Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Po stopách Alexandra Makedonského

Po stopách Alexandra Makedonského

(seminární práce)

Alexandr Makedonský(Veliký)

Syn makedonského krále Filippa II.Žil v letech 356 až 323 před naším le-

Topočtem.Jeho vychovatelem byl známý filosof Aristoteles.Na trůn nastoupil jako dvacetiletý roku 336 př.n.l.Roku 334 před Kristem zaútočil na Théby a srovnal je se zemí.Na jaře roku 333 překročil s 37000 vojáky Helespont (Dardanely),v bitvě u Gráníku porazil vojsko maloasijských satrapů (správců perských okresů)a ovládl řecké obce na západním pobřeží Malé Asie. Roku 333 př.n.l. se zmocnil většiny Malé Asie.V Gordiu,proslaveném nerozvázatelným uzlem,vyřešil hádanku jedním tnutím 57489zru53drv7b

meče.Legenda říkala,že ten,kdo rozváže tento uzel,se stane vládcem světa.Ale-

xandr také ovládl většinu tehdy známého světa.

Vrcholné tažení proti Persii začal Alexandr bitvou u Issu roku 333 před

naším letopočtem.V této bitvě porazil početné perské vojsko,získal značnou rr489z7553drrv

kořist (bájný perský poklad) a zajal členy královské rodiny.

Od Issu se vydal na jih do Sýrie,zmocnil se města Tyros a Palestiny roku

332 př.n.l.V Egyptě byl vítán jako osvoboditel od Peršanů a roku 331 zde založil slavnou Alexandrii.Měst nazvaných Alexandrie založil během svého tažení asi 90.Roku 331 př.n.l. porazil Peršany v bitvě u Gaugamél,bez boje ovládl Babylón a zmocnil se perského pokladu a trůnu v Súsách.

327 př.n.l. zahájil nové tažení s cílem ovládnout Indii,ale nezvyklé pří

rodní podmínky,nedostatek vody,jídla a nespokojenost a vzpoury vojska jej do-

nutily vrátit se do Babylónu.Plánoval novou výpravu se záměrem obeplout Arab-

ský poloostrov,ale roku 323 př.n.l. se nakazil horečkou a zemřel v 33 letech 13.června téhož roku aniž zanechal dědice.Jeho říše se brzy rozpadla a tím zmizela zároveň s ním.

Alexandrova říše byla jedním z největších státních celků v historii lidstva.

Evropa

Říše Alexandra Makedonského zasahovala na území těchto dnešních států:Af-

ghánistán,Albánie,Arménie,ázerbajdžán,Bulharsko,Egypt,Irák,írán,Izrael,Jor-

dánsko,Kuvajt,Libanon,Makedonie,Pákistán,Řecko,Saúdská Arábie,Sýrie,Tádžiki- stán,Turecko,Turkmenistán a Uzbekistán.

Říše Alexandra Velikého se rozkládala na území Afriky,Asie a Evropy.

Nyní napíši něco o státech,jejichž území kdysi Alexandr ovládl:

 

Makedonie

Makedonie je republika,v jejímž čele stojí prezident.Hlavní město Make-

donie je Skopje s 440 tisíci obyvateli.Mezi významnější města patří Bitola se

75 tisíci obyvateli,Prilep s 67 tisíci,Kumanovo s 66 tisíci a Tetovo s 50 ti-

síci obyvateli.Její rozloha je 25713 km2.Žije zde 2174tisíc obyvatel.

Složení obyvatelstva je následující:Makedonci 67%,Albánci 23%,Turci4,5%,

zbytek tvoří Rómové,Srbové a muslimové.Hustota osídlení je 84 obyvatel na ki-

lometr čtvereční.Úředním jazykem je makedonština.Převládá zde pravoslavné vyznání a islám.

Makedonie leží na planině v nadmořské výšce 600-900 m n.m.Nejvyšší horou

je Korab (2764m n.m.)a hlavní řekou je Vardar.Na jihu země se nachází Pres-

panské a Ochridské jezero.

Makedonie je zemědělsko-průmyslový stát.Těží se zde železná ruda,chromová

a měděná ruda,polymetalické rudy,magnezit a lignit.Průmysl se zabývá hutnic-

tvím železa,zinku,olova a mědi,strojírenstvím,výrobou textilu,potravin,kera-

miky,cementu a zpracováním tabáku.Makedonská měna se nazývá dinár.

Pěstuje se zde pšenice,ječmen,bavlna,tabák,brambory,slunečnice,mák,vinná

réva,meruňky a broskve.Chovají zde skot a prasata a těží dřevo.

V roce 1993 bylo v Makedonii 697 km železnic a 10600 km silnic.Hlavní le-

tiště se nalézá ve Skopji.

Z Makedonie se vyváží oděvy,boty,sklo,potraviny a rudy kovů.Hlavními ob-

chodními partnery jsou Bulharsko,Německo a Itálie.

