Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Základní makroekonomické veličiny a jejich měření

Základní makroekonomické veličiny a jejich měření

Makroekonomie studuje chování národního hospodářství vcelku. Předmětem zkoumání je výše celkového produktu národního hospodářství, tempo jeho růstu, vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti, cenové hladiny, problematika makroek. stabilizačni politiky a zahraničně ekonomické vztahy republiky.

Hlavní cíle hospodářské politiky:1) vysoká úroveň a tempo růstu celkového produktu

2) vysoká míra zaměstnanosti a nízká míra nezaměstnanosti3) nízká míra inflace (stabilita cenové hladiny)

4) vyrovnaná platební bilance 25717djl25xjp5z

Agregátní poptávku a nabídku vyjadřujeme pouze v peněžní podobě. Národní produkt Q - peněžní sumarizace veškerých statků a služeb poskytovaných ekonomikou.

Agregátní poptávka AD - představuje celkové výdaje v ekonomice, tj. výdaje domácností, firem, vlád, případně zahraničních subjektů, za dané období. Křivka AD klesá z leva doprava, protože spotřeba subjektů se s klesající cenovou hladinou zvyšuje.

Agregátní nabídka AS - označuje celkovou nabídku všech statků a služeb v národním hospodářství v peněžní podobě. V krátkém období bude AS reagovat na vzestup cenové hladiny pozivně a bude stoupat zleva doprava a to proto, neboť náklady firem jsou fixní a pokud roste cenová hladina P, je pro tyto firmy výhodné zvyšovat nabídku. V dlouhém období se náklady přizpůsobují vývoji P a proto nabídka v dlouhém období vlastně na změny cenové hladiny P nereaguje.

Potenciální produkt Qp - označuje národní produkt vytvořený při plném využití ekonomických zdrojů, který je dlouhodobě udržitelný. Tento potenciální produkt odpovídá dlouhodobé agregátní nabídce ASL. jj717d5225xjjp

Bod makroekonomické rovnováhy E - bod, v němž se protíná krátkodobá křivka AS a křivka AD. Pokud je tento bod nalevo od Qp, dochází k nevyužívání zdrojů ekonomiky. Jestliže se rovnovážný bod nachází vpravo od Qp, dochází k nadměrnému zatěžování ekonomických zdrojů, což je provázeno vysokou inflací.

PP - cenová hladina

ASL ASSQ - národní produkt

Qp - potenciální produkt

AD - agregátní poptávka

ASS - krátkodobá agregátní nabídka

ASL - dlouhodobá agregátní nabídka

E - bod makroekonomické rovnováhy

E AD

QpQ

Makroekonomické ukazatele - charakterizují výkonnost národního hospodářství. Existuji dva druhy veličin:

 1. tokové veličiny - vyjadřují změnu stavu za jisté období (měsíc, pololetí, rok, apod.)

 2. stavové veličiny - určuji velikost dané veličiny (např. stav HDP k 1.1.2000)

Hrubý domácí produkt HDP

Definice - je to celková peněžní hodnota toků statků a služeb vytvořená za dané období (zpravidla 1 rok) výrobními faktory v národním hospodářství bez ohledu na to, jsou-li vlastněny občany státu, nebo cizinci.

Měření HDP:

 1. výdajová metoda, která sečítá hodnotu všech finálních statků a služeb prodávaných firmami domácnostem. Hlavní složky HDP:

 1. Osobní výdaje na spotřebu C (statky dlouhodobého užití, statky krátkodobého užití, služby)

 2. Hrubé soukromé domácí investice I (fixní investice firem, změny stavu zásob)

 3. Vládní výdaje na nákup statků a služeb G

 4. Saldo obchodní bilance (čisté vývozy) NX: hodnota vývozů EX - hodnota dovozů IM

HDP = C + I + G + EX - IM

HDP = C + I + G + NX

 1. důchodová metoda - sečítáme všechny důchody, které drží vlastnící výrobních faktorů. Patří zde:

 1. Mzdy a platy - veškeré náklady firem spojené s jejich zaměstnanci

 2. Renta - příjmy z půdy a nemovitostí

 3. Čistý úrok : úroky přijaté - úroky zaplacené

 4. Zisky - zisky firem a samostatně výdělečných jedinců.

 5. Odpisy - odpisy investičního majetku podniků

 6. Nepřímé daně z podnikání (DPH, spotřební daně)

Hrubý národní produkt HNP - vyjadřuje hodnotu statků a služeb, vytvořených za dané období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, ať už tyto statky vyrobili na území dané země, nebo v zahraničí.
Stínová ekonomika - činnosti, které nejsou zdaňovány, jsou produkovány mimo oficiální ekonomiku, nejsou vykazovány v oficiálních statistikách.

