Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Příloha seminární práce

Příloha seminární práce

LIAPOR

Firma LIAS Vintířov, Lehký stavební materiál k.s. je tradičním a největším výrobcem lehkého kameniva v České republice a zároveň je součástí jedné z největších skupin výrobců tohoto druhu materiálu v Evropě.

Firma LIAS Vintířov sama zpracovává část produkce Liaporu ve vlastní panelárně a ve výrobně zdicích prvků a jiných tvarovek. Vyrábí a dodává rovněž transportbetony z Liaporu. Z celkového objemu výroby Liaporu je však takto u výrobce zpracováno jen asi 15% a firma se s těmito aktivitami soustřeďuje pouze na svůj region. Zkušenosti z vývoje a výroby aplikací Liaporu pak firma předává dalším zpracovatelům Liaporu jako know-how ve formě poradenství, technických podkladů nebo licencí pro výrobu stavebních materiálů. 

Základní materiál Liapor

Všeobecně

Liapor je velmi lehký granulát vyráběný expandováním přírodního jílu. Svou podstatou se Liapor řadí mezi keramické hmoty, které jsou jedním z nejstarších a nejosvědčenějších stavebních materiálů. Jedná se však o vyšší stupeň zpracování výchozího materiálu, což umožňuje, že k základním vlastnostem keramických materiálů, jako je pevnost, malá nasákavost, stálost, zdravotní nezávadnost, přistupují u Liaporu ještě další, jako např. velmi nízká objemová hmotnost a vynikající tepelně izolační schopnosti. Liapor se vyznačuje granulovanou formou s téměř kulovitými zrny s vnitřní stejnoměrnou pórovitou strukturou a uzavřeným slinutým povrchem. Tato granulovaná forma umožňuje jeho aplikaci v mnoha oblastech stavebnictví, ale i v řadě dalších oborů. Díky síti výroben a obchodních zastoupení a díky kvalitě materiálu a poskytovaných služeb je Liapor znám po celé Evropě a i na dalších kontinentech. Protože největší část Liaporu se spotřebuje ve stavebnictví pro zásypy, betony a malty, je Liapor technicky označován jako lehké pórovité kamenivo z expandovaného jílu.

Základní vlastnosti Liaporu

Jíl pro výrobu Liaporu obsahuje jako hlavní minerály illit, kaolinit, křemík a dále úlomky slíd a fosilní zbytky. Fosilní zbytky a určité příměsi minerálů působí při expandaci. Vlastnosti Liaporu jsou vlastnosti čistě keramického materiálu.

Objemová hmotnost

Porézní struktura zrn dává Liaporu velmi nízkou hmotnost. Sypná hmotnost Liaporu je od 250 do 900 kg/m3. Objemová hmotnost zrn Liaporu je od 500 do 1500 kg/m3. Specifická hmotnost materiálu je 2300 až 2600 kg/m3. Mezerovitost volně sypaného Liaporu je 40 až 50 %. Mezerovitost drceného Liaporu je 55 až 65 %. Setřesitelnost Liaporu je 2 až 13 %. Setřesitelnost drceného Liaporu je 8 až 20 %.

 

 

Tepelná vodivost

Díky porézní struktuře a keramické podstatě má Liapor vynikající tepelně izolační schopnost při dobrých akumulačních vlastnostech. Tepelná vodivost závisí na objemové hmotnosti a na typu Liaporu. Součinitel tepelné vodivosti λ má hodnotu od 0,09 W.m-1.K-1.

 

Pevnost v tlaku

Zrna Liaporu jsou téměř kulovitá, mají pevnou slinutou skořápku a rovnoměrně porézní jádro. Tato struktura dává Liaporu i při velmi nízké hmotnosti dobrou pevnost. Pevnost zrna závisí dále na objemové hmotnosti a na typu Liaporu. Pevnost v tlaku se určuje stlačením ve válci a má hodnotu od 0,7 do 10 MPa. Závislost pevnosti a sypné hmotnosti viz. obrázek.