Stručná historie Makedonie:

5.-2.stol.př.n.l.-starověký makedonský stát

pol.4.stol.př.n.l.-vláda Filipa Makedonského

336-323př.n.l.-vláda Alexandra Velikého

pol.2.stol.př.n.l.-počátek nadvlády římské říše

395n.l.-přičlenění k Byzantské říši

6.stol.-příchod slovanského etnika

14.stol.-1912-nadvláda Osmanské říše

1913-po balkánských válkách Makedonie rozdělena mezi Srbsko(Vardarská),Řecko (Egejská) a Bulharsko(Pirinská Makedonie)

1941-1944-většina Vardarské Makedonie okupována Bulharskem =>bulharizace

1945-vyhlášení svazové republiky Makedonie

1992-ES odmítlo na nátlak Řecka uznat samostatnou Makedonii

Albánie

Albánie je republika,v jejímž čele stojí prezident.Hlavním městem Albánie

je Tirane s 427 tisíci obyvateli.Další velká města jsou Durres(85tis.ob.),

Elbasan(83tis.ob.),Shkoder(82tis.ob.),Vlore(74tis.ob.)a Korce(65tis.ob.).

Rozloha Albánie je 28748 km2.Celkem má 3650tisíc obyvatel.

V Albánii žije 98%Albánců a 1%Řeků.Hustota zalidnění je 127 obyvatel na

km2.V zemědělství je zaměstnáno 40%obyvatel.Úředním jazykem je albánština. Z náboženství tu převládá islám(70%),pravoslavné a římskokatolické křesťanství.

Albánie leží zčásti v pohoří Pindos a největší řekou je Drin.

Albánie je zemědělsko-průmyslový stát.Těží se zde hnědé uhlí,ropa,chróm,

měď,nikl a asfalt.Průmysl je zaměřený na výrobu textilu a zpracování masa,

mléka,cukru a vína.Albánská měna se nazývá lek.

Pěstuje se zde kukuřice,pšenice,rýže,cukrovka,brambory,olivy,vinná réva

a tabák.Chová se zde skot,ovce,kozy a loví ryby.

V Albánii je 720 km železnic a 18450km silnic.Albánie má i obchodní loď-

stvo.

Z Albánie se vyváží textilní výrobky,boty,paliva,nerostné suroviny,ciga-

rety,čerstvé a konzervované ovoce a zelenina.Hlavními obchodními partnery jsou Itálie,Řecko,Bulharsko,Německo a Belgie.

Stručná historie:

Konec 2.tis.př.n.l.-osídlení ilyrskými kmeny

2.stol.př.n.l.-nadvláda římské říše

konec 14.stol.-turecká nadvláda

1912-Turecko souhlasilo s autonomním postavením Albánie

29.7.1913-na konferenci velmocí v Londýně vyhlášena samostatnost Albánie

1939-italská okupace Albánie-formální spojení personální unií

1945-vyhlášení lidové republiky,nastolena komunistická diktatura

1961-odmítnutí liberalizace,příklon k Číně

1967-zákaz náboženství

1990-počátek demokratizace

1992-vítězství Demokratické strany ve volbách,prezident Sali Berisha

 

 

 

 

 

Řecko

 

Řecko je prezidentská republika.Hlavní město Řecka jsou Atény(Athinai) se

772 tisíci obyvateli(v aglomeraci 3miliony obyvatel).Dalším velkým městem je

Thessaloniki(384tis.ob.),Piraiévs(183 tis.ob.),Iraklion(116 tis.ob.),Lárisa

(113 tis.ob.) a Vólos(77 tis.ob.).Rozloha Řecka je 131957km2,žije zde 10,5

milionu obyvatel.

V Řecku žije 98% Řeků a menšiny Turků,Makedonců a Albánců.Hustota zalid-

nění je 80 obyvatel na km2.Podíl městského obyvatelstva je 65%.V zemědělství

pracuje 22%,v průmyslu 27% ekonomicky aktivních obyvatel.Roční přírůstek oby-

vatelstva je 0,6%.Úředním jazykem je zde řečtina a převládá pravoslavné náboženství.

Řecko má velmi členité pobřeží.Patří k němu na 2000 ostrovů,asi 200 jich

je neobydlených.Tyto ostrovy se nachází v Jónskén,Krétském i Egejském moři.

Nejznámější řecké poloostrovy jsou Chalkidiki,na němž je známý tzv.mnišský

stát Athos,a Peloponés.Peloponéský poloostrov je od pevniny oddělen Korint-

ským průplavem,který je 6345 m dlouhý,7m hluboký,jeho šířka u hladiny je 24,6

metru,u dna 21m.K plavbě byl otevřen roku 1893.Stavbu Korintského průplavu se

pokusili realizovat už staří Řekové a Římané.

Řecko má velice členitý terén.Zasahuje sem z větší části pohoří Pindos,

které dosahuje nadmořské výšky až 2600m n.m.Nejvyšší horou Řecka je Olymp vy-

soký 2917metrů.Mezi větší řecké řeky patří Akheloos,Piniós,Aliákmon,Axiós(v

Makedonii zvaný Vardar),Strimon a Néstos.Protože je Pindos vápencové pohoří,

nacházejí se v Řecku krasové oblasti.Zdejší oblast je seismicky aktivní.Lesy

jsou v Řecku redukovány.