HDP je základem soustavy národních účtů pro zjišťování výkonnosti ekonomik jednotlivých zemí. Systém národních účtů umožňuje srovnávat makroekonomické ukazatele jednotlivých zemí. Nejvetší vypovídací hodnotu má potom HDP na jednoho obyvatele.

Osobní důchod Y - zahrnuje všechny důchody, které získávají domácnosti. Část důchodu je ve formě transferů TR, což jsou jednosměrné příjmy, kdy se neplatí „něco za něco“, ale stát vyplácí např. sociální podporu apod.

Disponibilní důchod YD- bere v úvahu i zdanění a získáme jej odečtením všech daní z osobních příjmů od osobního důchodu:

YD = Y - Daně + TR

Nominální HDP - jedná se o HDP v běžných cenách daného roku. Pro zjištění skutečné výkonnosti národního hospodářství v čase však musíme makroekonomické ukazatele očistit od vlivu změn cenové hladiny P. Vlivy změn cenové hladiny se vylučují pomocí cenových indexů, na jejichž základě získáváme reálný HDP, který je vyjádřen ve stálých cenách čili cenách vztažených k určitému výchozímu roku.

Cenové indexy:

 1. Index spotřebitelských cen CPI - je cenový index, který porovnává náklady na koš vybraných komodit v běžném a v základním období. Index tedy měří relativní cenové změny vybraného souboru spotřebních statků, pravidelně zakupovaného průměrnou domácností. Váhy vycházejí z přehledů o rodinných výdajích, čímž se sleduje aktuální struktura nákupního chování. Statky, které zaujímají větší podíl na výdajích, proto v indexu obdrží vyšší váhu.

 2. Index cen výrobců - zahrnuje řadu položek, se kterými obchodují jednotlivé firmy. Je tedy mnohem širší než index spotřebitelských cen.

 3. Deflátor HDP - odráží změny cen všech statků a služeb na trhu. Je to podíl nominálního HDP a reálného HDP.

Potenciální HDP (označení HDPP) - produkt při plné zaměstnanosti a při výrobě na hranici produkčních možností. Skutečné hodnoty HDP jsou však odlišné od potenciálních. Proto platí:

HDP < HDPPèzdroje nejsou plně využity - recesní mezera

HDP > HDPPèpřílišné využití zdrojů - inflační mezera

Hospodářský růst

Hospodářský růst je procesem, jímž se zvyšuje schopnost národního hospodářství vyrábět statky a služby. Hospodářský růst chápeme jako zvyšování množství statků a služeb, které ekonomika vyrábí, proto ho vyjadřujeme pomocí reálných veličin. Nejčastěji se tento růst vyjadřuje pomocí přírůstku reálného HDP na jednoho obyvatele. Za zdravou ekonomiku považujeme takovou, která je schopna dlouhodobě udržovat hospodářský růst.

Zdroje ekonomického růstu:

 1. Přírůstek nabídky pracovních sil

 2. Přírůstek fyzického kapitálu - lepší vybavenost práce kapitálem, vyšší produktivita práce

 3. Zvyšování investic do lidského kapitálu - vzdělanější pracovní síla je produktivnější

 4. Technický pokrok - efektivnější využívání lidských a kapitálových zdrojů

 5. Řízení a organizace výroby

 6. Úspory z rozsahu výroby a ze specializace

Hospodářský cyklus

Hospodářský cyklus je opakující se nesoulad mezi potenciálním produktem a skutečným produktem národního hospodářství. Pokud je skutečný reálný HDP nižší než potenciální, znamená to, že národní hospodářství plně nevyužívá ekonomické zdroje; je zde značná míra nedobrovolné nezaměstnanosti. Pokud je reálný HDP vyšší než potenciální, jsou zdroje přetěžovány a ekonomika si hledá cestu k rovnováze pomocí zvýšení inflace.

Fáze hospodářského cyklu:1) expanze3) recese

2) vrchol4) sedlo

HDP vrchol

recese

čas

expanze

sedlo