Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod

 1. Fiskální politika v modelu multiplikátoru

Účinek fiskální politiky

Spotreba (mld USD)

  56966ydh19cvy2b

  56966ydh19cvy2b

C

W dv966y6519cvvy  56966ydh19cvy2b

 1. ¨C

U 300 V

  56966ydh19cvy2b

GNP

  56966ydh19cvy2b

  56966ydh19cvy2b

  56966ydh19cvy2b

  56966ydh19cvy2b

  56966ydh19cvy2b

  56966ydh19cvy2b

  56966ydh19cvy2b

 • pokud jsou některé zdroje nevyužity, změny v G a T ovlivní výši GNP.

 • explicitně zavedeme do modelu mpl vládu Þ výdajový agregát C + I + G.

 • zjednodušení - konstantní daně Þ „paušální daně“ (jsou nezávislé na DI).

 • nelze slučovat pojmy GNP a DI (GNP = DI + daně), vylučujeme nadále úspory firem a zahraniční obchod.

 • daně snižují DI a posunují fci CC dolů doprava (posun dolů = 2 * MPC - tento posun je menší než posun CC doprava)

 • bez daní je GNP = DI; s daní velikost posunu doprava přesně odpovídá velkosti daní (např. 300) nebo posun dolů o 200, protože 200 = pokles DI o 300 * MPC (2/3).

 • ke spotřební fci a fixní výši I jsme připočetli nově G (V na vládní budovy mají stejný MAE účinek jako I a kolektivní spotřební výdaje jako soukromé C).

Účinek daní na AD

 • zdanění má tendenci snižovat AD a úroveň GNP, protože dodatečné daně Þ snížení našeho DI Þ pokles spotřebních V (I a G jsou stejné) Þ pokles GNP a zaměstnanosti, je-li v keynesiánském modelu GNP pod svým potenciálem, pak vyšší daně bez zvýšení G povedou k poklesu reálného GNP (viz. obr. výše).

 • Pozor! V typu transferů (pojistné v nezaměstnanosti, platby sociálního zabezpečení) G nezahrnuje = záporné daně Þ T = daně - transfery.

 • př. str. 180 - jestliže výdaje převyšují produkt, výroba se zvyšuje (= rozmach/ útlum).

Multiplikátory fiskální politiky

 • I, T a G = autonomní výdajové toky - vzájemně se ovlivňují s vyvolanými výdeji na spotřebu a spoluurčují výši rovnovážného GNP.

 • Multiplikátor vládních výdajů je přírůstek GNP, který je výsledkem zvýšení G na SaS v rozsahu 1dolaru.

 • v jednoduchém modelu je celkový účinek dodatečného dolaru G na GNP stejný jako účinek dodatečného dolaru I:

multiplikátory jsou shodné = 1 / (1-MPC)

 • konečný přírůstek GNP je násobkem přírůstku G Þ např. dodatečné G = 100 mld Þ přímka G + I + G se posune o 100 mld vzhůru a konečný přírůstek GNP = 100 mld * výdajový mpl (model, tohoto modelu lze i snižovat GNP - ale všechno ostatní musí opět zůstat konstantní). Þ mpl G = mpl I Þ oba tzv. „výdajové multiplikátory“

  56966ydh19cvy2b

Účinek daní

 • dolarové změny daní představují téměř stejně účinnou zbraň proti nezaměstnanosti nebo inflaci, jakou jsou změny v dolarových výdajích státu.

 • Daňový mpl je menší než výdajový o činitel MPC:

 • daňový mpl = MPC * výdajový mpl

 • Þ např. zvýšení V na obranu o 200 mld USD; ekonomičtí plánovači chtějí zvýšit daně v takovém rozsahu, aby vyvážili ekonomický účinek přírůstku G, o kolik by se daně musely zvýšit? Je-li MPC = 2/3, pak T = 300 mld USD (o více než se zvýší G), protože vydá-li vláda 1 dolar G, pak se tento dolar vydá přímo na GNP; když vláda snižuje daně o 1 dolar, na C se vydá část z tohoto dolaru a další část tohoto snížení se uspoří.

Fiskální politika v praxi (ke zkoušce str. 182)

Paradox spořivosti

 • Hospodářský růst zemí kriticky závisí na S a I. Prospějí nevyhnutelně vyšší úspory ekonomice? Keynes poukázal na to, že pokouší-li se lidé více spořit, nepovede to nutně ke zvýšení úspor v ekonomice jako celku (viz. „Almanach Chudého Richarda“).