Řecko je průmyslově zemědělský stát.Hlavní odvětví průmyslu jsou těžební,

textilní,potravinářský a chemický.Těží se zde hlavně hnědé uhlí,ropa,železná

ruda,mangan,chróm,olovo,zinek,nikl,stříbro,bauxit,magnezit,sůl,pyrit,azbest,

smirek a mramor.Elektrická energie se vyrábí z 93% v tepelných elektrárnách.

Průmysl vyrábí železo,ocel a hliník,rafinuje se ropa(benzín,nafta,oleje),vy-

rábí kyselinu sírovou,fosforečná hnojiva,cement,papír,bavlněná a vlněná příze

a koberce.Z potravin se produkuje cukr,maso,mléko,sýry,vejce,hrozinky,víno,

olivový olej a cigarety.Zdejší měna se nazývá drachma.

V Řecku jsou 27,2% orné půdy,40,7%luk a pastvin,20,3% lesů.Pěstuje se zde

pšenice,ječmen,oves,kukuřice,oves,rýže,brambory,bavlna,cukrovka,olivy,sluneč-

nice,sója,podzemnice a sezam.Z ovoce se pěstují vodní melouny,pomeranče,man-

darinky,citróny,broskve,meruňky,vinná réva,fíky,rajčata,tabák a vlašské oře-

chy.V Řecku se chová skot,ovce,kozy,prasata,koně,ovce,muly,drůbež,bourec mo-

rušový.Produkuje se zde med,vlna,loví ryby a těží dřevo.

V Řecku je 2497km železnic a 40634km silnic(225km dálnic).Řecko má velké

obchodní loďstvo. Vyváží se odtud ovoce,tabák,zelenina,olivový olej,textilie,

oděvy,ropné produkty a kovy,Dováží se stroje a dopravní prostředky,průmyslo-

vé a spotřební zboží,ropa a oleje,surové železo,ocel,potraviny a plastické

hmoty.Hlavními obchodními partnery jsou SRN,Itálie,USA,Francie,Velká Británie

Japonsko,Nizozemsko,Saúdská Arábie a Bulharsko.

Stručná historie Řecka:

8.-6.stol.př.n.l.-tzv.archaické období,vznik městských států,kolonizace pobřeží

594př.n.l.-Solónova ústava v Athénách

500-338př.n.l.-klasické období řeckých dějin

490-449př.n.l.-řecko-perské války

338-146př.n.l.-helénistické období

146př.n.l.-po zničení Korintu Řecko pod římskou nadvládou

395-6n.l.-vpád Vizigótů

16.-19.stol.-panství osmanské říše

1822-vyhlášení nezávislosti Řecka

1830-mezinárodně uznané řecké království

1924-vyhlášení republiky

1935-po referendu obnovena monarchie

1940-41-úspěšná obrana proti italské agresi

duben 1941-porážka řecké armády Německem

1946-obnovení monarchie

1952-vstup do NATO

1974-75-obnovení demokracie

Bulharsko

Bulharsko je republika v čele s prezidentem.Hlavní město je Sofija s 1,1

milionem obyvatel.Další velká města jsou Plovdiv(345tis.ob.),Varna(307tis.ob)

Burgas(198tis.ob.),Ruse(170tis.ob.),Stara Zagora(151tis.ob.)Pleven(130tis.ob)

Slive(107tis.ob.),Dobrič(105tis.ob.) a Šumen(96tis.ob.).Rozloha Bulharska je

110994km2 a žije zde 8384 tisíc obyvatel.

Žije tu 86%Bulharů,10%Turků,zbytek jsou Cikáni a Makedonci.Hustota osíd-

lení je 76 obyvatel na km2 a přírůstek obyvatelstva je -0,7%.Podíl městského

obyvatelstva je 71%.V zemědělství pracuje 12%,v průmyslu 28% populace.Úřední jazyk je zde bulharština,hlavní náboženství pravoslaví a islám.

V Bulharsku se nachází pohoří Stara Planina,Sredna Gora,Balkan a Rodopy.

Poblíž Sofije leží Vitoša,v níž se nalézá přírodní rezervace Černi vräh.Další

rezervace jsou ve vrchovině Pirin.Nejvyšší hora Bulharska Musala je vysoká

2925 m a leží asi 60km od Sofije.Ze severu z Rumunska sem zasahuje Valašská

nížina.Hranici s Rumunskem tvoří Dunaj.Další významná řeka se nachází v Hor-

notrácké nížině a jmenuje se Marica.

