Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Rakousko

Rakousko

Habsb.-Šp,Rak,Něm,Šp nizoz,Čechy,Uhry, sev It,Neapol,Sard, Již Am krom Braz, sev Am mimo državy Ang a Fr

Karel VI.- (1711-40)zasáhl do vál. o Šp dědic(1701-14)-ke stř evrop zemím přibyla Belg Lucemb Milán Neapol a Sard (1720 vyměněna za Sicílii)Þnesourodá říšeÞPragm sankce-(1713)-1)habsb monarch je jediný celek 2)nástup jen v přímé linii 3) prvoroz i po žen linii, K VI. korunován čes a uh král., 30.léta účast ve vál. o Pol dědic-přišli o Neapol a Sic, boje proti Turkům(1716-18)

Marie Terezie(1740-80)+tosk vévod. Frant. Štěpán Lotrin.-zpochyb. prag.sank Þvál o dědic rak-(1740-48) chce ho Prus (Fridrich II.), Bavor (Karel Albrecht), Sasko (August III. Silný) – Prus do Slezs, Sas na Moravu, Fr a hl.Bav do Čech, K.Alb. korunov. čes král., MT pomohly uher. stavy, mír s prus. král. (1742) -dala mu Slez- obnov. moci MT (1743)- korunovace čes. král. 1744 Fr II. obsad. Phu – vytlačen 1748-Utrecht. mír-konec v. o rak. dědic.- princip status quo- MT-manž. císařeÞ císařovna. Sedmiletá v. (1756-63)- Rak+Fr (díky Václ.Kounicovi) X Prus 1757 –b.u Kolína-Prus poraž. Þ 1)Rus. zasah do evr. polit. 2) vítěz Prus Þkonec doby říše, ztráta významu cís. titulu 3) Fr oslab. v kolon. 4)1.dělení Pol. - Rak (Halič, Bukovina) Prus (Z) a Rus (V) Reformy: 1)daň syst-10 let předem daně, soupis poddan. půdy=terez katastr, ruší šlecht úřady a čes a rak dvorskou kancel., 2 nové úřady-nejvyšší soud a direktoriumÞ posila Habsb. 2)zaved. jednot. správy – dělba na gubernia, kraj. úřady a magistr. úřady 3)stát. spr.- centraliz. moci, panov. je jen služeb. státu 4)občan a trest práva- 3 stupňový syst. soudů, všichni rovni, zákaz mučení, trestu smrti 5)povinné číslov domů 6)povinná šk. doch. –1774, Sels. povst.-1775- poddaní mají velké daně, šlechta na to nedbá (MT ano) -krvavě potlač., přesto refor. nutnáJosef II.- workoholik (1780-90) 1)Toler. patent- křesť luter kalvin pravosl tolerov., Židé z gheta- rovnopr., vzděl., ruší klášt. bez chritativ či výchov. fce, zruš. Jezuit řádu, 2)Zruš. nevol. –1781- lid o sobě sami rozhod, trvá hospod. poddan., 3)Josefínský katastr 1785- poddan i pans. půda- daně i od šlech. 4)zruš. roboty 1789- Raabizace- robota za mzdu (rádce MT) , Prům.l revol. – 2 podm.- volná prac. síla, kapitál

Leopold I, - ruší někt refor- př. zruš. nevol 24145ims55pul7c

Rusko

Ivan IV. Hrozný – (1584-98)- zákl. absolut. rus. moci- rurikovec, po jeho smrti bojaři(vys. šl.) bojují o moc- Rus- jen centrál.- bez Pobal. (Švéd) a Sibiře, střety se Švéd. – chce přístup k moři a Evr.

Michal Roman (1613-45)- konec zmatků, bojů bojarů, mír se Švéd a Pol Þnová dynast.