 • Keynesiánský model (ani G ani T)

SaIS‘

S

E‘ E

II

  56966ydh19cvy2b

GNP

 • donutí-li prezident obyvatele více spořit, povede to k posunu SS směrem nahoru, a tato nová SS protne II při nižší rovnovážné hladině GNP Þ snižuje úroveň GNP (protože lidé aby více spořili, musí snížit svou současnou spotřebu Þ prodeje neboli C + I se sníží, firmy sníží výrobu a GNP bude klesat dokud lidé nepřestanou spořit více, než kolik činí jejich firemní I.

 • např. je-li MPC = 2/3 - posun SS o 1 USD nahoru likviduje 3 dolary důchodu a naopak.

  • Paradox spořivosti: posun fce směrem vzhůru odrážející zvýšení spořivosti ve skutečnosti sníží v modelu mpl se nezměněnými I důchod a produkt. O kolik? GNP e multiplikovaně snižuje, dokud důchod nepoklesne natolik, že se nově zamýšlené S opět rovnají I.

  • Vyřešení PS:

  • v ekonomice se musíme mít vždy na pozoru před mylným usuzováním z části za celek (např. pokouší-li se jednotlivec zvýšit své S, může to za určitých podmínek vést k tomu, že dohromady skutečné S lidí vůbec nezvýší; pokouší ¹ skutečné).

  • zda se ekonomika nachází v útlumu či nikoliv.

  Klasický svět (podmínka plné zaměstnanosti Þ čím více GNP na běžnou spotřebu, tím méně by zůstalo na I a S - správné, kdybychom mohli předpokládat, že GNP = potenciální GNP - např. americké kolonie v době Bena Franklina, W dv966y6519cvvy W1 a 2...).

  Keynesiánská depreseKlasický svet

    56966ydh19cvy2b

  AD‘ AD AD‘ AD AS

    56966ydh19cvy2b

    56966ydh19cvy2b

    56966ydh19cvy2b

    56966ydh19cvy2b

  AS

    56966ydh19cvy2b

    56966ydh19cvy2b

    56966ydh19cvy2b

    56966ydh19cvy2b

  GNP (mld USD)

    56966ydh19cvy2b

  • 2 extrémy křivky AS

  • klasická ek. = relativně strmá AS Þ ceny a mzdy jsou pružné a GNP se nachází vždy blízko svého potenciálu; zvýšení spořivosti Þ pokles AD, aniž by byl ovlivněn produkt
  • keynesiánská ek. = vychází z   56966ydh19cvy2b deprese ek. (ceny a mzdy zcela rigidní) Þ AS vodorovná; zvýšení spořivosti Þ snížení AD Þ prudký pokles produktu a zaměstnanosti

  • Klasičtí ekonomové by chtěli zvýšit spořivost, protože věří, že vyšší S   56966ydh19cvy2b povedou k   56966ydh19cvy2b vyšším I.

  • Keynesiánci v   56966ydh19cvy2b období hlubokých depresí chtějí stimulovat C.


  1. Určení produktu v   56966ydh19cvy2b otevřených ekonomikách

  • země vyváží ty statky, jejichž tuzemská výroba je nejlevnější a dováží ty, při jejichž výrobě mají výhodu nízkých N ostatní země.

  • proměny spojů, dopravy a obchodní politiky propojily hospodářství jednotlivých zemí.

  Účinky ZO na hosp. aktivitu

  • X (čisté vývozy) = vývozy SaS – dovozy SaS

  • po většinu 20. stol. mělo USA aktivní zahraniční obchodní bilanci; v   56966ydh19cvy2b době konjunktury (válka ve Vietnamu) Þ pasivní; zlepšení až poč. 70. let po znehodnocení dolaru a během hluboké recese zač. 80. let. Další zhoršení v   56966ydh19cvy2b pol. 80. let Þ deficit Þ jeden z   56966ydh19cvy2b hlavních poltických problémů USA.