Bulharsko je průmyslově-zemědělský stát.Hlavní průmyslová odvětví jsou

hutnictví,strojírenství,chemie,textil a potravinářství.V Bulharsku se těží

hnědé uhlí,ropa,zemní plyn,železná ruda,olovo,zinek,měď,mangan,molybden,stří-

bro,uran,pyrit a sůl.Elektřinu vyrábí z 5,1%ve vodní a 36,8%v jaderné elekt-

rárně.Průmysl vyrábí železo,ocel,měď,olovo,zinek,lodi,kyseliny sírovou a du-

sičnou,dusíkatá a fosforečná hnojiva,kalcinovanou sodu,plastické hmoty a prys

kyřice.Dále rafinují ropu,vyrábějí benzín,oleje,cement,přízi,tkaniny a kože-

nou obuv,potraviny,zeleninové konzervy,pivo a cigarety.Zdejší měna je leva.

V zemědělství převládá rostlinná výroba.38,2% zabírá orná půda,16,3%past-

viny,35,1%lesy.Sklízí tu pšenice,ječmen,kukuřici,rýži,brambory,bavlnu,kono-

pí,cukrovku,slunečnici,sóju,podzemnici,broskve,meruňky,jablka,vinné hrozny,

jahody,rajčata,luštěniny,melouny,růže,tabák a vlašské ořechy.Chová se zde

skot,buvoli,prasata,ovce,koně,kozy,drůbež a bourec morušový.Produkují také

vlnu a med,loví ryby a těží dřevo.

V Bulharsku jsou 4294km železnic,33887km silnic a 471km splavných vodních

toků.Bulharsko má obchodní loďstvo,hlavními přístavy jsou Varna a Burgas,říč-

ní přístav Ruse.Vyváží se odsud potraviny,kovy,chemické výrobky,kaučuk,textil

kožešiny,stroje,paliva,nerosty,Dováží ropu,paliva,nerosty a kovy,stroje,chem.

výrobky,spotřební zboží.Hlavními obchodními partnery jsou SNS,SRN,Itálie,Ma-

kedonie,Řecko.

Stručné dějiny Bulharska:

Poč.1.tis.př.n.l.-thrácká civilizace

poč.1.stol.n.l.-součást římského impéria

681-1018-první bulharská říše

865-přijetí křesťanství

1396-1878-součást osmanské říše

1908-vznik plné suverenity bulharského carství

1944-obsazení Rudou armádou,levicový převrat

1947-dovršení komunistické diktatury

1989-počátek demokratizace

1991-vítězství demokratické strany ve volbách

 

 

Asie

 

Afghánistán

Afghánistán je islámská republika v čele s prezidentem.Hlavním městem je

Kábul se 700 tisíci obyvateli.Dalšími městy jsou Quandahar(226tis.ob.),Herat

(177tis.ob.) a Mazar-e Sharif(131tis.ob.).Celková rozloha Afghánistánu je

652225km2 a žije zde 20520tisíc obyvatel.Většinu území ovládá islámské hnutí

Taliban,které ukrývá mecenáše teroristů miliardáře Usámu ibn Ládina.

V Afghánistánu žije 55%Afghánců,20%Tádžiků,9%Uzbeků,9'%Hazárů,10%nomádů.

V zemědělství pracuje 52%ekonomicky činných obyvatel,podíl městského oby-

vatelstva je 20%.Průměrný roční přírůstek populace jsou 2%.Úředním jazykem je paština a afghánská perština,náboženství islám.Je zde 88% negramotnost.

Afghánistán je hornatý stát.Pohoří Hindúkuš dosahuje nadmořské výšky

až 7690 m.Významné řeky jsou Hilmand a Kábul.Zemědělská půda je pouze u

řeky Kábul.

Afghánistán je zemědělsko-průmyslový stát s hospodářstvím rozvráceným

občanskou válkou.Chová se zde skot,ovce,velbloudi,kozy a drůbež,pěstuje se

pšenice,rýže,ječmen,kukuřice,proso,bavlna,cukrovka,brambory,zelenina a ovo-

ce.Těží se tu černé uhlí,zemní plyn,kuchyňská sůl.zpracovává se bavlna,vlna

a vyrábí koberce.Měna je afghání.

Z Afghánistánu se vyváží plyn,ovoce,ořechy,koberce,karakulské kožešiny,

bavlna a vlna.Silniční síť měří 22tisíc km.Hlavními obchodními partnery

jsou Japonsko,Čína,Indie a země EU.

Stručné dějiny Afghánistánu:

3.-7.stol.-součást říše Sasánovců

asi 1221-Čingischánův ničivý vpád

asi 1398-Tímúrův vpád

1747-samostatná afghánská říše

1919-vyhlášení nezávislosti

1973-vyhlášení republiky

1979-89-sovětská intervence,občanská válka

1992-Kábul dobyt islámskými bojovníky

 

Arménie

Arménie je republika.Hlavním městem je Jerevan(1,2 mil.ob.).Další města

jsou Gumri(120tis.ob.) a Vanadzor(76tis.ob.).Rozloha Arménie je 29800km2

a žije zde 3690000 obyvatel.

Složení obyvatelstva je následující:93%Arméni,ázerbajdžánci,Kurdi a Ru-

sové.Podíl městského obyvatelstva je 62%.Úředním jazykem je arménština, náboženství je zde hlavně křesťanské.

Arménie se nachází na náhorních plošinách,kde jsou častá zemětřesení.