Alexej Michailovič (1645-76)- absolutist. vláda, upev. nevol., opírá se o niž. šlech. ne o bojary- dává službuu dvoraÞ služebná šlechta Þna něm závislí, míň potřeba zems. šlecht. sněmů – srazÞ Sobornaje uloženije –1)samoděržaví (absolut. moc cara) 2)věčná a dědič. závisl. k pánovi- utuž. nevol -skoro otroc. Þcar má moc, šlechta pracovníkyÞ výboje. do Ukr. a Pobal. V. se Švéd – s Rus je kozác. hejtm. Bohdan Chmelnický (vál. s Pol)– smlouva- část Ukr k Rus (1655), rozšíř na V- Sibiř (Mandžus.- hranice s Čín- zásobárna), na Sib- polit odpůrci. Podpora nov. hospod. proudů, zaklád. manufakt. (řezbář., zbrojní), Rolnic. povst- reakce na změny (1670-71)- vede donský kozák Stěnka Razin- poprav., Rus chybí Pobal. a Černomoří mu145i4255puul

Petr I. Veliký (1682-1725)- syn, intelig. vzděl. energie, cizí jaz. +bratr Ivan- carové, vládne za ně Sofie – zavřel ji do klášt., cesta po záp. Evr.- mezi tím v Rus. povst. střelců – Petr zpět, potlačil, moderniz. Rus- poevropštění (obleč, noviny, salóny, školy, průmysl)- odbor. z Evr.- lodě, manufak., julián. kalend. 1700 – konfl. se Švéd.- sever. vál. bitva u Narvy- Rus poraž Þmoderniz armády, větší daně, 1709- bit. u Poltavy- Šv. král Karel XII. utek k Turk.Þ1722- mír, Rus získ. Pobal.- Petrohrad- hl. m.- příst. Þokno do Evr., zdokon. stát. spr., pak slabí panov.

Petr III.- vnuk- zachránil Fridr.II ve vál o rak dědic.-separ. mír.+Kateřina- z něm. Rodu- osvícenka, pravoslaví, rusky- palácový převrat- zavražděnÞ
Kateřina II. (1762-96)- podněc. hosp. aktiv. rus. šlech. -může podnikat (ne-li musí sloužit carovi) Þzisk peněz- vybírá je šlech., utuž. nevol, rolníci- dvojité daně (pro šl. a pro cara), války o Černomoří, boje s Osman. ř. Þzisk Krymu a Kubáně, založ. Oděsa, Sevastopol, podpora rus. šlech, aby to osidlov., milenec kníže Potěmkin- má to zabezpečit, peníze dal ale jinam, spojení s Prus a Rak Þ3 dělení Pol (1772, 93, 95-zaniká)- zisk Ukr, Bělorus, Lit. Osvícenství- dopisy osvícencům (Diderot), neruší nevol., snaha potlač a kontrol církev, ruší klášt.

Polsko

18.stol.- prioritní Prus, Rus, ustupuje Pol a Osman. ř., od 12. stol.- Piastovci- nepevné (krom Boleslava Chrabrého), výboje z Něm, poč. 13.stol.- do Prus řád něm. rytířů, aby je pokřesť- území považ. za své –chovají se jak feudál- silníÞ v Pol jsou Němci, z V ohrož. Litvou, z JV- vpády mongol Tatarů (1241) a pak Turků

Přemyslav Velkopolský — Piastovec, 1295 sjednoc. Pol v sil. stát- dcera Eliška Rejčka + Václav II. (Čechy)

Václav II. – 1300- pol. král- korunov. v Hnězdně- zákl. pev. Pol státu, pak zas Piastovci- Václav III.

Kazimír III (1333 – 70) – smlouva s Janem Lucemb. o území- k Čechám připoj. Slez, založ. univers. v Krakově, 1370- vymření Piast. ÞArpádovci –fr. rod (strana v Uhrách), cca 1370, spoj. Pol s Litvou v unii- proti Něm., 1386 na pol trůn Jagellonci (pův. z Litvy), stále větší expanze něm. rytířůÞ bitva u Grünwaldu- 1410 (byl tu Žižka)- Něm. poraž. Þkonec expanze, Pol chce něm. území, 15.stol. konec bojů- něm. velmistr je v lenní závisl. na Pol, další nebezp.- Turci- smlouva Jag s Uhry- proti Tur.

Kazimír IV.- otec Vlad. Jag.- znovuupev. Pol státu

Vladislav Jag. ÞLudvík- spojení pol, čes, uh koruny