Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

ZPRACOVáNí OBJEDNáVEK

ZPRACOVáNí OBJEDNáVEK

Zpracování objednávek - řešení v rámci IS, úlohy, předpovědi poptávky

Hlavním úkolem tohoto subsystému je provoz komunikačního systému mezi zákazníkem a podnikatelským subjektem. Rychlost a kvalita této části informačního systému do značné míry ovlivňuje činnost celého logistického procesu. Proto se v logistice masově využívá technických prostředků zabezpečujících rychlý přenos a zpracování dat. Efektivnost používání těchto prostředků výpočetní techniky je značný, a proto se stalo užívání výpočetní techniky běžnou praxí.

Podnik pracuje se dvěmi druhy objednávek:

a) objednávky, které přijímá od zákazníků

b) objednávky, které sám vystavuje dodavatelům 15819jkb68lrd2r

ad a) tyto objednávky jsou výsledkem komunikace mezi výrobcem a odběrateli, je jich velké množství.

ad b) tyto objednávky jsou umisťovány u vybraných dodavatelů a podnik jich umisťuje podstatně méně, než jich přijímá.

Kritéria pro volbu přenosu

Pro přenos objednávek je možno použít řadu technických prostředků jako je pošta, telefonní hovor, modem, počítačová síť atd. Závisí na rychlosti, nákladnosti, přesnosti a spolehlivosti, kdy a jaký druh přenosu použijeme. kr819j5168lrrd

Kritéria pro volbu jsou tedy následující:

 • minimální doba přenosu, čím větší, tím je pravděpodobnější vznik chyby v LIS

 • nejpřímější cesta, snižuje riziko vzniku chyb

 • eliminovat (minimalizovat) manuální práci, neboť vede ke vzniku častých chyb (manuální zpracování dat)

Požadavky na zpracování objednávek

Dobře fungující subsystém by měl splňovat tyto 4 požadavky:

 • poskytovat souhrnné přehledy s možností třídění

 • stanovení priorit objednávek

 • vyhodnocovat stav plnění objednávek

 • zabezpečit administrativu spojenou s vyřizováním objednávek

Úlohy pro informační systém zpracování objednávek

 • příjem objednávek přes sledování a realizaci až po jejich úhradu

 • zpracování objednávek

 • informační zabezpečení zásilek a dopravy včetně balení a dokumentace

Subsystém předpovědi poptávky

Předpovědi poptávky patří vedle objednávek k základním vstupním logistických informacím a jejich význam pro úspěšné řízení toků zboží a podnikání stále roste. V běžné podnikové praxi se často setkáváme s odlišnostmi v odhadu poptávky. Tato odlišnost je způsobena rozdílnými názory. Oddělení výroby má tendenci výrobu snižovat narozdíl od oddělení prodeje, které se snaží naopak o zvýšení. Oddělení výroby počítá s tím, že výrobky, které nenajdou odbyt musí být uskladněny a podniku tak vzniknou tzv. vícenáklady, spojené se skladováním neprodejných výrobků. Tyto finanční prostředky takto vynaložené by mohli být účelněji využity, a proto se výroba snaží produkci spíše snižovat.

Při realizaci poptávky je možné, že dojde k její změně, neboť se jedná pouze o náhodnou veličinu, kterou ovlivňuje konkurence na trhu a jiné faktory jako např. živelné pohromy (povodeň, vichřice...)

Základními požadavky pro předpověď poptávky jsou:

 1. přesnost

 2. pohotovost

 3. dynamičnost

druhy metod:

 1. subjektivní = předpověď je výsledkem skupinové diskuse brainstorming

 2. objektivní = východiskem jsou data o poptávce z minulosti

 3. kvalitativní = slovní popis vývoje poptávky

 4. kvantitativní = poskytnutí numerických údajů o poptávce

 5. extrapolační = předpověď poptávky na základě určitého trendu

 6. normativní = stanoví se cíl a určují se cesty k dosažení tohoto cíle