Arménie je hospodářsky izolovaný zemědělsko-průmyslový stát.Pěstuje se

zde pšenice,ječmen,cukrovka,brambory,ovoce,víno,tabák a zelenina.Chovají

skot,ovce,kozy,prasata a drůbež.Těží a zpracovává se molybden a měď.

Průmysl převládá strojírenský,chemický,elektrotechnický a potravinářský. Arménská železniční síť měří 850km a silniční 10200km.Vyváží se odsud

stroje,kovy,potraviny a chemikálie.Hlavními obchodními partnery jsou SNS,

Turkmenistán,Gruzie a Ukrajina.Zdejší měna se nazývá dram.

Stručná historie:

9.-6.stol.př.n.l.-otrokářský stát Urartu

189-konec 1.sol.př.n.l.-samostatný arménský stát

301n.l.-křesťanství oficiálním náboženstvím

13.stol.-nájezdy Mongolů

1918-nezávislost

1920-za pomoci Leninovy vlády nastolen sovětský režim

1922-36-součást Zakavkazské federace(svazové jednotky SSSR)

1936-91-svazová republika SSSR

1991-nezávislá republika

1992-válka s ázerbajdžánem o Náhorní Karabach

 

 

 

ázerbajdžán

ázerbajdžán je republika.Hlavní město je Baku(1mil.ob.),další velká města

jsou Ganca(282tis.ob.),Sumqayit(231tis.ob.)Naxcivan(91tis.ob.) a Mingacevir

(91tis.ob.).Rozloha je 86600km2 a žije zde 7,6milionu obyvatel.

V ázerbajdžánu žije 83%ázerbajdžánců,6%Arménů a 6%Rusů.Podíl městského

obyvatelstva je 54%.Roční přírůstek obyvatelstva je 2%.Úředním jazykem je ázerbajdžánština,náboženstvím je zde šíitský islám.

Hlavní řekou je Kura,která tvoří nížinu.Nachází se tu stepi a polopouště.

ázerbajdžán je zemědělsko-průmyslový stát.Pěstuje se zde bavlna,zelenina,

tabák,víno,ovoce,čaj,obilí a olivy.Významná je těžba ropy,zemního plynu a že-

lezné rudy.Průmysl je zde chemický,petrochemický,strojírenský,textilní,meta-

lurgický a potravinářský.Platí zde měna manat.

V ázerbajdžánu jsou 2118km železnic a 24296km silnic.Vyváží se ropa a ropné produkty,zemní plyn a potraviny.Hlavními obchodními partnery jsou SNS,Turecko a Ukrajina.

Stručná historie:

9.-4.stol.př.n.l.-součást několika starověkých států

2.stol.n.l.-počátek christianizace

7.-11.stol.-dominace Arabů,islamizace

13.stol.-okupace Mongoly

1918-nezávislost

1918-1920-britské vojenské intervence

1920-obsazení Rudou armádou.nastolena sovětská moc

1991-nezávislá republika

1992-svržení postkomunistického režimu,nacionalistická vláda,konflikt s Arménií

 

 

 

Irák

Irák je republika v čele se Saddámem Husajnem.Hlavní město je Bagdád

(4mil.ob.).Další města jsou m.j. Mausil(664tis.ob.),Kádimejn(521tis.ob.),

Basra(506tis.ob.),Erbil(486tis.ob.),Kirkúk(419tis.ob.),Sulajmáníja(364tis.ob)

Nadžaf(309tis.ob.) a Kerbela(297tis.ob.).Rozloha Iráku je 438446km2, žije zde asi 20 milionů obyvatel.

V Iráku žije 80%Iráčanů,15%Kurdů a 2%Turků.Průměrný roční přírůstek

populace je 2,9%.Ve městech žije 75% a v zemědělství pracuje 18,4%obyvatel.

Úředním jazykem je arabština a kurdština,náboženství islám.

Irák se rozkládá zčásti v Mezopotamské nížině,území mezi řekami Eufrat
a Tigris,kolébce mnoha starověkých civilizací.Na jeho území se nachází ruiny

Babylónu,někdejšího hlavního města Perské a Alexandrovy říše.

Západní část Iráku zabírá Syrská poušť a z íránu sem zasahuje pohoří

Zagros.Hlavními řekami jsou Eufrat a Tigris,které se spojují v Šatt-al-Arab.

Irák je zemědělský stát se slabě rozvinutým průmyslem.Orná půda zabírá

12,5%rozlohy státu.Pěstuje se zde rýže,pšenice,ječmen,kukuřice,cukrová třtina, bavlna,datle,sezam,olivy,víno,citrusy a zelenina a chová se tu skot, ovce,kozy, buvoli a loví ryby.Těží se ropa,zemní plyn,fosfáty,síra a kuchyň-ská sůl.

Průmysl je zde petrochemický,textilní,potravinářský a vojenský.

Irácká železniční síť měří 2403km a silniční 45500km.Vývoz ze země je omezen embargem OSN.

