ porušování obchodního tajemství

8/ ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí, např. nedodržováním právních

norem o ochraně životního prostředí

Právní formy podnikání

Obchodní společnosti jsou právnické osoby, které jsou založeny za účelem podnikání. Rozdělujeme je na:

1. společnosti osobní /veřejná obchodní společnost, komanditní společnost/

a/ společníci ručí za závazky společnosti neomezeně a solidárně, tj. celým svým

majetkem, společně a nerozdílně

b/ osobní účast neomezeně ručících společníků na obchodním vedení společnosti

2. společnosti kapitálové /společnost s ručením omezeným, akciová společnost/

a/ společníci ručí za závazky společnosti v omezeném rozsahu a po určitou dobu nebo

neručí za závazky společnosti vůbec

b/ společníci mají zákonnou povinnost vložit do společnosti určitý vklad

c/ osobní účast na obchodním vedení je potlačena, společníci uplatňují svůj vliv

prostřednictvím orgánů společnosti, které jsou povinně zřizovány

d/ tyto společnosti je možno založit i za jiným účelem než je podnikání

Společná ustanovení o obchodním společnostech:

Založení společnosti:

a/ společenskou smlouvou - 2 a více zakladatelů

- podpisy všech společníků musí být úředně ověřeny

b/ zakladatelskou listinou - 1 zakladatel

- listina je zpravidla vyhotovena formou notářského zápisu

Vznik společnosti:

= zápis do obchodního rejstříku

- od okamžiku zápisu má PO právní subjektivitu i způsobilost k právním úkonům

Zánik společnosti:

1. krokem je zrušení společnosti, to se děje:

a/ s likvidací – majetek a závazky nepřecházejí na žádného právního nástupce

b/ bez likvidace – v případě, že majetek a závazky přecházejí na právního nástupce

2. krokem je zánik společnosti = výmaz z obchodního rejstříku

Rozhodli jsme se podrobněji zpracovat dvě nejčastější právní formy obchodních společnosti tzn. společnost s ručením omezeným a akciovou společnost.

 

2. Založení a vznik s.r.o. obecně

Společnost s ručením omezeným je založena jednostranným, dvoustranným či vícestranným právním úkonem, uzavřením společenské smlouvy. Společenská smlouva se považuje za uzavřenou tím, že pod její obsah připojí své podpisy jeden, dva či, je-li zakladatelů více, všichni zakladatelé.

Zakladatelem bývají v praxi obvykle společníci sami, v případě, že společnost zakládá jediný zakladatel, společník jeden.

Je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným jediný zakladatel, vyžaduje zákon k platnosti takového právního úkonu zvláštní písemnou formu, která nahrazuje společenskou smlouvu, tzv. notářský zápis o založení společnosti s ručením omezeným.

Poznámka

Český obchodní zákoník stanovil nejnižší přípustnou výši základního jmění u společnosti s ručením omezeným na 100 000,- Kč, minimální vklad jednoho společníka je 20 000,- Kč a možnost, pokud společnost není zakládána pouze jedním zakladatelem, splatit při založení společnosti pouze 30% hodnoty každého peněžitého vkladu tak, aby celková hodnota splacených peněžitých a předaných nepeněžitých vkladů při založení činila alespoň 50 000,- Kč, umožňuje těmito relativně velmi nenáročnými majetkovými podmínkami velmi širokému okruhu fyzických i právnických osob stát se zakladatelem a společníkem společnosti s ručením omezeným. Přihlédneme-li k tomu, že na základní jmění společnosti s ručením omezeným v době jejího založení je možno vkládat taktéž i jiné než peněžní majetkové vklady anebo dokonce majetková práva, je zřejmé, že z hlediska náročnosti na volné peněžité zdroje je společnost s ručením omezeným velmi „příznivou“ obchodní společností.

Společnost s ručením omezeným nemusí být vždy založena zakladateli samotnými, nýbrž rovněž jimi ustanovenými zmocněnci, kteří jsou k tomu vybaveni plnou mocí.

Předpisy zakladatelů/společníků pod plnou mocí, kterou pověřují zmocněnce k tomuto úkonu, musí být úředně ověřeny.

K platnosti společenské smlouvy o uzavření společnosti s ručením omezeným se vyžaduje úřední ověření podpisů pod společenskou smlouvou, totéž platí rovněž pro podepisování zmocněnců.

