Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

FINANČNí ANALÝZA

FINANČNí ANALÝZA

Základním zdrojem pro celou finanční analýzu je účetnictví.

Poskytuje informace o:

  • stavu a pohybu majetku firmy

  • zdrojích, ze kterých byl majetek pořízen

  • čistém obchodním jmění 59277kjv75hrr9z

  • hospodářském výsledku

  • nákladech a výnosech

Všechny tyto informace jsou obsaženy v rozvaze, výkazu zisků a ztrát a Cash-Flow. Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

  1. Ukazatele likvidity jr277k9575hrrr

Znamenají schopnost podniku dostát svým závazkům. Základem je poměr mezi velikostí oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Obecně by OA měla být vyšší než KZ. Za vhodné jsou považovány hodnoty v intervalu 1,5 - 2,5 u běžné a 1,0 - 1,5 u rychlé likvidity.

 
1997
1996
1995
Ukazatel běžné likvidity
2,11
2,22
2,6
Acid test
0,77
0,57
0,489
Ukazatel hotovosti
0,14
0,11
 
0,185
  1. Ukazatele aktivity

Ukazuje nám, jak podnik efektivně hospodaří se svými aktivy.

Rychlost obratu zásob
2,5703
1,9987
1,842
Doba obratu zásob
140,07
180,17
195,4397
Rychlost obratu pohledávek
5,47
7,159
5,525
Doba obratu pohledávek
65,814
50,286
65,158
Obrat fixních aktiv
3,922
3,458
2,854
Obrat celkových aktiv
1,139
1,027
 
0,873
  1. Ukazatele zadluženosti

Se zadlužeností firmy souvisí také finanční stabilita. Tato situace souvisí také s ochotou a rychlostí platby zákazníků. Toto zadlužení se může zdát poměrně vysoké, ale v kontextu dnešní hospodářské situace to asi není neobvyklý jev.

Celková zadluženost
0,3366
0,3189
2,666
Zadluženost vlastního jmění
0,8759
0,8289
0,6
  1. Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti)

Rentabilita aktiv poměřuje výsledný efekt s celkovým majetkem a může zohlednit i strukturu krytí majetku. Platí, že čím vyšší hodnota, tím lepší je situace.

Rentabilita VK
0,1689
-18,84
6,3559
Rentabilita CA
0,064
-7,25
2,8172
Rentabilita T
0,056
-7,058
3,2265

SPRING MODEL

Z = 1,03 * A + 3,07 * B + 0,66 * C + 0,4 * D

A = 0,368

B = 0,0008

C = 0,0024

D = 1,139

Z = 0,83868