Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

N ; P ; As ; Sb ; Bi ( dusík, fosfor, arsen, antimon, bismut)

V.A skupina

 • N ; P ; As ; Sb ; Bi ( dusík,fosfor,arsen,antimon,bismut)

 • 5 valenčních lektronů

 • ns2np3

 • dusík plyn ostatní pevné látky

DUSíK – N 47671qre14pre2h

 • volný (dvouatomové molekuly) 78% v atmosféře

 • nekov • ox.č. –III ; I ; II ; III ; IV ; V

 • vázaný NaNO3 chilský ledek rr671q7414prre

 • biogenní – je část aminokyselin, v nukleonových kyselinách RNA,DNA

 • NH3 – amoniak ; N2H4 – hydrazin ; Nh1OH – hydroxyamin ; N2 – molekula dusíku ; N2O – oxid dusný ; NO – oxid dusnatý ; HNO3 – kyselina dusičná ; N2O4 – dimer oxidu dusičitého ; HNO2 –kyselina dusitá

 • Bezbarvý,bez chuti,bez zápachu,málo rozpustný ve vodě,nehořlavý, není jedovatý

 • N2 – stálá molekula

 • N – radikal -> N2 má 8 elektronů

 • S kyslíkem reaguje za teploty 2000 – 3000 C

 • S vodíkem za vysokého tlaku v katalyzátoru

 • Výroba: frakční destilace kapalného vzduchu

 • Příprava: tepelný rozklad NH4NO2 -> h1O + N2

 • Užití: k výrobě NH3 ; HNO3 , průmyslová hnojiva, vytvoření interní atmosféry

 • AMONIAK – štiplavý,páchnoucí plyn,vzniká rozkladem bílkovinových látek,jedovatý

 • V těle vzniká při odbourávání bílkovin – zneškodnění – přeměna na močovinu

 • Výroba: přímá syntéza N2 a h1 za přítomnosti Fe,tlaku a teploty

 • Lab. Příprava: NH4Cl + NaOH -> Na Cl + NH4OH

 • Snadno se zkapalňuje – obsahuje vodíkové vazby,dobře se rozpouští ve vodě

AMONNÉ SOLI

 • použití NH4OH – kapalné hnojivo,plasty,vlákna,chladicí přístroje

 • dusíkatá hnojiva; HNO3

 • bílé krystalické látky,dobře rozpustné ve vodě,těkavé ( lehce) ; za vyšší teploty se rozkládají

 • NH4Cl – salmiak ,pájení,suché články

 • NH4NO3 – hnojivo ledek amonno-vápenatý

OXIDY DUSíKU

 • N2O ; NO ; NO2 ; N2O3 ; N2O5

 • N2O – rajský plyn – užívaný k narkózám, způsobuje bezvědomí

 • NO – bezbarvý ,snadno se oxiduje na NO2

 • NO2 – hnědočervený, N2O5 – dimer bezbarvý ; vzniká při průmyslovývh výrobách , při spalování pohonných hmot

KYSELINY

 • HNO3

 • vzniká při katalytické oxidaci amoniaku

 • výroba:

 • vlastnosti:silná,max koncentrace 68 % ,rozkládá se na světle

 • HNO3 -> NO2 + h1O + O2

 • má silné oxidační účinky,oxiduje ušlechtilé kovy

 • závislost na koncentraci,teplotě a charakteru látky s kterou reaguje

 • Fe ; Cr ; Al - nereagují s HNO3 = pasivace kovů na povrchu vytváří kompaktní ( pevné ) oxidy a to zabrání průniku kyseliny

 • HCL : HNO3 ( 3:1) = LUČAVKA KRáLOVSKá – rozpouští Pt a AU
 • HNO3 + bílkovina = XANTOPROTEINOVá REAKCE - důkaz bílkovin

 • Použití: výroba hnojiv a výbušnin

 • Soli: dusičnany – dobře rozpustné ve vodě

 • HNO2 – nestálá kyselina s oxidačními účinky

 • Použití: výroba barviv

 • Soli: mnohem stálejší : dusitany

FOSFOR – P

 • výskyt: volný se nevyskytuje, APATIT a FOSFORIT –vázaný hlavní složka

 • 3 modifikace

 • BíLÝ FOSFOR – P4 ,nejreaktivnější,nestálý,samozápalný,prudce jedovatý,

 • Měkký,nerozpustný ve vodě,organické rozpouštědlo,páry fosforeskují

 • ČERVENÝ FOSFOR – stálý,nejedovatý,tvrdý,málo reaktivní,nerozpustný ve vodě ani organických rozpouštědlech

 • Vzniká zahříváním bílého fosforu za nepřístupu vzduchu

 • ČERNÝ FOSFOR ( kovový) nejméně reaktivní,tepelně i elektricky vodivý,nerozpustný ve vodě a v rozpouštědlech,nejedovatý

 • Výroba: redukce fosforečnanů pískem a koksem v elektrické peci

 • Užití: červený fosfor – zápalky

  • Bílý fosfor – náplně bomb,hubení krys

 • biogenní prvek v kostech a zubech ; DNA ; RNA ; ATP

OXIDY FOSFORU

 • P2O3 málo kyslíku

 • P4O10 – oxid fosforečný hodně kyslíku vzniká spalováním fosforu na vzduchu,odvozuje se od bílého fosforu

 • Pevná bílá látka,silně hygroskopická ( = váže vodní páry => vysušuje plyny)

 • H3PO4 - nemá oxidační vlastnosti,středně silná,bezbarvá,většinu kovů nerozpouští protože se ve zředěné kyselině fosforečné vytváří na jejich povrchu vrstva nerozpustných fosforečnanů => ochrana kovů před korozí

 • Potravinářství: okyselování nápojů

 • PH3 - fosfan jedovatý

 • Fosfidy: kov + fosfor : Ca3P2 ; Zn3P2 ; AlP

 • Soli: H3PO4 : dihydrogebfosforečnany

  • hydrogenfosforečnany

  • fosforečnany – v potravinách,změkčovadla,při výrobě léčiv

  • fosforečnanové ionty se vážou na organické molekuly RNA,DNA,ATP

 • průmyslová hnojiva: příprava rozkladem přírodních fosforečnanů – apatitů a fosforitů

 • Ca3(PO4)2 – ve vodě nerozpustný ,působením silné kyseliny se převádí na rozpustné Ca(h1PO4)2 => superfosfát