Trvanlivost

Liapor je nejen mechanicky odolný, ale také chemicky stabilní. Zrno odolává kyselinám i louhům. Ve vodě je stabilní a neutrální, nerozpouští se a neuvolňuje škodlivé výluhy ani plyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáruvzdornost

Liapor v žáru vzniká a je žáru odolný. Je objemově stabilní do teploty 1050 °C. Jako materiál na čistě keramické bázi je Liapor dle ČSN 73 0823 zatříděn jako materiál se stupněm hořlavosti a - materiál nehořlavý. Tato vlastnost není prokazována dalšími zkouškami, neboť je u keramického materiálu považována za konstantní.

 

 

 

 

Vlhkost

Nespornou výhodou Liaporu je, že může být dodáván v dokonale suchém stavu. Liapor je ve výrobně skladován z části v uzavřených silech a z části na otevřených skládkách. Materiál skladovaný v uzavřených silech má vlhkost do 1 % hmotnosti, zatímco materiál skladovaný na otevřených skládkách mění vlhkost v závislosti na počasí od 1 až do 25 % hmotnosti. Pro některé aplikace, jako např. zásypy dřevěných konstrukcí nebo suché maltové či betonové směsi, je možno použít pouze suchý materiál (tedy s garantovaným obsahem vlhkosti do 1%), přičemž tento požadavek musí být uveden v objednávce.

 

Nasákavost

Liapor není hygroskopický a nepřijímá vlhkost ze vzduchu. Přirozená ustálená vlhkost je 0,2% objemu. Pokud je Liapor umístěn do konstrukce suchý a je chráněn proti přímému přístupu vody, zůstává dokonale suchý. Samotné zrno Liaporu, zásyp z Liaporu ani výrobky z Liaporu nemají kapilární strukturu a voda v nich tudíž nevzlíná. Pokud je zrno Liaporu zcela ponořeno pod vodu, postupně nasákává, ale na vzduchu poměrně rychle vysychá. Průběh nasákávání viz. tabulka 1. Nasákavost Liaporu a průběh nasákávání a vysychání viz. graf.

 

 

 

tabulka 1: Nasákavost Liaporu

  
nasákavost
hmotnostní
objemová
po 30 minutách
2 až 7 %
1 až 4 %
po 24 hodinách
7 až 19 %
6 až 8 %
po 48 hodinách
20 až 25 %
11 až 13 %
po 120 hodinách
22 až 30 %
13 až 16 %
po 180 dnech
30 až 45 %
18 až 24 %

 

 

 

 

 

Mrazuvzdornost

Porézní nekapilární struktura Liaporu umožňuje rozpínání zmrzlé vody v zrnech. Proto Liapor odolává opakovanému zmrazování a dává vynikající mrazuvzdornost i výrobkům, ve kterých je použit. Hmotnostní úbytek při 25 zmrazovacích cyklech je do 2 %.

Objemová stálost

Po setřesení je vrstva Liaporu objemově stabilní a nevykazuje další sedání ani dotvarování.

Chemické složení

Po tepelném zpracování vstupní suroviny je výsledné mineralogické složení Liaporu následující, viz. tabulka 2.

tabulka 2: Chemické složení Liaporu

 
Liapor, Liaflor
výrobky z Liaporu pojené cementem
% hm.
% hm.
tolerance pro jednotlivé složky je ± 5 %
oxid křemičitý
SiO2
52
45
oxid hlinitý
Al2O3
23
17
oxid železitý
Fe2O3
10
8
oxid vápenatý
CaO
5
20
oxid draselný
K2O
2
2
oxid hořečnatý
MgO
2
2
oxid titaničitý
TiO2
2
1
oxid fosforečný
P2O5
2
1
ostatní složky
 
2
4

Složky jsou pevně navázány a ve stavebních aplikacích se z Liaporu neuvolňují žádné škodlivé emise.
 

 

Obsah organických a cizorodých částic

Liapor prochází tepelným zpracováním, proto je obsah organických částic téměř nulový. Stejně tak obsah cizorodých částic, neboť Liapor prochází při třídění řadou sít, která částice zachytí. Ztráta žíháním (1000 °C) Liaporu má při zkouškách nulovou hodnotu.

Obsah sloučenin síry a chloridů

Celkový obsah síry je 0,2 až 0,5 % hmotnosti, obsah sirníků je 0,02 až 0,05 % hmotnosti a obsah chloridů 0,005 až 0,01 % hmotnosti, takže Liapor velmi dobře vyhovuje pro použití pro vyztužený i předpjatý beton.