Jak již bylo zmíněno, umožňuje české zákonodárství každé fyzické osobě, která má způsobilost k právním úkonům, a rovněž každé právnické osobě stát se zakladatelem a také společníkem společnosti s ručením omezeným. Zakladatel společnosti s ručením omezeným se tedy mohou stát osoby fyzické – občané, osoby fyzické ve smyslu podnikatelském (živnostníci, osoby podnikající na základě zvláštního povolení jako jsou auditoři, advokáti, komerční právníci, geodeti, architekti, překladatelé, geologové, daňoví poradci atd.) a rovněž osoby právnické (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, akciová společnost, družstvo apod.).

Tak jako obchodní zákoník neurčuje na straně jedné žádný minimální počet zakladatelů, omezuje na straně druhé maximální počet společníků počtem padesát. V rámci tohoto nejvyššího počtu společníků jsou možné, pokud společnost vzniká smluvním ujednáním více než jednoho subjektu, veškeré „kombinace společníků“. Společníkem tedy může být v jedné společnosti s ručením omezeným na straně jedné jedna nebo více osob fyzických na straně druhé jedna nebo více osob právnických.

Způsob účtování u s.r.o.

Obchodní zákoník v § 36 a zákon o účetnictví v § 9 jednoznačně stanovují pro společnosti s ručením omezeným povinnost vést účetnictví v soustavě podvojného účetnictví.

Základní předpisy, které upravují oblast účetnictví jsou:

 • Obchodní zákoník, hlava IV (§ 35 až 40),

 • Zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví.

Podrobné předpisy upravující postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahové vymezení, rozsah údajů ke zveřejnění z účetní závěrky a postupy pro provedení konsolidací stanoví Ministerstvo financí ČR formou opatření, které je podepisováno ministrem financí a v souladu s § 4 odst. 2 zákona o účetnictví vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve sbírce zákonů. 

Společnosti s ručením omezeným otevírají účetní knihy ke dni vzniku a sestavují zahajovací rozvahu. Otevřením knih se rozumí zavedení deníku, hlavní knihy a knih analytických evidencí. Předpokladem pro zahájení účtování je sestavení účtového rozvrhu.

Účtový rozvrh vychází důsledně z platné účtové osnovy pro podnikatele. Pokud jsou použitá jiná označení účtů v účtovém rozvrhu než v účtové osnově, je nutno vypracovat převodní můstek s seznam kódů a číselných označení. Účtový rozvrh syntetických a analytických účtů respektuje zejména:

 • předmět činnosti společnosti,

 • daňové aspekty činnosti, tj. zejména volbu vhodných nákladových účtů pro účely zjištění základu daně z příjmů,

 • ochranu majetku, např. analytika podle skladů, provozoven nebo podle hmotně odpovědných osob,

 • právní aspekty jednotlivých účetních případů, např. v souvislosti se zápisy změn základního jmění.

Společnosti s ručením omezením, které nepodléhají povinně auditu, mohou využít skupinové syntetické účty a mohou si zvolit i jednodušší metodu B evidence zásob.

Podmínky pro povinný audit účetní závěrky stanovuje § 20 odst. 2 zákona o účetnictví. Účetní závěrka je auditována, pokud v roce předcházejícímu roku, za který se tato závěrka ověřuje:

 1. výše obratu (výnosů) překročila 40 mil. Kč nebo

 2. výše čistého obchodního jmění činila více než 20 mil. Kč.

Povinnost auditu tedy vzniká splněním jedné z podmínek. Počínaje rokem 1995 povinně auditované firmy mají posunutý termín odevzdání daňového přiznán k dani z příjmů o 3 měsíce, tj. do 30. června.

Společnost si může tvořit jakékoliv rezervy na rizika nebo náklady, které do budoucna očekává, podle svých interních směrnic. Do daňově uznatelných nákladů lze zahrnout pouze ty, které jsou uvedeny v  zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Patří mezi ně:

 • rezerva na opravy hmotného majetku,

 • rezerva na pohledávky za dlužníky v konkurzním řízením,

 • rezerva na pohledávky za dlužníky v zahraničí,

 • ostatní rezervy, např. rezerva na pěstební činnosti a rezerva na sanaci pozemků dotčených těžbou.

Příkladem daňově neuznatelných rezerv je např. rezerva na záruční opravy a rezerva na kurzové ztráty. Uvažovanou tvorbou rezerv naplňuje podnik zásadu opatrnosti zakotvenou v zákoně o účetnictví.

