Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

HALOGENDERIVáTY

HALOGENDERIVáTY

 

CHLORDERIVáTY

CH3Cl, methylchlorid, (mono)chlormethan - (t.v. - 24°C)

- za normální teploty plyn 15115fud55vfl7q- alkylační činidlo - používá se k methylacím ® mutagen Þ kancerogen

- obecně toxický ® v organismu vzniká methanol

- používal se do kompresorových ledniček

- narkotické účinky uf115f5155vffl

CH2Cl2, dichlormethan, methylendichlorid - (t.v. 42°C)

- za normální teploty těkavá nehořlavá kapalina

- průmyslové a laboratorní rozpouštědlo nepolárních sloučenin

- odmašťovací prostředek

- náplň chladících zařízení

- rychlé inhalační anestetikum

CHCl3, trichlormethan, chloroform (t.v. 61°C)

- za normální teploty těkavá nehořlavá kapalina jen nepatrně se mísící s vodou

- methylační činidlo

- surovina pro výrobu freonů

- rozpouštědlo nepolárních látek

- narkotické, anestetické a slabé antiseptické účinky - již se nepoužívá ® na vzduchu a světle vzniká toxický fosgen

 

CCl4, tetrachlormethan, chlorid uhličitý, "tetrachlor" (t.v. 78°C)

- za normální teploty těkavá nehořlavá kapalina

- používal se jako průmyslové rozpouštědlo a odmašťovadlo Þ čistící prostředek

- surovina pro výrobu freonu

- používal se jako hasící prostředek, zejména v motorových vozidlech - pro toxicitu se přestal používat ® při vysokých teplotách se přeměňuje na silně toxický fosgen

- silně toxický (fosgen) a kancerogenní

- narkotické účinky

- zneužíván inhalačními toxikomany - inhalační droga

 

CH3-CH2Cl, monochlorethan, ethylchlorid, "kelen" (t.v. 12°C)

- kapalina vroucí při teplotě vyšší než 12°C - rychle se odpařuje a prudce ochlazuje plochu ze které se odpařuje (odnímá okolí výparné teplo)

- použití:

  • lokální anestetikum
  • k ethylacím
  • k výrobě tetraethylolova - Pb(C2H5)4
  • náplň chladicích zařízení
  • rozpouštědlo nepolárních látek

CH3-CHCl2, 1,1-dichlorethan, ethylidenchlorid (t.v. 58°C)

- inhalační narkotikum a anestetikum

CH3-CCl3, 1,1,1-trichlorethan, methylchloroform

- inhalační anestetikum

CH2Cl-CH2Cl, 1,2-dichlorethan, ethylendichlorid (liquor hollandicus

- olej holandských chemiků) (t.v. 84°C):

- nehořlavá kapalina

- organické rozpouštědlo nepolárních látek

- surovina pro výrobu vinylchloridu (CH2=CHCl)

- narkotikum a anestetikum

 

CHCl2-CHCl2, 1,1,2,2-tetrachlorethan (t.v. 146°C)

- kapalina

- výroba adicí na trojnou vazbu ethinu (acetylenu)

- rozpouštědlo tuků a živic a odmašťovadlo - čištění

CCl3-CCl3, hexachlorethan, perchlorethan

- kapalina

- anestetikum

CH2=CHCl, chlorethen, vinylchlorid (t.v. -12°C)

- za normální teploty plyn

- toxický a kancerogenní

- surovina pro výrobu PVC - vysokou teplotou částečně depolymeruje - nesmí se používat na obaly potravin

* měkčený = "novoplast"

* neměkčený = "novodur"

CCl2=CHCl, 1,1,2-trichlorethylen, trichlorethylen (trichlor) (b.v. 87°C)

- kapalina

- rouzpouštědlo, odmašťovadlo, čistící prostředek - chemické čistírny

- krátkodobé inhalační narkotikum - Chlorylen, Narcogen

 

CCl2=CCl2, 1,1,2,2-tetrachlorethen, tretrachlorethylen, perchlorethylen

- použití stejné jako 1,1,2-trichlorethylenu

 

CH2=CClCH=CH2, 2-chlor-1,3-butadien, chloropren

- kapalina

- surovina pro výrobu chloroprenového kaučuku,

 

1,2-epoxy-3-chlorpropan, epichlorhydrin,

 

- surovina pro výrobu epoxidových proskyřic

 


HALOGENAROMATICKÉ SLOUČENINY JAKO INSEKTICIDY
 

Hexachlorcyklohexan, C6H6Cl6

- kontaktní isekticid - izomer g ® Gammexan, Lindan, HCH - toxický i pro teplokrevní živočichy a rostliny - antagonista inositolu (hexahydroxycyklohexan) - hepatotoxický ® v 60. letech v Turecku ze zamořeného obilí epidemie jaterních porfyrií