Zdravotní nezávadnost

Liapor neuvolňuje žádné plynné emise ani žádné pro lidi škodlivé výluhy. Z hlediska obsahu přírodních radionuklidů je Liapor systematicky zkoušen v souladu s §6 zákona č. 18/1997 Sb. a přílohy č. 11 vyhlášky č. 184/1997 Sb. (Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany). Obsah chemických příměsí, jako např. sloučenin síry a chloridů, nebo úroveň radioaktivity se hodnotí ve hmotnostních procentech, takže při srovnání například s hutným kamenivem jsou skutečné koncentrace látek ve srovnatelné konstrukci až 5-krát nižší, neboť Liapor má až 5-krát nižší objemovou hmotnost.

Vliv na životní prostředí

Liapor sestává z čistého expandovaného přírodního jílu. Po skončení životnosti mohou být výrobky z Liaporu recyklovány, např. drcením, a použity znovu ve formě lehkého kameniva.

Základní oblasti použití Liaporu

Využití Liaporu ve stavebnictví je poměrně široké. Základní aplikací je volně sypaný Liapor pro výplňové a izolační zásypy a podkladní vrstvy. Další velkou skupinou aplikací jsou lehké betony, které se používají pro monolitické vrstvy a konstrukce, pro výrobu dílců, nebo pro vibrolisovací výrobu tvarovek. Další velkou oblastí použití jsou lehké malty. Objevují se stále nové aplikace Liaporu, jako substráty pro hydroponické pěstování rostlin, filtrační zásypy, výplně absorpčních zón, vrstvy a prvky pojené jinými pojivy než cementem atd.

Volně sypaný Liapor

Volně sypaný Liapor se používá pro tepelně izolační zásypy stropů a střech při rekonstrukcích i novostavbách, pro podsypy podlah z konstrukčních desek, pro výplňové zásypy konstrukcí, tepelně izolační zásypy energovodů, drenážní a výplňové terénní zásypy, dekorační zásypy, náplně filtrů odpadních a užitkových vod,žáruvzdorné výplně, pro drenážní a kořenové vrstvy zelených střech, pro travnaté plochy, pro hydroponické pěstování rostlin atd.

 

 

 

Mezerovité lehké betony

Mezerovité lehké betony z Liaporu se používají pro tepelně izolační, vyrovnávací a výplňové vrstvy, pro výrobu stěnových dílců, pro zvukově izolační a absorpční dílce a tvarovky, pro výrobu tvárnic a tvarovek všech formátů, pro komínové tvárnice a dílce, pro prvky zahradní architektury, pro výrobu žáruvzdorných tvarovek atd.

Struktura lehkého mezerovitého betonu z Liaporu

mezerovitý lehký beton s přirozenou mezerovitostí
mezerovitý lehký beton s napěněnou strukturou

 

Hutné lehké betony

Hutné lehké betony všech pevnostních tříd z Liaporu se používají pro prosté, vyztužené betonové a předpjaté monolitické konstrukce, pro stěnové, stropní a střešní prefabrikované dílce, pro občanské a inženýrské stavby, pro speciální konstrukce z lehkého betonu jako trupy lodí, plovoucí těžební plošiny atd.

 

 

Lehké malty

Lehké malty z Liaporu se používají pro zdění, omítky, zálivky a vrstvy ve formě suchých nebo čerstvých směsí.

Lehké betony z Liaporu

Všeobecně

Velká část Liaporu se používá jako lehké kamenivo při výrobě lehkých betonů. Aplikace lehkých betonů v moderním stavitelství jsou perspektivní a je proto velmi žádoucí rozšířit je i v naší stavební praxi. Základním materiálovým předpokladem je tuzemská výroba kvalitního lehkého kameniva Liapor. Liapor je vhodným kamenivem pro výrobu hutných i mezerovitých lehkých betonů. Výroba a zkoušení jsou podřízeny především požadavkům na jeho použití jako kameniva do lehkých betonů. Z Liaporu je možno vyrábět hutné i mezerovité lehké betony pro nosné i nenosné konstrukce. U lehkých betonů z Liaporu je nízké objemové hmotnosti dosahováno především díky nízké objemové hmotnosti zrn kameniva. Liapor je prakticky nejlehčím kamenivem do betonů, které má přitom dostatečnou pevnost, příznivý tvar a velikost zrn a dobrou zpracovatelnost. Je k dispozici ve všech potřebných frakcích a to jako hrubé kamenivo, drobné kamenivo i jako filler (moučka).