Účetní závěrku tvoří v soustavě podvojného účetnictví:

 1. rozvaha,

 2. výkaz zisků a ztrát,

 3. příloha.

Organizace, které nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, sestavují účetní závěrku ve zkráceném rozsahu nebo se mohou rozhodnout pro sestavení závěrky v plném rozsahu. Rozvaha a výkaz zisků a ztrát sestavované ve zkráceném rozsahu mají proti rozvaze a výkazu zisků a ztrát v plném rozsahu některé položky agregovány. Příloha ve zkráceném rozsahu je proti příloze sestavované v plném rozsahu stručnější a neobsahuje např. údaje o peněžních tocích (CASH FLOW).

Příklad na účtování při založení s.r.o.

29229fod55dju6u

15.11.1993 Dva společníci sepsali společenskou smlouvu, ve které zakládají s.r.o. ABX. Vklad společníka A bude 50 000 Kč. Placeno bude v hotovosti, přičemž 30 000 Kč bylo uhrazeno v hotovosti při podpisu společenské smlouvy a částka byla dána do úschovy notáři a bude po zápisu do obchodního rejstříku převedena do pokladny. Společník B vloží do majetku společnosti svůj osobní automobil Škoda Favorit oceněný soudním znalcem na 80 000 Kč.

15.11.1993 Zaplatil společník A hotově komerčnímu právníkovi 18 000 Kč a stylizaci a sepsání společenské smlouvy.

20.11.1993 Zaplatil společník B soudnímu znalci hotově 1 500 Kč za odhad ceny osobního vozu Škoda Favorit.

22.11.1993 Zaplatil společník B notáři hotově poplatek za registraci společenské smlouvy 120 Kč.

18.12.1993 Společníkem B bylo v hotovosti uhrazeno nájemné za kancelář za měsíc prosinec 1993 1000 Kč.

Výše uvedené výdaje hradí společníci ze soukromých prostředků. Po vzniku obchodní společnosti předloží účty k proplacení.

1.1.1994 Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku k 1.1.1994. Přišel výpis z obchodního rejstříku potvrzující výši upsaných a splacených vkladů jednotlivých společníků.

Řešení:

 1. Do 31.12.1993 nebyla společnost účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Společníci budou zakládat pouze doklady prokazující jednotlivé výdaje. Účetní doklady za tyto operace se vystaví s datem 1.1.1994.

 2. Společnost sestaví zahajovací rozvahu s datem zápisu do obchodního rejstříku, tj. datem vzniku společnosti.

Aktiva Zahajovací rozvaha spol. ABX k 1.1.1994 Pasiva

Osobní automobil 80 000 Kč Základní jmění 100 000 Kč

Peníze v pokladně 20 000 Kč Rezervní fond 30 000 Kč

Pohledávka za společníky

z upsaného zákl. jmění. 30 000 Kč

Aktiva Celkem 130 000 Kč Pasiva Celkem 130 000 Kč

K 1.1.1994 společnost otevře účetní knihy a proúčtuje účetní případy související se vznikem společnosti.

PřípadčástkaMá dátiDal

 1. Vznik společnosti

a) výpis z obchodního rejstříku100 000353411

b) vklad spol. A v hotovosti 30 000211353

c) nepeněžitý vklad spol. B

ca) do základního jmění 50 000022353

cb) do rezervního fondu 30 000022421

 1. Finanční nároky společníků související se vznikem

a) právní poradenství (spol. A) 18 000518365

b) znalečné (spol. B) 1 500518365

c) notářský poplatek (spol. B) 120518365

d) nájemné (spol. B) 1 000518365

3. Aktivace zřizovacích nákladů 20 620011623

Aktiva Konečná rozvaha spol. ABX k 31.12.1994 Pasiva

Osobní automobil 80 000 Kč Základní jmění 100 000 Kč

Peníze v pokladně 20 000 Kč Závazky ke společníkům 20 620 Kč

Zřizovací výdaje 20 620 Kč Rezervní fond 30 000 Kč

Aktiva Celkem 150 000 Kč Pasiva Celkem 150 000 Kč

3. Akciové společnosti

- akciová společnost /a. s./ je nejrozšířenější právní formou podnikání, je to obchodní kapitálová společnost

- základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité nominálně 1 000 000 Kč.