Stručná historie Iráku:

7.stol.-vpád Arabů

750-1258-vláda Abbásovců

1258-vpád Mongolů,zničení Bagdádu

1534-připojení k osmanské říši

přelom 19. a 20. stol.-pronikání Britů a Němců

1920-Irák přičleněn k Velké Británii,naftová pole rozdělena mezi Francii a Velkou Británii

1930-uznání nezávislosti Velkou Británií

1936-fašistický převrat

1958-vyhlášení republiky

1961-válka proti Kurdům požadujícím autonomii

1979-prezident Sadám Husajn

1980-88-válka s íránem

1990-invaze do Kuvajtu

1991-síly OSN vytlačily Iráčany z Kuvajtu

Zde je mapa Iráku a letecká pohled na centrum Bagdádu s mešitou Kádimejn:

 

 

 

írán

írán je islámská republika s hlavním městem Teherán(6,8mil.ob.).Dalšími významnými městy jsou Mašhad(2mil.ob.),Isfahan(1,2mil.ob.),Tabriz(1,16mil.ob.)

a Šíráz(1mil.ob.).Rozloha íránu je 1638057km2,žije zde 61 milionů lidí.

V íránu žije 55%íránských Peršanů,20%ázerbajdžánců a 10%Kurdů.Průměrný roč ní přírůstek obyvatelstva je 2,5%.Podíl městského obyvatelstva je 60% a v zemědělství pracuje 25% ekonomicky činných obyvatel.Úředním jazykem je perština(fársí),náboženství islám.

Západní a jihozápadní část území íránu zaujímá pohoří Zagros,severní část

potom poušť Lút a Velká solná poušť.Úrodná půda je u Kaspického moře.Řek je málo,největší jsou Safídrúd a Aras.Nachází se tady jezero Darjačaje-namak.

írán je zemědělsko-průmyslový stát s významnou těžbou ropy.Orná půda zau-

jímá 8,6%rozlohy státu.Pěstuje se tu pšenice,ječmen,rýže,kukuřice,brambory,

luštěniny,slunečnice,cukrová řepa a třtina,bavlna,citrusy,čaj,pistácie a ořechy.

Chovají se tu koně,skot,ovce,kozy,velbloudi,drůbež.

V íránu převažuje těžba ropy.Dále se tu těží zemní plyn,železná ruda,měď,

olovo,zinek,chróm,magnezit,mramor,kaolin,uran,sádra,sůl a slída.Průmysl je zde petrochemický,chemický,vojenský,kožedělný a potravinářský.Platí tu měna rial.

íránská železniční síť měří 4847km a silnic je tam 152086km.Z íránu se vyváží ropa,ropné výrobky,zemní plyn,koberce,kůže,sušené ovoce,rýže.

Stručná historie:

550-331př.n.l.-perská říše

634-651n.l.-Arabové

19.stol.-rusko-britské soupeření o Persii

1921-převrat Rézy Chána

1925-Réza Šáh Pahlaví založil novou panovnickou dynastii

1934-změna názvu Persie na írán

1943-teheránská konference

1945-člen OSN

1979-svržena dynastie Pahlaví,vznik islámské republiky(Chomejní)

1989-smrt immáma Chomejního,prezident A.Rafsandžání

 

Poznámka:Kurdistán

Kurdistán je území rozdělené mezi írán,Irák,Turecko a Sýrii,na kterém žijí převážně Kurdové.Toto je problematický region,protože Kurdové se chtějí osamostatnit a výše zmíněné státy je vyhlazují.

 

Izrael

 

Izrael je republika s hlavím městem Jeruzalém(573tis.ob.).Další významná města jsou Tel-Aviv Jafo(1,8mil.ob. v aglomeraci),Hefa (247 tis. ob.) a Holon(163tis.ob.).Rozloha Izraele je 21056km2 a žije zde 5,6 milionu obyvatel.

V Izraeli žije 83% Židů a 15%Arabů.Průměrný roční přírůstek populace je 2,7%.Podíl městského obyvatelstva je 91%,v průmyslu pracuje 38%a ve službách

58% činných obyvatel.Úředním jazykem je hebrejština(ivrit) a arabština, náboženství zde převládá židovské a islám.

Reliéf Izraele tvoří centrální vrchovina a pás nížin u pobřeží.

Izrael je vyspělý průmyslově-zemědělský stát.Orná půda zabírá 21%státu. Pěstuje se obilí,ovoce a bavlna.Chová se tu skot,velbloudi, prasata ovce, kozy a drůbež.Těží se ropa,zemní plyn,měď,kaolin,soli a fosfáty.Nejvíce rozvinutý je průmysl chemický,strojírenský,elektrotechnický,textilní a potravinářský.Také se tu brousí diamanty.Izraelská měna je nový šekel.

V Izraeli je 574km železnic a 13872km silnic.Vyváží se odtud broušené diamanty,stroje a přístroje,citrusy,textil,zelenina,chemické výrobky,léky.

Izrael okupuje 3 cizí území-pásmo Gaza,západní břeh Jordánu a Golanské výšiny.

