Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

POJEM A HISTORICKÝ VÝVOJ LOGISTIKY

POJEM A HISTORICKÝ VÝVOJ LOGISTIKY

Pojem a historický vývoj logistiky, odůvodnění efektivnosti logistických přístupů, podniková logistika

Logistika patří k relativně mladým vědním disciplinám, jejíž počátky lze datovat do padesátých let tohoto století. Podstatným impulsem pro vznik logistiky byl postupný přechod z trhu výrobce charakteristického omezeným sortimentem výrobků, které směřovaly převážně na sklad na trh zákazníka, který je charakteristický tím, že se rozšířil výrobní sortiment a zákazník si začal diktovat požadavky, které výrobce realizuje.Pojem logistika lze chápat jako = správné zboží (výrobky a služby ve správné kvalitě a ve správném množství) ve správném čase, na správném místě s příslušnými informacemi. Cílem logistiky je uspokojit požadavky trhu pomocí logistických výkonů při minimálních nákladech.

Historický kořeny

- poprvé se objevuje v armádě v 9. Století (Leontos VI) a to k správnému odhadnutí situace pro manévrování, zásobování armády jídlem a taktizaci. 31235bus94xxv1p

- r. 1600 jedná se o praktické počítání s čísly.

- za druhé světové války logistika řešila problémy v zásobování americké armády.

Vývoj logistiky

50.léta tohoto století vznik této vědní disciplíny (logistiky). V této době nastává přechod od trhu výrobce k trhu zákazníka, což s sebou přináší potřebu rozšířit sortiment a rychle inovovat, neboť do této doby bylo velké množství omezeného sortimentu. Užití výpočetní techniky a moderních technologií v armádě. Vznik MRP1 (IBM) = systém plánování potřeb materiálu. ux235b1394xxxv

60.léta vznik MRP2 (IBM) = původní MRP doplněn o algoritmizaci kapacitních propočtů. Integrace logistiky od distribuce až k nákupu surovin.

70.léta období energetické krize, která byla vyvolaná nadměrným růstem cen energie a paliv. Objevuje se metoda JIT = just in time (vyplývá z předpokladu, že méně zásob na skladě váže nižší náklady)

80.léta masové uplatnění výpočetní techniky, zrychlení toku informací.

Vznik MRP3 (IBM) spojení řízení výroby a distribuce.

90.léta plně integrované logistické systémy měly za důsledek: 10% úspory nákladů, úspěch v konkurenčním boji, nahrazení pracovníků kapitálovými prostředky (stroji)

Efektivnost používání logistických přístupů

V podniku se užívá logistických přístupů kvůli pružnosti reakce na poptávku po daném zboží a z důvodu, že dochází k přechodu z trhu výrobce (omezený sortiment zboží) na trh zákazníka, který si diktuje požadavky na zboží.

Očekávané výsledky aplikace logistiky

redukce stavu zásobo 50 - 90 %

zkrácení průběžných dobo 35 - 50 %

zvýšení úrovně služebo 15 - 25 %

úspora nákladůo 10 - 40 %

Podniková logistika

Při zavádění podnikové logistiky se podnik snaží uspokojit požadavky trhu, produkcí zboží v požadované úrovni a zároveň se snaží optimalizovat logistické činnosti, tak aby maximalizoval svůj zisk a minimalizoval náklady.

Pojem logistika lze chápat jako správné zboží (výrobky a služby ve správné kvalitě a ve správném množství) ve správném čase, na správném místě s příslušnými informacemi.
Vývoj podnikové logistiky

 1. fáze = logistika je omezená jen na distribuci

 2. fáze = logistika se rozšiřuje na distribuci, výrobu a zásobování

 3. fáze = vzniká integrace logistiky do jednoho systému

 4. fáze = dochází k optimalizaci systému

Význam podnikové logistiky

optimalizace operací hmotných (statky a služby) a nehmotných toků (informace) v rámci organizace.

Cíle podnikové logistiky

 1. vnitřní = zajistit likviditu (ziskovost), vytěžit, co se dá.

 2. vnější = uspokojit požadavky zákazníků, vytvářením statků a služeb .

Cílem logistiky (obecně) je uspokojit požadavky trhu pomocí logistických výkonů při minimálních nákladech. Logistika se nejvíce váže na zásobování, výrobu a distribuci. Objevují se zde dva toky a to materiálový (hmotný) a informační.

DodavateléZásobováníVýrobaDistribuceZákazníci

materiálový tok

DodavateléZásobováníVýrobaDistribuceZákazníci

informační tok

Druhy podnikové logistiky:

 • zásobovací

 • výrobní+ zajišťující složky = personalistika, controlling

 • distribuční+ pomocné složky = doprava, skladování, komisionářství

Úseky podniková logistiky:

 • skladování

 • doprava

 • organizační plán

 • personalistika

 • controlling