Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Základní problémy ekonomické organizace

Základní problémy ekonomické organizace

 1. Problémy ek. org.

Co?… jaké statky se mají vyrábět a v jakých množstvích + kdy

Jak?… budou statky vyráběny (kdo, s jakými zdroji, jakým technologickým postupem)

Pro koho?… jak má být národní produkt rozdělen mezi různé jednotlivce a rodiny

Vstupy a výstupy (SaS) 51787hdj29rms2dvstupy… SaS, které používají firmy ve svých výrobních procesech (jsou spojovány za účelem výroby výstupů)

výstupy… sestávají ze souboru různorodých užitečných SaS, které jsou buď spotřebovávány nebo použity při další výrobu

vstupy = výrobní faktory

 1. přírodní zdroje (půda, energie, neenergické zdroje – Cu, Y, písek…) dm787h1529rmms

 2. práce (lidský čas strávený ve výrobě)

 3. kapitál (dlouhodobě použitelné statky určené k výrobě dalších statků: stroje, silnice, PC, kladiva…)

Alternativní ek. systémy

… různé mechanismy, které může spol. použít k alokaci svých vzácných zdrojů

 • zvyky v primitivních civilizacích

 • příkazová ekonomika… vláda plně rozhoduje o výrobě a rozdělování (diktátorská/ demokratická)

 • tržní ekonomika… o „3O“ rozhoduje systém cen, trhů, zisků a ztrát, pobídek a odměn

 • smíšená ek.… 100% TE neexistuje (blížila se jí GB v 19. stol.)

Zákon vzácnosti

 • ek. statky = S vzácné, nebo jejichž nabídka je omezená

 • statky jsou omezené, zatímco potřeby se zdají bez hranic

 • vyšší důchody vyvolávají vyšší spotřební standard a stále vyšší „potřeby“

 • není dost SaS, aby se uspokojil jen zlomek spotřebních přání všech lidí

Statky jsou vzácné, protože neexistuje dostatek zdrojů k výrobě všech statků,které lidé chtějí spotřebovávat.

 1. Technologické možnosti společnosti

 • prezident Reagan 80. léta, masová mobilizace WW2… dva statky: děla a máslo Þ PPF

Efektivnost

 • ekonomika operuje na PPF (absence plýtvání) Þ co nejefektivnější využívání zdrojů ke. k uspokojování potřeb a přání lidí

 • ek. vyrábí efektivně, když nemůže vyrábět více jednotek jednoho statku, aniž by musel a vyrábět méně druhého

 • nevyužité zdroje a neefektivnost… nezaměstnanost, nepracující továrny a nevyužité půdy, neefektivní organizace ek. Þ ek. pod svojí PPF

„Nic není zadarmo!“… princip by mohl selhat pod PPF
Využití PPF

 • ilustruje princip efektivnosti

 • základní definici ekonomie (věda o volbě, jaké statky se mají vyrábět)

 • poskytuje přesnou definici vzácnosti (existuje pouze konečné množství lidských a věcných výrobních zdrojů, s jejichž pomocí lze i při nejlepších tech. znalostech vyrobit jen omezené max množství každého ek. statku. PPF ukazuje nejzasší mez souboru vyrobitelných statků Þ omezuje naši životní úroveň)

 • tabulka k PPF řeší též „3O“: Co, Jak a Pro koho…

 • inherentní nezbytnost volit mezi nejrůznějšími omezenými příležitostmi

Křivky

 • v důsledku růstu objemu vstupů a zvýšení ek. úrovně země se PPF posunuje SV směrem (ek. rozvoj a pokrok)

 • s prosperitou se klade větší důraz na veřejné statky než na soukromé Þ PPF SZ směrem

 • investice pro budoucí spotřebu (kapitálové statky) vyžadují obětování současné spotřeby

 • vědecké a technické poznatky (velkorysé stimuly novátorům)

Náklady příležitosti

 • N určitého rozhodnutí vznikají proto, že volit se ve světě vzácnosti jednu věc, znamená vzdát se něčeho jiného. NP představují hodnotu ušlého statku nebo služby.

 • nutno započítat vždy i NP času (např. stráveného studia…)

Skutečné N našich činností často daleko převyšují skutečné peněžní N Þ musím zkoumat opravdové N svých rozhodnutí.

Zákon klesajících výnosů

 • formuloval ho Turgot již v 18. století

 • týká se vztahu I/ O ve výrobním procesu, prosazuje se v krátkém období

 • rozlišujeme: konstantní, rostoucí a klesající výnos z výroby

 • přidáváme-li postupně další dávky některých vstupů a přitom udržujeme ostatní vstupy nezměněné, budeme dostávat stále menší přírůstky výstupu.

 • neplatí však pro všechny technologie, často také působí až od určitého počtu přidaných jednotek vstupů.