Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

NEURON A JEHO FUNKCE

NEURON A JEHO FUNKCE

( Stavba nervové buňky. Reflex, reflexní oblouk)

NEURON

 • je základní jednotkou nervové soustavy, je to nervová buňka se svými výběžky

 • funkcí neuronu je tvorba a přenos nervových signál jejich fyzikální podstatou je pohyb iontů, který lze registrovat jako elektrické děje

 • integrací nervových signálů vznikají odpovědi nervové soustavy, které představují povely k činnosti jednotlivých orgánů 38578pzp72nbk5h

 • neuron má funkci signální i integrační

 • citlivé na nedostatek živin a kyslíku, může se projevit mdlobou

 • neurony dělíme:

 • multipolární - neuron, který má 1 axon a více dendritů zb578p8372nbbk

 • bipolární - neuron, který má 1 axon a 1 dendrit

 • pseudounipolární - neuron má 1 axon rozdělen na dostředivý a odstředivý (typické pro receptory)

 • unipolární - neuron, který má jen 1 axon (informace působí přímo na tělo)

 • zvl. amakrinní buňka - na sítnici, bez axonu

 • neuron má hlavní části:

 • dendrity

 • jsou krátké výběžky buněčného těla a představují spolu s buněčným tělem vstupní část neuronu, tj. místo, kde se přijímají signály z jiných neuronů

nebo smyslových buněk a kde se zpracovávají

 • aferentní vlákna vedou informace k tělu neuronu

 • eferentní vlákna vedou informace od těla neuronu

 • buněčné tělo (soma) - je část neuronu obsahující jádro a cytoplazmu s hlavními buněčnými organelami

 • iniciální segment

 • je částí neuronu spojující buněčné tělo s axonem

 • je to oblast, kde vznikají akční potenciály

 • axon (nervové vlákno)

 • je delší výběžek neuronu specializovaný k vedení akčních potenciálů

(vzruchů)

 • nervové vlákno je vodivou částí neuronu, neboť vede signály na delší

vzdálenosti směrem od těla neuronu a neúčastní se vlastního

zpracování informací jako dendrity a buněčné tělo

 • nervové vlákno většiny neuronů je kryto obalem, myelinovou pochvou,

vytvořenou Schwannovými buňkami

 • myelinová pochva je přerušovaná tzv. Ranvierovými zářezy, toto

uspořádání urychluje přenos akčních potenciálů po nervovém vlákně

z každého těla neuronu vychází obvykle jeden axon, který může

dosáhnout délky až 1m

 • nervová zakončení

 • tvoří konečnou výstupní část axonu, která je specializovaná k uvolňování chemických přenašečů zprostředkujících přenos signálu mezi neurony a samotnými a mezi neurony a cílovými buňkami

 • zakončení neuronu mají "knoflíkovitý" tvar (synaptický knoflík), bývá

jich větší počet

 • neurony v CNS jsou uloženy mezi podpůrnými buňkami - gliovými

buňkami (neuroglie)

 

 • nervy a nervové dráhy

 • jsou svazky nervových vláken ve vazivovém obalu

nervy nazýváme ty svazy vláken, které jsou součástí periferního

 • nervového systému (míšní nervy, hlavové nervy), pokud jsou pouze

uvnitř CNS označujeme je jako nervové dráhy - trakty, př. pyramidové

dráhy spojující mozkovou kůru s míchou