Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Rozšiřování výroby - rozbor konkurence

Seminární práce z
managementu malého podniku

 

 

Rozšiřování výroby - rozbor konkurence

2. ročník – ekonomie podniku


Naše firma Delta prodává oděvy z dílen českých i zahraničních výrobců konfekce. V předešlých deseti měsících jsme zaznamenali poměrně velký pokles počtu zákazníků, protože v blízkosti sídla firmy vznikly za uplynulých deset měsíců tři nové prodejny stejného zaměření. Naše tržby se podstatně snížily i přesto, že jsme v důsledku již zmíněného snižujícího se zájmu ze strany zákazníků snížili ceny v průměru o 10 procent.Proto jsme se rozhodli, že rozšíříme oblast našeho působení a věříme, že tím dosáhneme opětovného zvýšení počtu spokojených zákazníků. Během našeho působení jsme získali přehled o situaci na trhu s oděvy a konfekcí. Proto jsme se rozhodli, že v tomto odvětví setrváme a zaměříme se na samotné šití oděvů.

Před zahájením výroby musíme provést rozbor konkurence. Potřebujeme znát hlavní konkurenty, jejich strategie, cíle, přednosti a slabiny. Znalost konkurence nám umožní vyvinout takovou strategii, při níž se zaměříme na své silné stránky a tím získáme určité výhody. Konkurenty můžeme rozdělit do čtyř skupin:

 1. firmy nabízející podobné výrobky za stejné ceny

 2. firmy nabízející podobné výrobky ve všech třídách

 3. firmy nabízející podobné výkony

 4. každý, kdo soupeří o zákazníkovy peníze.

Dále můžeme konkurenty rozdělit podle stupně diferencovanosti výrobku na:

 1. monopol

 2. oligopol

 3. diferencovaný oligopol

 4. monopolní konkurence

 5. dokonalá konkurence

Naše firma se pohybuje v dokonalé konkurenci, kde je k dispozici stejnorodý výrobek, velké množství výrobců a neexistují bariéry vstupu do odvětví.

Před zahájením výroby potřebuje firma ke svému přežití a růstu vytvářet strategii. Proces vytváření této strategie probíhá v několika etapách:

 1. Určení cíle nebo poslání firmy

 2. Vytvoření soustavy cílů podniku, které jsou realistické, specifické a dosažitelné

 3. Vymezení marketingových cílů, které jsou v souladu s cíly firmy

 4. Výběr skupin potencionálních zákazníků a studium jejich vlastností, potřeb a přání

 5. Návrh marketingového programu, jehož cílem je přiblížení se zákazníkům

 6. Realizace programu

Velice důležitou roli při zakládání, prvním úspěchu a růstu podniku hraje výzkum trhu. Jeho cílem je rozšířit dosavadní znalosti a odhalit nové informace. Tyto informace se získávají z celé řady zdrojů, ať už interních (z vnitřních rozborů) či externích (ze sdělovacích prostředků).

Marketingový výzkum představuje získávání, analýzu a hodnocení informací o trhu a jeho okolí. Skládá se z několika etap:

 1. poznání problému

 2. sběr informací – primárních (získávány přímo v terénu podle potřeb podniku) a sekundárních (byly již zpracovány pro jiný účel)

 3. hodnocení a analýza (zpracování získaných údajů)

 4. řešení

Výzkum můžeme provádět několika způsoby:

 1. nepřímé sledování – představuje všeobecné sledování informací bez konkrétního cíle

 2. podmíněné sledování – zaměřené na určitou oblast

 3. neformální výzkum
 4. formální výzkum – úsilí zaměřené na určitý cíl

Naše firma sídlí v Žatci na Náměstí Svobody. V nejbližším okolí je pouze jedno krejčovství, které šije konfekci na míru, a sice “U tří švadlenek” se sídle v ulici U pošty. Mají zde široký výběr látek, ale zcela tu chybí doplňky. Doba zhotovení jednotlivých výrobků se pohybuje v průměru kolem 2 měsíců. Firma neinzeruje v žádném z místních deníků ani v místním rádiu a neprovádí ani jinou propagaci. Avšak je již zavedená a má své stálé zákazníky.

Zaměříme se tedy na samotné šití oděvů na zakázku pro široký okruh zákazníků, od mladých po starší a staré lidi. Víme, že každý z nich má své osobité požadavky i jiný vkus. Na naše zákazníky také velmi působí módní trendy, které jsou silně proměnlivé a kterým se budeme snažit přizpůsobovat naši výrobu.

Nejdůležitější je pro nás zákazník a jeho přání a požadavky neboli budeme uplatňovat obchodní strategii. Zároveň klademe důraz na kvalitu výrobků.

Budeme šít oděvy pro různé příležitosti – pro volný čas, pro sportování, pro každodenní nošení i večerní konfekci do společnosti, pro dámy i pro pány, na léto i na zimu. Jak jsme již zmínili, budeme usilovat o vysokou kvalitu našeho zboží a vytvoření dobrého image, které k nám bude vracet naše zákazníky, tzv. pravidelné uživatele. Věříme, že zaujmeme také ty, kteří si chtějí koupit něco nového na sebe, tedy potenciální uživatele, a rovněž i první uživatele, kteří potřebují např. nové kalhoty.

Zaměstnávat budeme pouze zaměstnance spolehlivé, zdvořilé k zákazníkům, kteří umí rychle reagovat na problémy zákazníků, dokáží jim poradit a mají neustále nové a nové nápady, jak naše výrobky vylepšit, popř. vyrobit něco zcela nového, co se zákazníkům bude líbit.

Jelikož prvně vstupujeme na trh s oděvy šitými přímo na míru, nemůžeme si dovolit příliš velkou konkurenci. Proto najdeme na trhu mezery a vyplníme tak tzv. tržní výklenek, který tu vzniká. Najdeme tu sice velké množství obchodů nabízejících oděvy (hotové), avšak spousta zákazníků si v těchto obchodech nevybere, protože nedostanou požadovanou velikost, zboží se zdá být leckdy nepříliš kvalitní nebo jednoduše neodpovídá představám kupujícího. A právě tito zákazníci mají peníze, za něž si chtějí koupit určité požadované zboží. A to jim právě my budeme nabízet. Tento výklenek je pro hlavní konkurenty nezajímavý, zato nám umožní zvyšovat tržní podíl.

Nesmíme zapomínat na materiál – udržovat dostatečné množství látek, aby měl náš zákazník z čeho vybírat a aby materiál splňoval jeho představy. Popř. musíme být schopni sehnat látku podle jeho představ. Kromě látek, které jsou naším hlavním materiálem, je nutné mít dostatek pomocného materiálu jako jsou knoflíky, zipy, spony, ozdobné stuhy, krajky. Sortiment chceme také rozšířit o různé doplňky jako jsou opasky, korále, klobouky, kravaty apod.

Pro úspěšnost každého podniku je velmi důležité vstoupit do podvědomí zákazníků. Proto i my musíme provádět dostatečnou reklamu – inzerovat v regionálních denících, na regionálním rádiu, rozšiřovat firemní letáčky a propagační předměty.

Neustále budeme muset soupeřit o náš cílový trh. Postupem času nasbíráme dostatek informací o konkurentech a budeme schopni předvídat jejich reakce. Budeme znát všechny jejich slabé i silné stránky. Tím zvýšíme naši konkurenceschopnost. Budeme se také muset snažit, nabízet odlišné zboží a služby a nekopírovat konkurenty.

 

Použitá literatura:

J. Fotr – Podnikatelský plán a investiční rozhodování

I. Burstiner – Základy maloobchodního podnikání