Z Liaporu je možno vyrábět lehké betony o pevnosti 2 až 80 MPa a objemové hmotnosti 450 až 2000 kg/m3.

Liapor je lehké kamenivo z expandovaného jílu, a proto má keramickou podstatu. Vzhledem k převládajícímu objemovému podílu Liaporu v lehkých betonech z Liaporu je možno tyto lehké betony označit přívlastkem „keramické“. Mezní objemové podíly zrn Liaporu v lehkých betonech viz obrázek.

 

 

 

 

 

Zdicí prvky a zdivo z Liaporu

Všeobecně

Značná část Liaporu se zpracuje při výrobě zdicích prvků - tvárnic, příčkovek, bločků, konstrukčních desek a speciálních tvarovek.

Zdivo z Liaporu v sobě zahrnuje řadu předností. Je to hlavně vysoký tepelný odpor při dostatečné únosnosti a vysoký akustický odpor při nízké hmotnosti. Dále nejnižší kapilární nasákavost a vzlínavost z klasických stavebních materiálů a velmi dobrá difúzní propustnost vodních par. Zdivo z Liaporu má dobrou požární odolnost, mrazuvzdornost, dobrou objemovou stálost, dobrou přídržnost malty na povrchu. Zdicí prvky z Liaporu jsou hygienicky nezávadné.

Z Liaporu se vyrábí jak zdicí prvky s vysokým tepelným odporem a s dostatečnou pevností pro obvodové nosné zdivo, tak i zdicí prvky s vysokou pevností, které je možno použít pro silně zatížené nosné zdivo. Díky mezerovité struktuře lehkého betonu z Liaporu mají zdicí prvky vynikající zvukově izolační vlastnosti a mohou být používány pro zvukově izolační stěny. Díky tomu, že zdicí prvky z Liaporu jsou jen velmi málo nasákavé a nemají kapilární strukturu, takže vlhkost zdivem nevzlíná, jsou velmi vhodným materiálem pro zdivo pod úrovní terénu a zdivo těsně nad terénem. Zdicí prvky z Liaporu mají rovněž dobrou požární odolnost a mohou být použity pro požární stěny. Je vyráběn široký sortiment tvarovek, takže je možno snadno a čistě řešit všechny typy konstrukcí a všechny konstrukční detaily. Zdicí prvky je možno rovněž opracovávat.

Spolu se základním sortimentem zdících prvků se nabízejí i další prvky z lehkého betonu z Liaporu jako jsou věncovky, překlady, komínové tvárnice, stropy z nosníků a vložek, ale také malty a omítky z Liaporu, takže celá stavba může být homogenní z jednoho materiálu s vynikajícími vlastnostmi.

Zdivo z Liaporu nabízí zvýšení kvality bydlení a užívání pro rodinné domky, volně stojící dvojdomky, řadové domy, pro bytové domy, pro drobné provozovny, penziony, hotely,školy, sanatoria, rekreační objekty, zemědělské stavby.

Široké spektrum příznivých vlastností umožňují vynikající vlastnosti mezerovitého lehkého betonu z Liaporu, ze kterého jsou tvarovky vyrobeny. Pro výrobu se používá vibrolisovací technologie, jako pojivo slouží cement, případně i jiná hydraulická pojiva. Zavlhlá mezerovitá směs Liaporu a pojiva je za tlaku a vibrací formována v ocelových formách.

Tvarovky typu Liatherm jsou navrženy zejména s ohledem na dosažení co největšího tepelného odporu při dostatečných pevnostech. Při použití tohoto typu tvarovek lze při tloušťce neomítnutého zdiva 36,5 – 42,5 cm dosáhnout hodnoty tepelného odporu 2,70 – 3,13 m2.K.W-1 (při 5 % praktické vlhkosti).

Tabulka: Veličiny základních tvarovek typu Liatherm

zobrazení
Označení typu a rozměru
Tepelný odpor
Součinitel prostupu tepla
Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti
Index vduchové neprůzvučnosti
Pevnost
Potřeba zdícího malty
Spotřeba
 
R
k
l
RW
 
 
 
[mm]
[m2.K.W-1]
[W.m2.K-1]
[W.m-1.K-1]
[dB]
[MPa]