- existuje v 9 stereoizomerech

- připravuje se chlorací benzenu

 

Hexachlorbenzen

4,4´-Dichlor-Difenyl-Trichlorethan1,1-bis(p-chlorfenyl)-2,2,2-trichlorethan, Chlorofenotan

- krystalická bezbarvá látka, nerozpustná ve vodě - rozpustná v tucích a organických rozpouštědlech

- kontaktní insekticidum i anthelmintikum ® ukládání v tukové tkáni hmyzu, ale i obratlovců - neurotoxický - při běžných insekticidních koncentracích není jedovatý pro vyšší živočichy Þ nebezpečí kumulace v tuku obratlovců (ryby, ptáci, savci) ® potravinový řetez

- u některých kmenů hmyzu vzniká časem rezistence ® indukce enzymu dehydrochlorinasy - přeměňuje DDT na neúčinný

 

V případě rezistence je možno použít N,N-bis(n-butyl)-p-chlorbenzensulfonamid - účinně inhibuje dehydrochlorinasu:


BROMDERIVáTY

CH3Br, methylbromid, brommethan (t.v. 4,6°C)

- za normální teploty plyn

- reaktivnější než CH3Cl - silnější alkylační činidlo (methylace), ale toxičtější

CHBr3, tribrommethan, bromoform

- bezbarvá kapalina nasládlé vůně

- anestetické vlastnosti, dráždí sliznice

- užívá se jako lék proti kašli ve formě sirupu - antitusicum

CH3-CH2Br, bromethan, ethylbromid

- těkavá kapalina

- užívá se jako lokální anestetikum

CHBr2-CHBr2, 1,2-dibromethan, ethylendibromid (t.v. 131,7°C)

- kapalina

- přidává se spolu s tetraethylolovem do leteckých benzinů, aby se odstranilo Pb vzniklé spalováním Pb(C2H5)4 ® olovo vytěká jako PbBr2

 


IODDERIVáTY

CH3I, methyliodid, iodmethan

- za normální teploty kapalina

- vysoce reaktivní - methylační činidlo, vzhledem ke kapalnému skupenství - pohodlnější práce, zejména v laboratoři

 

CH2I2, diiodmethan (b.v. 180°C)

- za normální teploty kapalina - r = 3,33 g/cm3

- používá se v mineralogii k určování spec. hm. minerálů

 

CHI3, triiodmethan, iodoform (t.t. 119°C)

- pevná látka - žluté jehličky, nerozpustná ve vodě

- rozpustný v alkoholech a eteru

- anestetické a slabé antiseptické účinky

 


FLUORODERIVáTY

 

- reakce uhlovodíků s F2 je silně exotermní ® destrukce molekuly uhlovodíku za vzniku HF a fluorderivátu,

Směsné fluorhalogenderiváty alkanů = freony nebo-li ledony

- nehořlavé, chemicky stálé, málo korosivní, nejedovaté

- použití: - náplně chladicích zařízení

- náplně hasících přístrojů

- hnací a nosný plyn do sprejů

- anestetika

- číselné označení freonů:

1. číslo - počet uhlíků zmenšených o 1 (C -1)

2. číslo - počet vodíků zvětšené o 1 (H + 1)

3. číslo - počet atomů F v molekule uhlovodíku

freon (O)12 ® CCl2F2

freon 22 ® CHClF2 - k výrobě tetrafluorethylenu

freon 113 ® CCl2F - CClF2 - k výrobě trichlorethylenu

freon 114 ® CClF2 - CClF2

CF2=CF2, tetrafluorethen, tetrafluorethylen (t.v. -76,3°C)

- výroba pyrolýzou freonu 22 (chlordifluormethanu)

- surovinou pro výrobu teflonu, polytetrafluorethylenu

 

Teflon, polytetrafluorethylen - PTFE,

- bílá, tvrdá voskovitá kluzná látka

- odolný vůči působení kyselin, zásad i organických rozpouštědel

- odolný vůči teplotě od -70°C do 250 - 300°C

- použití v chemickém průmyslu (spec. chemické aparatury - potrubí a těsnění)

- v medicině (v organismu dobře snášen - inertní) k výrobě kluzných částí endoprotéz a některých nástrojů

- teflonové pánve

Teflex, polychlorotetrifluoroethylen (t.t. 230°C)

- výroba polymerací CClF=CF2 (trifluorochlorethylen)

BROMOFLUORUHLOVODíKY

CBrF3, bromtrifluoromethan

CBr2F2, dibromdifluormethan

- oba nejedovaté

- použití v hasících přístrojích místo CCl4 (neuvolňuje se fosgen)

CF3-CHClBr, 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan, halotan

- účinné inhalační anestetikum