Stručné dějiny Izraele:

29.11.1947-rezoluce OSN o zrušení britského mandátu nad Palestinou a vytvoření židovského a arabského státu

14.5.1948-vyhlášen nezávislý stát Izrael

1948-49-první izraelsko-arabská válka,napadený Izrael expandoval na území předpokládaného palestinského státu

1956-druhá izraelsko-arabská válka,suezská krize

1967-třetí izraelsko-arabská válka,obsazení pohraničních území Sýrie,Jordánska a Egypta-celkem 68 tisíc km2

1973-4.izraelsko-arabská válka,skončila kompromisem bez podstatných změn

1979-navrácení Sinaje Egyptu

1982-anexe Golanských výšin Izraelem

1991-ostřelování Izraele iráckými raketami v době akce vojsk OSN proti agresi v Kuvajtu

od 1991-přímé rozhovory mezi palestinskou a izraelskou delegací o budoucnosti Palestinců

1992-vítězství opozice ve volbách,premiér Jicchak Rabin(zavražděn)

Zde je mapa Izraele a plán jeho hlavního města Jeruzaléma:

 

 

 

 

 

 

Poznámka:Pásmo Gaza(Ghazzah)

Hlavním městem tohoto území je Gaza,žije zde asi 600tisíc lidí na roz-

loze 363tis.km2.Izraelem byla tato oblast obsazena roku 1967.

 

Poznámka:Golanské výšiny

Je to kopcovité území při hranicích Libanonu,Izraele a Sýrie.Žije zde

24300 obyvatel na 1176km2.Za třetí izraelsko-arabské války roku 1967 o tuto

oblast přišla Sýrie.Roku 1988 byla část Golanských výšin Kunejtry vrácena

Sýrii.

 

Poznámka:Západní břeh Jordánu

Je to území v západní části Jordánska v údolí řeky Jordán,kde na 5879km2

žije asi 900tisíc obyvatel,z toho 97% palestinských Arabů.Od června 1967 toto

území okupuje Izrael.

 

 

Jordánsko

 

Jordánsko je království s hlavním městem Amán(963tis.ob.).Další významná města jsou Az-Zarqa(345tis.ob.),Irbid(208tis.ob.) a As-Salt (187 tis.ob.).Rozloha Jordánska je 88946km2 a žije zde 5,6milionů obyvatel.

V Jordánsku žije 99% Arabů a průměrný roční přírůstek populace je 5,1%.

Úředním jazykem je zde arabština a hlavním náboženstvím je zde islám.

Jordánsko se nachází na náhorní plošině skloněné k Arabskému poloostrovu.Nadmořská výška zde dosahuje 1000m n.m.V Jordánsku se nalézá příkopová propadlina Mrtvé moře s nadmořskou výškou -400m.

Jordánsko je méně rozvinutá země zemědělského typu s nomádským chovem dobytka.Orná půda zabírá 3,5% a trvalé pastviny 8,9% rozlohy státu.Pěstují zde pšenici,ječmen,kukuřici,olivy,víno,citrusy a zeleninu.Chová se tu skot,velbloudi,ovce,kozy.Těží se tu fosfáty,draselné soli,kuchyňská sůl,síra sádra,mramor a ropa.Průmysl je zde chemický a potravinářský, existuje i řemeslná výroba.Zdejší měna je jordánský dinár.

V Jordánsku je 789km železnic a 6370km silnic.Vyváží fosfáty,ovoce,zeleni-

nu,draselné soli,olivový olej,hnojiva a cement.

Roku 1988 se Jordánsko vzdalo nároků na západní břeh Jordánu ve prospěch

Palestiny.Toto území je však stále okupováno Izraelem.Podrobnosti viz výše.

Stručná historie Jordánska:

Od 7.stol.-arabská říše

od 16.stol.-součást osmanské říše

1918-součást Sýrie

1920-předáno Velké Británii jako součást mandátního území Palestina

1922-na levém břehu Jordánu vznikl emirát Zajordánsko pod britskou správou

1946-nezávislost Zajordánska

1948-připojení východní Palestiny =>vznik Jordánského hášimovského království

1967-Izrael obsadil východní Palestinu=západní břeh Jordánu

1991-92-Jordánsko sympatizovalo s politikou S.Husajna v době zásahu OSN v Kuvajtu a po přijetí sankcí proti Iráku

 

 

Kuvajt

 

Kuvajt je emirát s hlavním městem Al-Kuwayt(276tis.ob.).Další města jsou

Hawali(145tis.ob.),Al-Jahrä(139tis.ob.) a As-Salimyah(116tis.ob.).Rozloha Ku-

vajtu je 17818km2 a žije zde 1,6milionu obyvatel.

V Kuvajtu žije 38%Kuvajťanů,50%dalších Arabů,dále Indové,Bengálci,Páki-

stánci.Průměrný roční přírůstek je 2,5%.Úředním jazykem je arabština a převládající náboženství islám.