- zakládá-li a. s. 1 osoba – zakladatelská listina

- zakládá-li a.s. 2 a více osob – zakladatelská smlouva

Založení

a/ jednorázově

b/ upsáním akcií – zakladatelé nemohou uhradit celou výši základního jmění z vlastních zdrojů a upisováním akcií si opatřují další zdroje od dalších společníků

- základní jmění je tvořeno vklady:

a/ peněžitými

b/ nepeněžitými – věcnými /nutno splatit 10% z hodnoty akcií/

- před zápisem do obchodního rejstříku by mělo být splaceno 30% peněžitých vkladů a ode dne zápisu do OR by měl být zbytek splacen do 1 roku

- k zápisu do OR se přikládají zakladatelské dokumenty, posudky znalců

- pak a. s. sestaví zahajovací rozvahu a otevře účetní knihy a účtuje

- a. s. je povinna vytvářet základní rezervní fond

Akcie

- obchodovatelný cenný papír, je na něm vytištěna nominální hodnota, prodává se za

tržní hodnotu

- druhy:

a/ kmenové

b/ prioritní – přednostní nárok na dividendu

c/ zaměstnanecké – prodávají se zaměstnancům za nižší částku, při odchodu

zaměstnanců si je firma odkupuje zpět

d/ na jméno – převoditelné rubopisem

c/ na majitele – volně obchodovatelné, práva vykonává ten,kdo je v určitém momentu

držitelem akcie

Akcionář

a/ vlastní akcie společnosti

b/ má nárok na dividendy

c/ má právo rozhodování podle výše % akcií

d/ má právo na podíl na likvidačním zůstatku

Zatimní list:

- nahrazuje ještě všechny dosud nesplacené akcie

Zrušení:

a/ konkursem – valná hromada vypisuje konkurs na společnost

b/ bez likvidace – valná hromada, že a. s. se rozdělí na 2 a. s.

c/ likvidací – určený likvidátorem, který se vypořádá s pohledávkami i závazky,

zbytek se rozděluje mezi akcionáře

Akciová společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku

Účtování v akciové společnosti

Založení společnosti

Položka
Text
Částka
MD
D
1.
úpis akcií
1000
353
411/2
2.
zápis do Obchodního rejstříku
1000
411/2
411/1
3.
úhrada akcií z BÚ
500
211
353
4.
nepeněžní vklad
200
132
353
5.
úhrada zaměstnaneckých akcií
300
221
353

Zvýšení základního jmění
a/ upsáním nových akcí

- zájemci o akcie uhradili 10% jmenovité hodnoty akcií na něž se upsali

- upsání akcií ve výši 100%

- snížení pohledávky za upisovateli o již splacenou jistinou

- upisovatelé hradí peněžité vklady do výše 30% upsaných akcií

- zápis upsaného základního jmění do obchodního rejstříku

př.

Položka
Text
Částka
MD
D
1.
oznámení o zvýšení
10
353
379
2.
úhrada
10
221
353
3.
zápis do Obchodního rejstříku
10
379
411

b/ vydáním dluhopisů s právem výměny za akcie v nominální hodnotě

29229fod55dju6u

Aktiva Zahajovací rozvaha spol. ABC k 1.1.1999 Pasiva

Osobní automobil 80 000 Kč Základní jmění 100 000 Kč

Peníze na ban. účtu 20 000 Kč

Aktiva Celkem 100 000 Kč Pasiva Celkem 100 000 Kč

Položka
Text
Částka
MD
D
1.
výdaj dluhopisů s právem výměny
100
375
241
2.
prodej dluhopisů
100
221
375
3.
výměna za akcie
100
241
411/2
4.
zápis o zvýšení do OR
100
411/2
411/1

Aktiva Konečná rozvaha spol. ABC k 31.12. 1999 Pasiva

Budovy 80 000 Kč Základní jmění 100 100 Kč

Peníze na ban. účtu 20 100 Kč

Aktiva Celkem 100 100 Kč Pasiva Celkem 100 100 Kč

c/ z vlastních zdrojů

- po schválení roční účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že část zisku

nebo jiného majetku se použije ke zvýšení základního jmění /např. z fondů/

411, 412, 421, 423, 427, 428, 431-353

d/ kombinovaný způsob

- obyčejně část akcie zaplatí a. s. z vlastních zdrojů a část se získává od klientů

Aktiva Zahajovací rozvaha spol. CNN k 1.1.1999 Pasiva

Budovy 60 000 Kč Základní jmění 80 000 Kč

Peníze na ban. účtu 20 000 Kč

Aktiva Celkem 80 000 Kč Pasiva Celkem 80 000 Kč

Položka
Text