  • Celkové domácí V (domácí poptávka) = C + I + G se liší od GNP

  • určitá část domácích výdajů bude vynaložena na statky vyrobené v   56966ydh19cvy2b zahraničí (m = dovoz)

  • jistá část výroby se prodá v   56966ydh19cvy2b zahraničí (e = vývoz)

  • Þ e – m = čisté vývozy X

  • Þ celková poptávka po amerických výrobcích = domácí + zahraniční poptávka

  • AD= GNP = C + I + G + X, kde X = e – m

  Faktory určující X:

  • dovoz

  • důchod a produkt (roste-li GNP rychle, dovozy mají tendenci růst ještě rychleji)

  • relativní ceny SaS (zvýší-li se cena domácího S   56966ydh19cvy2b v   56966ydh19cvy2b poměru k   56966ydh19cvy2b zahraničnímu – poroste produktivita, klesne zahraniční měnový kurz – bude nakupováno více zahraničního S) – závisí na domácí cenové hladině a měnovém kurzu dolaru

  • vývoz

  • důchod a produkt obchodních partnerů

  • relativní ceny našich SaS

  1960-69 … období rychlého růstu, ceny rostly v   56966ydh19cvy2b USA rychleji než u zahr. partnerů Þ dovozy větší

  69-75… hosp. pokles, rozpad svět. měn. systému Þ pokles hodnoty USD Þ konjunktura vývozů

  85… opětovný růst dolaru

  Celkové V (mld USD)

    56966ydh19cvy2b

    56966ydh19cvy2b

    56966ydh19cvy2b

  C+I+G+X

    56966ydh19cvy2b

    56966ydh19cvy2b

  X

  C+I+G

    56966ydh19cvy2b

    56966ydh19cvy2b

    56966ydh19cvy2b

    56966ydh19cvy2b

  GNP(mld USD)

  Účinky ochodu na GNP

  • čisté vývozy ovlivňují produkt

  Mezní sklon k   56966ydh19cvy2b dovozu a výdajová přímka

  • sklon celkové poptávky (C+I+G+X) je menší než sklon přímky domácí poptávky (C+I+G) = únik výdajů do dovozů

  • Mezní sklon k   56966ydh19cvy2b dovozu Mpm (marginal propensity to import) je přírůstek dovozů odpovídající přírůstku GNP o jeden dolar (sklon k   56966ydh19cvy2b dovozu v   56966ydh19cvy2b ekonomice bez ZO je roven nule).

  • Pozn.: dalšími úniky jsou únik do daní (některé daně se při vyšších hladinách důchodu a produktu zvyšují) a do firemních úspor (fy vysoké zisky, ale nejsou vypláceny jednotlivcům) + vyvolané V.

    56966ydh19cvy2b

  Mpl v   56966ydh19cvy2b OE

  • únik do dovozních V   56966ydh19cvy2b mění slon výdajové křivky

  • Mpl efekt OE je poněkud nižší než mpl efekt UE, protože v   56966ydh19cvy2b OE část přírůstku důchodu uniká do V   56966ydh19cvy2b na dovozy. Exaktně vyjádřeno:

  • účinek mpl OE můžeme vyjádřit propočtem jednotlivých výdajových kol nebo přímo pomocí výše uvedeného vztahu.

  Důsledky hospodářské politiky

  • vliv ZO toků a měnových kurzů

  zhoršení X v 80. letech v   56966ydh19cvy2b USA mělo na ekonomiku kontraktivní účinek; zhodnocování měny (za dolar je možné si koupit více jednotek cizí měny; vede k   56966ydh19cvy2b poklesu reálných X Þ snižuje AD a produkt) / znehodnocování

  • účinky obchodní politiky

  reakcí na problémy v   56966ydh19cvy2b ZO byl tlak na vládu vytvářet celní tarify nebo kvóty (omezí-li země příliv statků za zahraničí, sníží vývozy a zvýší X Þ růst GNP: účinek = změna e x mpl OE) = politika „ožebrač svého souseda“

  • zdokonalování mezinárodní kooperace

  obchodní smlouvy, mezinárodní monetární uspořádání (měnové kurzy, IMF), MAE koordinace (navrhl prezident Carter na ek. summitech v   56966ydh19cvy2b letech 77-8)

  Jak velké jsou mpl?

  • statistické studie v   56966ydh19cvy2b MAE modelech (Jan Tinbergen z   56966ydh19cvy2b Nizozemí, Lawrenc Klein z   56966ydh19cvy2b Pensylvánské univerzity, oba dostali za svou práci Nobelovu cenu)

  • odhady:

  • učebnicové modely (nedají se použít na hosp. pol. reálného světa)

  • ek. modely velkého rozsahu + číselné experimenty

  • odhady značně nepřesné