Kuvajt je pouštní stát,jehož hospodářství je založeno na těžbě a zpracování ropy a zemního plynu.Orná půda zaujímá 5000hektarů.Chová se zde skot,ovce,kozy,velbloudi,ovce.Těží se tu ropa,zemní plyn a kuchyňská sůl. Průmysl je zde petrochemický.Zdejší měna je kuvajtský dinár.

Z Kuvajtu se vyváží ropa a ropné produkty a zemní plyn.

V roce 1990 byl Kuvajt napaden Irákem.Saddám Husajn,irácký diktátor, nechal zapálit kuvajtské ropné vrty,čímž způsobil ekologickou katastrofu.Z Kuvajtu Iráčany vyhnali vojáci OSN v čele s USA při operaci Desert storm (Pouštní bouře)Stále existuje možnost,že v Iráku jsou ukryty zbraně hromad- ného ničení ohrožující sousedy Iráku.

Stručná historie Kuvajtu:

16.stol.-osmanská říše

1756-1871-nezávislé knížectví,roku 1756 nastoupila dodnes panující dynastie emírů as-Sabah

1871-99-obnovena osmanská nadvláda

1899-1961-britský protektorát

30.léta 20.stol.-objevena bohatá naleziště ropy

1945-masový rozvoj těžby ropy

1961-nezávislost Kuvajtu

2.8.1990-počátek anexe Irákem

1991-obnovena nezávislost po vojenském zásahu OSN

1992-vítězství opozice ve volbách

 

 

 

Libanon

 

Libanon je republika s hlavním městem Bejrút(870tis.ob.).Další významná

města jsou Tarábulus(240tis.ob.),Zahlan(200tis.ob.) a Saydá(100tis.ob.). Rozloha Libanonu je 10452km2.Žije zde as 3 miliony obyvatel a 650tisíc přistěhovaných Palestinců.

Žije zde 35%křesťanů a 60% muslimů.Úředním jazykem je arabština a hlavními náboženstvími jsou křesťanství a islám.Národním stromem je cedr.

Libanon leží na suché plošině,hlavní řekou je zde Lítání a Orontes.

Zemědělství je zde středozemního typu.Pěstuje se ovoce,zelenina,obilniny,

slunečnice,podzemnice,tabák,opium,marihuana.Orná půda tvoří 21% rozlohy státu.Chová se tu skot,ovce,kozy,drůbež.Průmysl tu je potravinářský.Měna je libanonská libra.

V Libanonu je 222km železnic a 6359km silnic.Vyváží se odtud šperky, textil,ovoce,zelenina,vlna a olivový olej.

Stručné dějiny:

1500př.n.l.-vznik foinických městských států

11.stol.-dobyto seldžuckými Turky

1517-1918-součást osmanské říše

1944-nezávislost

1975-77-občanská válka,zásah arabských bezpečnostních sborů

1978-vpád Izraele do jižního Libanonu

1982-83-obsazení již. Libanonu a západního Bejrútu Izraelem=>další vlna občanské války a masakrů

1985-prostřednictvím Sýrie uzavřena dohoda o ukončení občanské války

1992-po 20 letech konané parlamentní volby bojkotovány většinou křesťanů na protest proti přítomnosti syrských vojsk,vítězství šíitských proíránských fundamentalistů

 

 

 

 

 

Pákistán

 

Pákistán je republika s hlavním městem Islámábád(360tis.ob.).Další velká města jsou Karáčí(10mil.ob.),Lahore(5mil.ob.),Faisalábád(2mil.ob.), Peshavar

(1,7mil.ob.) a Gujranwala(1,6mil.ob.).Žije zde 135 milionů obyvatel na rozloze 796095km2.Pákistán kontroluje i území svobodného Kašmíru(83716km2).

V Pákistánu žijí Paňdžábové,Paštunové,Sindhové,Urdu,Beludžové a další národy.Průměrný roční přírůstek obyvatelstva je 2,8%,podíl městského obyva- telstva je 34,7% a v zemědělství pracuje 48% ekonomicky činných obyvatel. Hustota osídlení je 138 obyvatel na km2.Úřední jazyky jsou urdština a angličtina,státní náboženství islám.

Do západní části Pákistánu(Balúčistánu)zasahuje Sulajmánské pohoří z Afghánistánu.Kašmír na severu leží v pohořích Hindúkuš,Karakoram a Himálaj. Hlavní řekou je zde Indus,na jehož toku leží mnoho velkých měst.Za touto řekou končila Alexandrova říše.Na východní část země má vliv i poušť Thár.

Pákistán je zemědělsko-průmyslová země,která má 27% orné půdy.80%orné půdy je zavlažováno.Pěstuje se zde pšenice,rýže,kukuřice,brambory,sorgo, cukrová třtina,cizrna,ovoce,zelenina,luštěniny,bavlna,tabák a datle,chovají tu koně,skot,buvoly,velbloudy,ovce,kozy,osly a drůbež.Těží se tu černé uhlí,ropa,zemní plyn,chróm,magnezit,uran,kaolin,vápenec,kuchyňská sůl, fosfáty,tuha,sádra a křída.Průmysl je zde potravinářský,textilní,petroche- mický.Zdejší měna je pákistánská rupie.